Anlamakta anlatmakta zor

Ma­ale­sef Ço­rum Be­le­di­yes­por'da de­ği­şen bir şey yok. Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kım­da aşa­ğı dö­nen ib­re ay­nı hız­la de­vam edi­yor. İna­nın an­la­mak­ta yo­rum­la­mak­ta zor­la­nı­yo­rum bir ta­kı­mın be­yaz­dan si­ya­ha bu ka­dar ge­çi­şi­ni. Oy­na­yan­la­ra ba­kı­yor­su­nuz de­ği­şen isim sa­yı­sı iki üç an­cak sa­ha­da­ki gö­rün­tü­ye ba­kı­yo­rum san­ki hep­si baş­ka bir ta­kım­dan ge­len isim­ler.
İkin­ci ya­rı­da ya­şa­nan dü­şü­şün de­vam et­me­si­nin ar­dın­dan ya­şa­nan Tek­nik He­yet de­ği­şik­li­ğin­den son­ra Ço­rum Be­le­di­yes­por Tar­sus önü­ne çık­tı. İlk ya­rı­da en azın­dan to­pa sa­hip olan ve bi­raz ol­sun ra­kip ka­le­ye yük­le­nen bir gö­rün­tü ver­di. Cü­neyt ho­ca ta­kı­mı bi­raz to­par­la­mış de­dik.
Ma­çın ikin­ci ya­rı­sın­da ise yi­ne to­pu ile­ri­ye gö­tü­re­me­yen öz gü­ve­ni­ni kay­bet­miş fut­bol­cu top­lu­lu­ğu­na dön­dük. Al­lah aş­kı­na bir ta­kım 45 da­ki­ka­da ra­kip ka­le­ci­yi ye­re ya­tı­ra­maz mı. Evin­de oy­nu­yor­sun ta­raf­tar des­te­ği ar­kan­da an­cak sa­ha­da se­fil­le­ri oy­na­yan bir ta­kım.
Bir ta­kı­mın ka­nat oyun­cu­la­rı 90 da­ki­ka bo­yun­ca ra­kip sa­vun­ma oyun­cu­su­na bir kez bi­le ça­lım ata­maz mı. Li­gin ilk ya­rı­sın­da atıp gi­den isim­le­re ne ol­du ner­de bu ar­ka­daş­lar. Dev­re ara­sı bü­yük umut­lar­la trans­fer edi­len Em­re Kurt al­lah aş­kı­na bu fut­bol­la mı sen 14 gol at­tın. Sa­lim ne­re­ler­de­sin ta­nı­maz­sam se­ni bu ka­dar­lık fut­bol­cu di­ye­ce­ğim ama bi­li­yo­rum sen bu de­ğil­sin.
Do­ğan Can met­hi­ye­ler diz­di­ği­miz isim sen ne­re­ler­de­sin. Bir fut­bol­cu bu ka­dar mı çö­küş ya­şar. Form­suz ola­bi­lir­sin an­cak bu ka­dar uzun sü­re­li kö­tü per­for­man­sı ka­bul et­mek müm­kün de­ğil. Abu­zer mü­ca­de­le ta­mam an­cak bir for­vet ola­rak yap­man ge­re­ken gol at­mak ce­za sa­ha­sı için­de top­la bu­luş­mak unut­tuk inan unut­tuk.
Or­ta sa­ha­da Mert ne hü­cum­da ne sa­vun­ma­da ida­re eder gö­rün­tü­de. Er­tuğ­rul sa­vun­ma­da var hü­cum­da gör­mek zor. Do­ğu­kan uzun ara­dan son­ra on bir­de çık­tı bir iki or­ta dı­şın­da hü­cum­da gö­rün­me­di. İkin­ci ya­rı­da oda kay­bol­du.
Tar­sus ma­çın­da sa­vun­ma­da Ya­kup Yi­ğit yi­ne iyi­ler­den bi­ri­si ola­rak öne çı­kar­ken or­ta sa­ha­da da Öz­gür yap­tı­ğı mü­ca­de­le ile be­ğe­ni top­la­yan iki isim ol­du. İs­mi geç­me­yen ar­ka­daş­lar için­de ger­çek­ten yo­rum yap­mak zor ku­su­ra bak­ma­sın­lar ama.
