T.C.
MECİTÖZÜ KAYMAKAMLIĞI
(İlçe Milli Emlak Şefliği)
İLAN

1 NOLU TABLO : SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra No  Mahalle/Köy Ada Parsel Yüzölçüm (m2) Hazine His.(m2) Cinsi İmar Durumu Tahmini Bedeli (TL)  Geçici Teminatı(TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 Figani Köyü 200 4 5.440,23 5440,23 Arsa İmarsız 272.100,00 54.420,00 16.11.2023 10:00
2 Figani Köyü 184 2 1.079,67 1.079,67 Tarla İmarsız 54.000,00 10.800,00 16.11.2023 10:10
3 Figani Köyü 189 6 7.533,70 7.533,70 Bahçe İmarsız 377.000,00 75.400,00 16.11.2023 10:20
4 Elvançalebi Köyü (Bahçelievler) 143 140 3.873,75 3.873,75 Tarla İmarsız 62.000,00 12.400,00 16.11.2023 10:30
5 Bekişler Köyü 1391    989,71 989,71 Ham Toprak İmarsız 99.000,00 19.800,00 16.11.2023 10:40
2 NOLU TABLO : SATIŞI YAPILACAK TAŞINIR MAL
SIRA NO CİNSİ BULUNDUĞU OTOPARK MARKASI -PLAKA NO-RENGİ  MODELİ/TİPİ/YAKIT CİNSİ NİTELİĞİ AİT OLDUĞU İDARE TAHMİNİ BEDELİ               (TL) GEÇİCİ TEMİNATI (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 Resmi Otomobil Mecitözü Belediyesine ait İtfaiye Amirliği yerleşkesinde bulunan otopark Renault/12 STY./19 AU 259/Siyah 1977/R.1330/Benzin TAMİR İLE KULLANIMI MÜMKÜNDÜR.  İlçe Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü 25.000,00 TL 5.000,00 ₺ 16.11.2023 10:50
2 Resmi Otomobil Mecitözü Belediyesine ait İtfaiye Amirliği yerleşkesinde bulunan otopark Renault/19 AU 239/Siyah 1977/STW/Benzinli TAMİR İLE KULLANIMI MÜMKÜNDÜR.  İlçe Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü 24.000,00 TL 4.800,00 ₺ 16.11.2023 11:00
1) Yukarıda 1 nolu tabloda belirtilen taşınmazların ve 2 nolu tabloda belirtilen taşınırların satışı 2886 Sayılı Yasanın 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşılarında gösterilen tarih ve saatte  ayrı ayrı sırasıyla ihalesi yapılacaktır. ( Adres: Tutluk Mah. Şehit Nusret ERDEM Caddesinde bulunan Mecirözü Kaymakamlığı (Hükümet Konağı)  İlçe Milli Emlak Şefliğinde yapılacaktır. )
a) Satışı yapılan taşınmaz malın ihale bedeli peşin yatırılabileceği gibi (Peşin yatırılması durumuda satış bedeline %20 indirim uygulanmaktadır.) , 4706 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince taksitle de ödenebilir (Belediye sınırları içerisinde 5.000,00.-TL. bu sınırlar dışında ise 1.000,00.-TL.sini geçtiği takdirde) taksitle ödenmesi halinde satış  bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı ise en fazla iki yılda  3'er aylık dönemler halinde eşit taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenir.  
b) 4706 sayılı Kanun gereğince Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi tutulmaz. 
2) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Geçici teminat bedelinin Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, ( 2886 Sayılı Kanunun 26. Maddesine göre belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde '' Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması'' ve Teyit Yazısının da ibrazi gerekir.)
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T.C.Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermelerini,(Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin,İdare Merkezlerinin  bulunduğu  yer mahkemesinden  veya  siciline kayıtlı  bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya  benzeri mesleki kuruluştan,  ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe  tastik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi  ihale saatine kadar vermeleri;  Kamu Tüzel kişilerinin ise Tüzel Kişilk adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir. 
d) İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.
 
3)  İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.           
4)Satışı yapılacak taşıtların ihale bedelleri üzerinden ayrıca KDV alınacak olup, diğer vergi, resim, harçlar, alım satım, yerinden alma giderleri ve trafiğe tescil masrafı, TÜVTÜRK'de muayene ve emisyon ölçüm ve zorunlu trafik sigorta bedelleri alıcı tarafından ödenecek ve süresi içinde işlemleri alıcı tarafından yaptırılacaktır.  
5)Taşınır mallar (taşıt) mevcut durumlarıyla satılacak olup, satış sonrası taşıtların tamiri,trafiğe uygunluk belgesi ile piyasaya arzı için alınması gereken belgeler ve izinler alıcıya aittir. 
6) İhale  şartnameleri mesai saati içerisinde Mecirözü Kaymakamlığı (Hükümet Konağı)  İlçe Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir.
7) İhaleye çıkarılan taşınmazlar www.milliemlak.gov.tr  veya  www.corum.csb.gov.tr / ihale ilanı html  adresinden görülebilir.
8) Satışı yapılacak taşınmazların; satış bedelleri üzerinden 5.000.000,00 TL’ye (BeşMilyon TL’ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000,00 TL’den (BeşMilyon TL’den) 10.000.000,00 TL’ye (OnMilyon TL’ye) kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş) 10.000.000,00 TL’yi (OnMilyon TL’yi) aşan kısmı için % 0.25 (onbinde yirmibeş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir.
#ilangovtr Basın No ILN01921390