Bisiklet kazaları - 1

Bi­sik­let: İki te­ker­lek­li, pe­dal­lı in­san gü­cü ile iler­le­yen bir ula­şım ara­cı­dır. Tra­fik ka­za­la­rı ris­ki­nin ya­nın­da, hem sağ­lık hem de eko­no­mik açı­dan fay­da­lı­dır. Di­ğer ta­raf­tan bi­sik­let sa­hi­bi ol­mak her ço­cu­ğun, gen­cin ha­ya­li­dir.1977 yı­lın­da An­ka­ra'da il­ko­kul be­şin­ci sı­nı­fa gi­der­ken o za­ma­nın pa­ra­sıy­la 50 ku­ru­şa bi­sik­let ki­ra­la­dım ama bin­me­yi bil­me­di­ğim için elim­de gez­di­rip ge­tir­dim. Bi­sik­le­ti gez­dir­mek­ten bi­le zevk al­ma­mı hiç unut­mu­yo­rum.

Bi­sik­let­le­rin kul­la­nım çe­şit­le­ri:
1. Be­bek­le­rin bi­sik­let kul­la­nı­mı: Ge­nel­de üç te­ker­lek­li­dir ve ev­ler­de, bah­çe­ler­de, park­lar­da bü­yük­le­rin gö­ze­ti­min­de kul­la­nır­lar. Da­ha doğ­ru­su ke­sin­lik­le bü­yük­le­rin re­fa­ka­tin­de kul­la­nıl­ma­sı ge­rek­mek­te­dir. Yok­sa en ba­si­ti bah­çe­de be­ton ze­min­de bi­sik­let sü­rer­ken bi­sik­le­ti de­vi­rir ve ba­şı­nı be­ton ze­mi­ne vu­rur da, te­la­fi­si müm­kün ol­ma­yan za­rar gö­re­bi­lir.
2. Ço­cuk­la­rın bi­sik­let kul­la­nım­la­rı: Be­bek­lik dö­ne­min­den çık­tık­la­rı için bi­sik­let­le­ri ar­tık iki te­ker­lek­li­dir. Üç te­ker­lek­li bi­sik­let­le­re bin­me­ye uta­nır­lar. Ay­rı­ca baş­la­rın­da ai­le bü­yük­le­ri­ni de gör­mek is­te­mez­ler. Ev - okul bah­çe­le­rin­den bi­raz da­ha uzak­la­şa­rak so­kak­la­ra, cad­de­le­re çı­kar­lar. Çok iyi eği­til­me­le­ri ve mut­la­ka uzak­tan da ol­sa ta­kip­le­ri ge­rek­mek­te­dir.      
3. Or­ta­okul - li­se öğ­ren­ci­le­ri­nin bi­sik­let kul­la­nı­mı: Oku­la gi­der­ken ser­vi­se bin­me­mek do­lay­sıy­la ai­le büt­çe­si­ne ek yük ge­tir­me­mek adı­na ter­cih edi­lir. Bu öğ­ren­ci­le­rin çok iyi eği­tim­li- bi­linç­li ol­ma­sı la­zım­dır. Öğ­ren­ci­le­rin sı­nav stre­si, çan­ta­la­rı­nın sır­tın­da ve­ya di­rek­si­yo­na ta­kı­lı ol­ma­sı, ka­la­ba­lık tra­fi­ğin içi­ne gi­ril­me­si, kask ta­kıl­ma­ma­sı, grup ha­lin­de git­me­le­ri, bi­sik­let üze­rin­de ag­re­sif ha­re­ket­ler yap­ma­la­rı, bir ye­ri­ne üç ki­şi bin­me­le­ri gi­bi et­men­ler ay­rı bir risk ola­rak öne çık­mak­ta­dır.
4. Genç­le­rin bi­sik­let kul­la­nım­la­rı:  Öğ­ren­ci ol­ma­yan genç­ler zevk için ve­ya iş ye­ri­ne git­mek için kul­la­nır­lar. Yu­ka­rı­da açık­la­dı­ğı­mız teh­li­ke­ler bil­gi­ler bu grup için­de ge­çer­li­dir.
