Doğruları yapmak

Evet iş­ken­ce bi­ti­yor de­miş­tik şü­kür bit­ti. Ger­çek­ten çok acı böy­le şey­ler söy­le­mek ve dü­şün­mek. An­cak acı ama ger­çek. Bu ka­dar iyi gi­den bir ilk ya­rı­nın ar­dın­dan ikin­ci ya­rı­da­ki ina­nıl­maz çö­küş ve so­nu­cun­da ön­ce ka­çan şam­pi­yon­luk ha­yal­le­ri ar­dın­da da play-off umut­la­rı.

Kı­zıl­ca­bö­lüks­por ma­çı­nın tek­nik ana­li­zi­ne gir­me­ye ge­rek yok. Bi­zim ya­rı­mız ka­dar büt­çe ile ta­raf­tar des­te­ği ol­ma­yan an­cak doğ­ru yö­ne­ti­len Sa­rı Kır­mı­zı­lı Ku­lüp bi­zim gi­bi borç­suz an­cak her se­zon şam­pi­yon­lu­ğa oy­na­yan ör­nek bir ta­kım oluş­tur­ma­yı ba­şa­rı­yor­lar. Öy­le çok güç­lü bir yö­ne­ti­mi yok, Os­man Baş­kan yö­ne­ti­min­de gi­den mü­te­va­zi bir ku­lüp ve so­nu­cu or­ta­da.
Pa­zar gün­ki maç­ta­da fut­bol ola­rak biz­den da­ha iyi oy­na­dı­lar da­ha çok po­zis­yon bul­du­lar bel­ki­de ra­hat ol­ma­la­rın­dan do­la­yı so­nu­ca git­me­yi ba­şa­ra­ma­dı­lar. An­cak biz ha­la ge­le­cek plan­la­ma­sı yap­mak­ta zor­la­nı­yo­ruz. Ha­la genç­le­ri­mi­zin bir kıs­mı­nı ku­lü­be­de otur­tu­yo­ruz. Ne­yi ko­va­la­dı­ğı­mı­zı biz bil­mi­yo­ruz an­cak emi­nin bir bi­len­ler var­dır.

Geç­ti­ği­miz haf­ta so­nu yaz­dı­ğım ya­zı­da ge­le­ce­ği bu­gün­den plan­la­ma­nın öne­mi­ne dik­kat çek­mek is­te­miş­tim. Ço­rum Be­le­di­yes­por’da Baş­kan Ömer Ba­la­ban ge­nel ku­ru­lun 25 Ma­yıs cu­ma gü­nü ya­pı­la­ca­ğı­nı açık­la­dı. Ya­ni önü­müz­de 25 gün­lük bir sü­re var. Bu sü­re­ci iyi de­ğer­len­dir­mek ve iyi yö­net­mek ge­le­ce­ği sağ­lam te­mel üze­ri­ne kur­mak adı­na son de­re­ce önem­li.

Alel ace­le ya­pı­la­cak bir ça­lış­ma ile yö­ne­tim oluş­tur­mak son­ra­da bu­nun so­run­la­rı­nı se­zon için­de ya­şa­ya­rak olum­suz­luk­la­rın ta­kı­mı et­ki­le­me­si ve so­nu­cun­da da yi­ne bo­şa ge­çe­cek bir se­zon is­te­mi­yor­sak ay­nı ha­ta­la­rı tek­rar­la­ma­mak zo­run­da­yız.
Es­ki yö­ne­ti­ci Fa­tih Öz­can ku­lü­be ta­lip ol­du­ğu­nu ve baş­kan­lı­ğa aday ol­du­ğu­nu açık­la­dı. Şu ana ka­dar çı­kan baş­ka ta­lip­li ol­ma­dı. En azın­dan ka­mu­oyu­nun önün­de açık­la­ma ya­pan.
Fa­kat Mus­ta­fa Öz­bay­ram ön­der­li­ğin­de Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı ağır­lık­lı bir yö­ne­tim oluş­tu­rul­ma ça­ba­sı var. Bu ko­nu­da ta­bi­ki son sö­zü Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül söy­le­ye­cek. Aci­za­ne be­nim dü­şün­cem Ze­ki Baş­ka­nın geç­miş yıl­lar­da bir­lik­te bu ku­lüp­te gö­rev yap­mış iki is­mi bir ara­ya ge­ti­re­rek or­tak ve güç­lü bir lis­te ya­pa­rak ye­ni se­zo­nun star­tı­nı ver­mek en doğ­ru ha­re­ket ola­cak­tır.

