TOBFED’den açıklama

Oto­mo­tiv sek­tö­rün­de­ki mes­lek ha­ta­la­rı ve işin­de ehil ol­ma­yan ça­lı­şan­la­rın yol aç­tı­ğı za­rar­lar tep­ki­le­re ne­den olu­yor.

TOBFED’den açıklama

‘Ser­vis kur­ba­nı ol­dum’ baş­lı­ğıy­la geç­ti­ği­miz gün­ler­de ga­ze­te­miz­de yer bu­lan ha­ber­le il­gi­li sek­tör tem­sil­ci­le­rin­den de açık­la­ma gel­di.

Tüm Oto­mo­tiv Ba­kım Der­nek­le­ri Fe­de­ras­yo­nu (TOB­FED) Ka­ra­de­niz Böl­ge­si Teş­ki­lat­lan­ma Baş­kan Yar­dım­cı­sı hem­şeh­ri­miz Fa­tih Kan­kur­dan, va­tan­daş­la­rı üzen bu tür ha­di­se­le­re kar­şı ka­mu­oyu­nu bil­gi­len­dir­me ge­re­ği his­set­tik­le­ri­ni söy­le­di.
Ya­şa­na­bi­le­cek ben­zer sı­kın­tı­la­ra kar­şı tü­ke­ti­ci­le­rin ya­sa­lar­la ko­ru­ma al­tı­na alın­dı­ğı­na işa­ret eden Fa­tih Kan­kur­dan, TOB­FED ola­rak mes­le­ki stan­dart­lar ile ku­rum­sal­lı­ğa bü­yük önem ver­dik­le­ri­ni kay­det­ti.


Olum­suz ha­ber­le­rin tüm sek­tör tem­sil­ci­le­ri­ne mâl edil­me­me­si ge­rek­ti­ği­ne de de­ği­nen Kan­kur­dan, yap­tı­ğı açık­la­ma­da şu ifa­de­le­re yer ver­di:
“Oto­mo­tiv sa­tış son­ra­sı hiz­met­ler ala­nın­da fa­ali­yet gös­te­ren fir­ma­la­rın mes­lek dal­la­rı, iş­let­me aç­ma ça­lış­tır­ma ve ya­sal yü­küm­lü­lük­le­ri ya­sa­lar­la çer­çe­ve­len­di­ril­miş­tir. Ve­ri­len hiz­me­tin kap­sam ve içe­ri­ği­ne iliş­kin müş­te­ri mül­ki­ye­ti ko­ru­ma, uy­gu­la­ma­lar son­ra­sın­da­ki müş­te­ri le­hi­ne ga­ran­ti ko­şul­la­rı gi­bi bir çok içe­rik ve kap­sam, sa­tış son­ra­sı hiz­met­ler teb­li­ğin­de tü­ke­ti­ci le­hi­ne açık­ça be­lir­til­mek­te­dir.


TOB­FED, araç sa­hip­le­ri­nin bi­linç­len­di­ril­me­si, ürün ve hiz­met stan­dart­la­rı­nın be­lir­len­me­si, ni­te­lik­li is­tih­da­mın ya­ra­tıl­ma­sı, ka­dın gi­ri­şim­ci­le­rin des­tek­len­me­si, sek­tö­rel so­run­la­rın çö­zü­mü, iş­let­me ruh­sat prob­lem­le­ri­nin çö­zü­mü, çev­re ve do­ğa­nın ko­run­ma­sı, sür­dü­rü­le­bi­lir pro­je­ler üre­te­rek de­vam­lı­lı­ğın sağ­lan­ma­sı gi­bi ko­nu­lar­da 2013 yı­lın­dan bu ya­na baş­ro­lü üst­le­ni­yor.


Mes­le­ki Ye­ter­li­lik Ku­ru­mu (MYK) ile bir­lik­te yü­rüt­tü­ğü­müz ça­lış­ma­lar­la Oto­mo­tiv Sa­tış Son­ra­sı Hiz­met­ler Ala­nı’nda­ki 9 ay­rı mes­lek da­lın­da ya­kın­da Mes­le­ki Ye­ter­li­lik Bel­ge­le­ri ve­ri­le­cek. Böy­le­ce bu tip ha­di­se­ler­de­ki mağ­du­ri­yet­le­rin önü­ne ge­çi­le­cek. Öte yan­dan di­ğer bir ça­lış­ma­mız ise TSE – TOB­FED iş­bir­li­ği çer­çe­ve­sin­de stan­dar­di­zas­yon­dur. 