5.    Or­ta ve­ya yaş­lı grup­la­rı­nın bi­sik­let kul­la­nım­la­rı: Bun­la­rın kul­lan­dı­ğı bi­sik­let­le­re  şe­hir bi­sik­let­le­ri de­nir. Bu bi­sik­let­le­rin ço­ğu za­man ön ve ar­ka­la­rın­da se­pet­le­ri, di­na­mo­lu ışık­lan­dır­ma sis­tem­le­ri var­dır. Av­ru­pa'nın pek çok ye­rin­de genç-yaş­lı in­san­lar şe­hir için­de­ki iş­le­ri­ni gör­mek, bir yer­den bir ye­re git­mek, yük ta­şı­mak için bu bi­sik­let­le­ri kul­la­nır­lar. Bu grup­lar ge­nel­de zevk­ten zi­ya­de ih­ti­yaç his­set­tik­le­ri için bi­sik­le­te bin­me­yi ter­cih eder­ler. Eko­no­mik ol­ma­sı ne­de­niy­le işe git­me ve­ya ev­den çar­şı­ya git­me amaç­lı ola­rak kul­la­nır­lar. Bun­da en bü­yük teh­li­ke bi­sik­let­le­rin pe­ri­yo­dik ba­kı­mı­nın tam ol­ma­ma­sı, iki üç ki­şi bin­me­si ve­ya yaş­lı ki­şi­le­rin dik­kat ek­sik­li­ği ne­de­niy­le ya­şa­ya­bi­le­cek­le­ri olum­suz­luk­lar ola­rak göz­len­mek­te­dir.
6. Spor amaç­lı bi­sik­let kul­la­nım­la­rı: Bun­la­ra ya­rış bi­sik­le­ti, dağ bi­sik­le­ti de­nir. Bu grup içe­ri­sin­de bi­sik­let kul­la­nan­lar ge­nel ola­rak bi­linç­li­dir. Çe­şit­li et­kin­lik­le­re ve ya­rış­ma­la­ra ka­tı­lır­lar. Kask, diz­lik kul­la­nır­lar. Bi­sik­let­le­ri­nin pe­ri­yo­dik ba­kım­la­rı tam­dır.
7. Tur bi­sik­le­ti kul­la­nım­la­rı: Uzun yol­lar­da kul­la­nıl­mak üze­re üre­ti­lir­ler. Bu bi­sik­let­le­rin ön ve ar­ka kı­sım­la­rın­da çan­ta ta­şı­ma­ya imkânla­rı var­dır. Ça­mur­luk­lar, ra­hat se­le ve gi­don­lar kul­la­nır­lar. Tek ama­cı uzun me­sa­fe­le­re bi­ni­ci­si­ni ve bi­ni­ci­nin eş­ya­la­rı­nı ta­şı­mak olan bu bi­sik­let­le­re tur bi­sik­le­ti de­nir. Bun­lar­da bi­linç­li grup­lar ara­sın­da­dır. Da­ha çok tu­rist­ler kul­la­nır.
TE­ŞEK­KÜR: Ge­çen haf­ta ara­bam­la mo­to­sik­let çar­pış­ma­sı ne­de­niy­le be­de­li ağır ola­bi­le­cek bir tra­fik ka­za­sı at­lat­mam ne­de­niy­le baş­ta, Hi­tit Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Sa­yın R. Me­tin AL­KAN ho­cam ol­mak üze­re,  biz­zat zi­ya­ret­le, te­le­fon­la, me­saj­la geç­miş ol­sun di­lek­le­ri­ni ile­ten tüm eş dost ve 20 yıl­dır ba­sın­dan ta­kip eden de­ğer­li oku­yu­cu­la­rı­ma en kal­bi di­lek­le­rim­le te­şek­kür edi­yo­rum. Rab­bim kim­se­cik­le­re be­de­li ağır ola­cak ka­za be­la mu­si­bet ya­şat­ma­sın. Ama top­ye­kün ola­rak ta ku­ral­la­ra uy­ma­yı na­sip ey­le­sin…

YORUM EKLE