Ben şah­sen Ay­dıns­por ma­çın­dan son­ra umu­du­mu kes­tim. Kan de­ği­şi­mi­nin ta­kı­ma bir ha­va ge­tir­me­si ve bir çı­kış ya­ka­la­ma­sı ha­lin­de play-off için bel­ki umu­du­muz ar­tar di­ye dü­şü­nü­yor­dum, Tar­sus kar­şı­sın­da­ki gö­rün­tü bu bek­len­ti­mi de bo­şa çı­kar­dı.
Pu­an du­ru­mu­na ba­kı­yo­rum fiks­tü­re ba­kı­yo­rum bir­de dö­nüp ta­kı­ma ba­kı­yo­rum umut­lar ta­ma­men bi­ti­yor. Fut­bol­da ma­te­ma­tik­sel ola­rak şan­sı­nız de­vam et­ti­ği sü­re­ce umut de­vam eder. Bu­na di­ye­cek sö­züm yok. Be­nim sö­züm li­gin ikin­ci ya­rı­sın­da iz­le­di­ğim ta­kı­ma ve or­ta­ya ko­nu­lan fut­bo­la.
Ge­le­lim ya­zı­mı­zın ba­şı­na. Bir ta­kım ne­den bu ka­dar bü­yük bir çö­küş ya­şar. İlk ya­rı­da fark­lı ikin­ci ya­rı­da bu ka­dar fark­lı bir fut­bol ne­den oy­nar. Ge­çen haf­ta baş­kan Ömer Ba­la­ban'a sor­du­ğu­muz­da oda bu­na bir an­lam ve­re­mi­yor. Öz gü­ven kay­bı ola­rak de­ğer­len­di­ri­yor.
An­cak ola­yı tek ba­şı­na bu­na yık­mak yan­lış ben­ce. Dev­re ara­sı  trans­fer­le­ri­ne öde­nen ra­kam­lar ko­nu­sun­da çok uçuk üc­ret­ler ko­nu­şu­lu­yor. Se­zon ba­şın­da 34 ma­ça at­tı­ğı im­za­dan da­ha yük­se­ği­ne dev­re ara­sın­da 17 ma­ça atan isim­ler olun­ca den­ge­ler bo­zul­du ve so­nuç bu di­yen­ler çok.
Yö­ne­tim için­de ya­şa­nan ün­van kav­ga­la­rı ve bu çe­kiş­me­nin fut­bol­cu­lar­la ku­ru­lan di­ya­lo­ğa yan­sı­ma­sı et­ken­le­ri­ni söy­le­yen­ler­de var. Ya­ni ola­yı sa­de­ce öz gü­ven kay­bı­na bağ­la­mak so­ru­nu çöz­me­ye­cek­tir.
So­run içer­de ol­du­ğu­na gö­re bi­zim bu­na mü­da­hil ol­ma şan­sı­mız yok. Çö­ze­cek olan mev­cut yö­ne­tim ve tek­nik he­yet ta­bi­ki. Play-off umut­la­rı­mız de­vam et­ti­ği sü­re­ce ko­va­la­mak zo­run­da­yız ta­bi­ki. An­cak onun­da bu gö­rün­tü­nün öm­rü­nün uzun ol­ma­sı müm­kün de­ğil. Atı­la­cak faz­la adım yok, ham­le şan­sı­da faz­la ol­ma­dı­ğı­na gö­re ya­pı­la­cak en doğ­ru şey el­de­ki­ni en ve­rim­li kul­lan­mak­tan ge­çi­yor.
Maç so­nu ya­şa­nan­lar ise da­ha üzü­cü. Cü­neyt ho­ca ta­kı­mı tri­bün­le­re gö­tür­me­ye ça­lı­şı­yor or­dan kü­für­ler ha­ka­ret­ler ge­li­yor, fut­bol­cu­lar hak­kı ola­rak git­mek is­te­mi­yor. Son­ra di­ğer tri­bün fut­bol­cu­la­rı ça­ğı­rı­yor tep­ki var an­cak hem uya­rı­yor hem de al­kış­lı­yor. Son­ra­sın­da ise iki tri­bün­den kar­şı­lık­lı suç­la­ma­lar. Böy­le bir ta­kı­mın­da ba­şa­rı­yı ya­ka­la­ma­sı müm­kün mü siz­ce aca­ba.

YORUM EKLE