Uğurludağ Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından Taşınırmal Satış İlanı
SIRA NO CİNSİ BULUNDUĞU OTOPARK MARKASI -PLAKA NO-RENGİ  MODELİ/TİPİ/YAKIT CİNSİ MOTOR SERİ NO  ŞASE NO Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 KAMYONET UĞURLUDAĞ KAYMAKAMLIK OTO PARKI  MİTSUBİSHİ -      19 TP 750 - GRİ (YILDIZ) 2009 / 4 X 4 ÇEKER/ MOTORİN 4D56UCBL7154 NMCJNKB409D004823 466.667,00 TL  14.000,00 TL 19.12.2023 14:00
1 - Yukarıda özellikleri belirtilen araçlar; hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45' nci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Uğurludağ Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, toplantı odasında İhale Komisyonu huzurunda satışa çıkarılacaktır.
2 - 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile satışı yapılacak araç ihalelerine katılacak isteklilerin; geçici teminat makbuzu veya süresiz banka teminat mektubu, nüfus cüzdanı örneği, ikametgah belgesi, tüzel kişilerden 2023 yılı içinde alınmış Ticaret ve Sanayi odasından veya ilgili diğer kurumlardan alınmış sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve noterce onaylı imza sirküleri, yetki belgesi ile ihaleye vekaleten gireceklerin nüfus kayıt örneği, noter tasdikli vekaletname örneği ile birlikte ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.
3 - Satış şartnameleri ve ekleri mesai saatleri içinde Uğurludağ Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından müracaatla bedelsiz olarak görülebilir.
4 - Satışı yapılacak araçların satış sonrası Trafiğe Uygunluk Belgesi ile piyasaya arz için alınması gereken belgeler ve izinler alıcıya aittir.
5 - Her türlü vergi, harç, vb. alıcısına aittir.
6-  Geçici teminatın Uğurludağ Sos. Yar. Dayn. Vakfı  Ziraat Bankası Uğurludağ Şubesi TR76 0001 0013 8106 9811 4750 01 IBAN Nolu Hesaba 19.12.2023 günü saat 14:00’e kadar yatırılması gerekmektedir.
7 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8 - Daha fazla bilgi için Uğurludağ Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurulabilir.(0-364-361 20 31)
 İLAN OLUNUR.
#ilangovtr Basın No ILN01947802