İsim­le­re ta­kıl­ma­dan oluş­tu­ru­la­cak hem eko­no­mik ola­rak güç­lü hem­de fut­bol bil­gi­si olan isim­ler­den kar­ma bir lis­te oluş­tu­rul­ma­lı. Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye sa­yı­sı 19 ola­rak be­lir­len­me­li ve bu isim­ler­den 15’i eko­no­mik ola­rak ku­lü­be kat­kı ve­re­cek isim­ler­den oluş­tu­ru­lur­ken di­ğer dör­dü ise za­ma­nı ve bil­gi­si ile ta­kı­ma kat­kı sağ­la­ma­lı. Sa­de­ce pa­ra ile bu işin ba­şa­rı­la­ma­ya­ca­ğı­nı bu se­zon çok açık bir şe­kil­de gör­dük.
Di­ğer önem­li nok­ta ise ku­lü­bün yap boz tah­ta­sı­na dön­dür­me­den ku­rum­sal bir ya­pı­ya ka­vuş­tur­mak. Ger­çek­ten son yıl­lar­da ya­pı­lan ça­lış­ma­lar ile ge­rek ka­li­te ge­rek­se sa­yı ola­rak iyi bir alt ya­pı oluş­tu­rul­du. Bu isim­ler­den yu­ka­rı atı­la­cak sa­yı ol­duk­ça faz­la. An­cak bu ge­çiş sü­re­ci­ne ka­dar alt ya­pı­dan genç­le­ri­mi­zin hem be­yin ola­rak hem­de oyun an­la­yı­şı ola­rak yu­ka­rı­yı ta­şı­ma­la­rı çok önem­li.

Ta­bi­ki he­men uçup ka­ça­ca­ğız di­ye­rek açık­la­ma ya­pa­rak hem ta­kı­mı bas­kı al­tı­na al­mak hem­de şeh­ri ha­va­ya sok­mak yan­lış. Ge­çen se­zon ba­şı mü­te­va­zi baş­lan­gıç ne gü­zel­di. Doğ­ru baş­la­dı an­cak ma­le­sef iki üç ba­şa­rı­lı so­nu­cun ar­dın­dan he­men söy­lem­ler de­ğiş­ti. So­nuç or­ta­da.

El­de­ki mev­cut kad­ro­da ger­çek­ten hem yü­kü omuz­la­ya­cak hem ge­le­ce­ğe dö­nük isim­ler var. Bi­ran ön­ce yö­ne­tim oluş­tu­rul­ma­lı ve bu isim­ler­le an­laş­ma sağ­la­nıp son­ra­da ek­sik­le­re gö­re doğ­ru bir kad­ro plan­la­ma­sı ya­pıl­ma­lı. Se­zon or­ta­sın­da­ki trans­fe­rin ta­kı­mı ne ha­le ge­tir­di­ği­ni gör­dük acı bir şe­kil­de bu se­zon. O za­man doğ­ru­yu se­zon ba­şı yap­mak çok önem­li.

Her se­ne yı­kıp ye­ni­den bi­na yap­mak ye­ri­ne te­me­li olan bi­na­nın üze­ri­ne doğ­ru­la­rı yap­mak hem eko­no­mik ola­rak hem­de ku­lüp eko­no­mik ya­pı­sı adı­na çok önem­li. Ümi­di­miz ve bek­len­ti­miz bu doğ­ru­la­rın bu se­zon faz­la­sı ile ya­pıl­ma­sı. So­nu­cun­da ne olur bi­lin­mez an­cak doğ­ru­la­rı yap­tı­ğı­mız sü­re­ce so­nu­cu mut­lu­luk ola­ca­ğın­dan emin ola­bi­lir­si­niz.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Doğrucu Davut
Doğrucu Davut - 1 yıl Önce

Önce siz ASGD üyeleri bir kendinizi değiştirin.Çünkü sizin derdiniz belli. Mustafa Özbayram kim ki Çorum futbolu ona teslim edilecek herkes onunda yöneticiliğini biliyor anlaşılan siz şimdiden yol yapıyorsuuz HAMİT IŞIK denilen ismide getirin Çorum'da ondan daaha iyi bilen yokmuş futbolu dünkü çocuklar kendilerini yetiştireni beğenmiyor Hamit onlardan Fatih Özcan'da Hamit'in gölgesinde girmedimi yönetime ne değişecek bu isimlerle bence onları stadın yakınından geçirmeyeceksiniz çünkü nankörlerden hayır gelmez hakkı bilmeyenden adam olmaz

Doğrucu Davut
Doğrucu Davut - 1 yıl Önce

İşte belli olan bir ssonuç Fatih Özcan-Hamit Işık(perdearkasını sever) yeni yönetim kim bunlar ne başarıları varmış. Onlarda belediyespor'da yönetimde olmadı mı? Özellikle Hamit Işık belediyede 4 sezon geçirdi ne yaptı. Hava ile civa Zeki Gül'e de tavsiyem önce kendi getirdiği ahlak yoksunu adamların günahını çekecek kimse görmesede ALLAH bunları görüyor.

İstifa eder Fatih Özcan
İstifa eder Fatih Özcan - 1 yıl Önce

Yönetimde kimler varmış. Gerçi sizde bazı isimlerin olacağını ta baştan biliyordunuz. Ama başta Zeki Gül bu milleti salak sanıyor. Gül şimdide yönetim bağımsız karışmayacağım istişare yaparız demiş .
Kim İnanır sana Zeki Gül. Gül bağımsız yönetim istiyorsa neden belediyede memur olan Mustafa Ercan'ı yönetime sokmuş. Tabi birde Hamit Işık'ı var. Bağımsız yönetimde. Kukla olur Fatih Özcan ilk yarı bitmeden istifa eder Fatih Özcan.

şafak19
şafak19 - 1 yıl Önce

harika bir analiz ama seneyede değişen bir şey olmayacak halil bey sizde bundan emin olabilirsiniz.