‘Servis kurbanı oldum’ başlığıyla gazetemizde yer alan haber

   

TOB­FED, Tür­ki­ye’nin 81 ilin­de tem­sil­ci­li­ği, 22 böl­ge ve mes­le­ki der­ne­ği, 500 bin ni­te­lik­li is­tih­da­mı 120 bin KO­Bİ’si ile ül­ke­miz­de Oto­mo­tiv Sa­tış Son­ra­sı Hiz­met­ler Ala­nı’nda ilk ve tek si­vil top­lum ku­ru­lu­şu ola­rak tü­ke­ti­ci­nin bi­linç­len­di­ril­me­sin­de de önem­li bir gö­rev üst­le­ni­yor.
Ser­vis hiz­met­le­rin­de su­nu­lan içe­rik, ürün ter­ci­hi ve uy­gu­la­ma­nın eği­tim­li/ni­te­lik­li is­tih­dam ta­ra­fın­dan ya­pı­lıp ya­pıl­ma­dı­ğı önem­li­dir. Ha­be­re ko­nu olan bu tür özel du­rum­la­rın tüm Ço­rum es­na­fı­na ve özel ser­vis­le­re mâl edi­le­me­me­li­dir. Tü­ke­ti­ci­le­ri­miz, ya­şa­dık­la­rı mağ­du­ri­yet­ler hak­kın­da Ti­ca­ret ve Bi­lim, Sa­na­yi Tek­no­lo­ji Mü­dür­lük­le­ri ile Tü­ke­ti­ci Ha­kem He­yet­le­ri’ne ve TOB­FED Tü­ke­ti­ci Bi­linç­len­dir­me Ku­rul­la­rı’na baş­vu­ru­da bu­lu­na­bi­lir­ler.”
 


İkinci el otomobil ve ticari araç piyasasının Çorum'daki kalbi olan Açık Oto Pazarı, bu hafta da ikinci el satıcı ve alıcılarını bir araya getirdi.
Pazarda satışa sunulan ikinci el otomobil ve ticari araçların fiyatları şu şekilde:

 

OTOMOBİL
Markası    Modeli    Fiyatı (TL)
Alfa Romeo 147 1.6 TS D    2005    27 bin
Citroen Xsara 1.4 HDI    2004    21 bin
Dacia Solenza 1.4 Rapsodie    2004    17 bin
Fiat Linea 1.3 Mjet Active    2012    36 bin
Ford Focus 1.6 Ghia    2001    29 bin
Hyundai Getz 1.5 CRDI V    2007    35 bin
Honda City 1.4 Elite    2008    35 bin
Honda Civic 1.6 i-VTEC D    2007    44 bin
Opel Astra 1.6 CD    1998    26 bin
Opel Corsa 1.4 Swing    1994    17 bin
Opel Vectra 1.6 Comfort    2003    35 bin
Peugeot 407 2.0 Executive    2005    42 bin
Renault R 12 Toros    1992    12 bin
Renault R 19 1.6 Eu RT    1995    17 bin
Renault Broadway 1.4 GTE    1991    11 bin
Renault Clio 1.4 RNA    2000    25 bin
Renault Fluence 1.5 DCI Ic    2015    75 bin
Renault Megane 1.5 DCI A    2005    33 bin
Seat Leon 1.4 TSI FR    2016    104 bin
Skoda Fabia 1.4 TDI Class    2008    31 bin
Tofaş Doğan SLX    1996    18 bin
Tofaş Şahin S    1998    15 bin
Toyota Avensis 2.0 Liftback    1998    25 bin
Toyota Corolla 1.6 XLI    1995    21 bin
Toyota Corolla 1.6 Terra    2004    24 bin
Toyota Corolla 1.6 El Verso    2008    61 bin
Toyota Corolla 1.6 C Extra     2012    68 bin
Volkswagen Jetta 1.4 TSI C    2009    54 bin
Volkswagen Passat 1.4 TSI    2014    95 bin
Volkswagen Polo 1.4 TDI    2005    28 bin

 

TİCARİ ARAÇ 
Markası    Modeli    Fiyatı (TL)
Citroen Berlingo 1.6 HDI    2012    35 bin
Citroen Nemo Combi 1.4 H    2011    38 bin
Fiat Doblo Cargo 1.3 Mjet    2007    26 bin
Fiat Doblo Combi 1.3 Mjet    2006    26 bin
Fiat Fiorino Combi 1.3Mjet    2015    49 bin
Ford To. Connect 1.6 TDCI    2015    67 bin
Ford To. Courier 1.6 TDCI     2017    74 bin
Ford To. Custom 2.2 TDCI    2013    60 bin
Ford Transit 190V    1999    21 bin
Ford Transit Connect T220s    2008    23 bin
Kia Pregio 3 Panelvan    1996    10 bin
Mercedes-Benz Viano 2.2     2008    73 bin
Opel Combo 1.3 CDTI C    2010    35 bin
Peugeot Bipper 1.3 HDI    2013    41 bin
Peugeot Partner 1.6 HDI P    2009    40 bin    
Renault Kangoo M 1.5 DCI    2006    24 bin
Renault Traffic 1.9 DCI    2006    31 bin
Volkswagen Caddy 1.6 TDI    2014    62 bin
Volkswagen Crafter 2.5TDI    2007    53 bin
Volkswagen Transporter 2.5    2006    60 bin

 

NOT: Alıcı ve satıcılara fikir vermesi amacıyla hazırladığımız listemiz, ilanlar da dikkate alınarak her hafta güncellenmektedir. Listemizde yer alan fiyatlar, satıcılar tarafından verilen rakamlar olup pazarlık oranı dahildir. 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER