T.C.
BAYAT KAYMAKAMLIĞINDAN
(Milli Emlak Şefliği)
İLAN
1 NOLU TABLO : SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
SIRA İLİ / İLÇESİ  MAHALLE / KÖYÜ Ada Parsel Yüzölçüm Hazine Cinsi İmar  Tahmini Geçici İhale İhale
NO m2 His.(m2) Durumu Bedeli (TL)  Teminatı(TL) Tarihi Saati
1 BAYAN KÖYÜ 1588 4.043,80 TAM TARLA İMARSIZ 61.000,00 12.200,00 13.06.2024 09:30
2 ÇAMLIGÜNEY KÖYÜ 559 3.101,00 TAM TARLA İMARSIZ 53.000,00 10.600,00 13.06.2024 09:40
3 DORUKSEKİ KÖYÜ 109 84 2.473,43 TAM BAHÇE İMARSIZ 90.000,00 18.000,00 13.06.2024 09:50
4 İSHAKLI KÖYÜ 895 2.950,00 TAM TARLA İMARSIZ 65.000,00 13.000,00 13.06.2024 10:00
5 İSHAKLI KÖYÜ 1599 223,02 TAM ARSA İMARSIZ 25.000,00 5.000,00 13.06.2024 10:10
6 İSHAKLI KÖYÜ 1614 566,36 TAM ARSA İMARSIZ 60.000,00 12.000,00 13.06.2024 10:20
7 İSHAKLI KÖYÜ 854 2.300,00 TAM TARLA İMARSIZ 81.000,00 16.200,00 13.06.2024 10:30
8 İSHAKLI KÖYÜ 1573 751,63 TAM ARSA İMARSIZ 76.000,00 15.200,00 13.06.2024 10:40
9 KÖPÜKLÜ KÖYÜ 1237 119,97 TAM ARSA İMARSIZ 15.000,00 3.000,00 13.06.2024 10:50
10 KÖPÜKLÜ KÖYÜ 1265 823,37 TAM TARLA İMARSIZ 13.000,00 2.600,00 13.06.2024 11:00
11 KÖPÜKLÜ KÖYÜ 1288 2.394,05 TAM TARLA İMARSIZ 50.000,00 10.000,00 13.06.2024 11:10
12 KÖPÜKLÜ KÖYÜ 1300 6.452,02 TAM TARLA İMARSIZ 194.000,00 38.800,00 13.06.2024 11:20
13 KÖPÜKLÜ KÖYÜ 1304 755,84 TAM TARLA İMARSIZ 13.000,00 2.600,00 13.06.2024 11:30
14 KÖPÜKLÜ KÖYÜ 1322 413,17 TAM ARSA İMARSIZ 45.000,00 9.000,00 13.06.2024 11:40
15 KURUÇAY KÖYÜ 1282 287,57 TAM ARSA İMARSIZ 32.000,00 6.400,00 13.06.2024 11:50
16 KURUÇAY KÖYÜ 1301 806,67 TAM ARSA İMARSIZ 85.000,00 17.000,00 13.06.2024 13:30
17 TEPEKUTUĞUN KÖYÜ 1914 846,11 TAM TARLA İMARSIZ 85.000,00 17.000,00 13.06.2024 13:40
18 TEPEKUTUĞUN KÖYÜ 1918 435,46 TAM TARLA İMARSIZ 44.000,00 8.800,00 13.06.2024 13:50
19 YONCALI KÖYÜ 140 53 143,21 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 15.000,00 3.000,00 13.06.2024 14:00
1) Yukarıda 1 nolu tabloda belirtilen taşınmazların satış ihaleleri 2886 Sayılı Yasanın 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile,  karşılarında gösterilen tarih ve saatte  Bayat Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde ayrı ayrı yapılacaktır.
a) Satışı yapılan taşınmaz malın ihale bedeli peşin ödemelerde (%20 indirim uygulanır), 4706 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince taksitle de ödenebilir (Belediye sınırları içerisinde 5.000,00.-TL. bu sınırlar dışında ise 1.000,00.-TL.sini geçtiği takdirde) taksitle ödenmesi halinde satış  bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı ise en fazla iki yılda  3'er aylık dönemler halinde eşit taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenir.  
b) 4706 sayılı Kanun gereğince Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi tutulmaz.
2) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Geçici teminatı;(Tedavüldeki Türk parası,Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu  senetler yerine düzenlenen belgeleri)
b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgah),
c) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
d) Gerçek kişilerin T.C.Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermelerini,(Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir),tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin,İdare Merkezlerinin  bulunduğu  yer mahkemesinden  veya  siciline kayıtlı  bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya  benzeri mesleki kuruluştan,  ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe  tastik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi  ihale saatine kadar vermeleri;  Kamu Tüzel kişilerinin ise Tüzel Kişilk adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir. 
e) İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.
3)  İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.           
4) İhale  şartnameleri mesai saati içerisinde Bayat Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir.                                                                                                                          
5) İhaleye çıkarılan taşınır ve taşınmazlar www.milliemlak.gov.tr  veya  www.corum.csb.gov.tr / ihale ilanı html  adresinden görülebilir.                                                                                                                                                                                                                                                                           
6 ) Satışı yapılacak taşınmazların; satış bedelleri üzerinden 5.000.000,00 TL’ye (BeşMilyon TL’ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000,00 TL’den (BeşMilyon TL’den) 10.000.000,00 TL’ye (OnMilyon TL’ye) kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş) 10.000.000,00 TL’yi (OnMilyon TL’yi) aşan kısmı için % 0.25 (onbinde yirmibeş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir.                                                                                                                                                                                                                                                      
#ilangovtr Basın No ILN02040069