05
Ara 2018
Kayıp Şehrin Kayıp İnsanları... - Erhan ÖLÇER

Bu hafta Dünya Engelliler Haftası! Gene birileri güya merhamet gösterisine girecek sosyal hakları engellilere bir lütufmuş gibi lanse edecek! Gene ağzımızla kuş tutsak kimseye yaranamayacak gene kaderimizle başbaşa kalıp, kendi başımızın...

MAKALEYİ OKU
29
Kas 2018
34 sene rotarlı gelen diploma - Erhan ÖLÇER

1984 Senesi Çorum İmam Hatip Lisesi orta sonda okurken sinsi bir şekilde yakama yapışan kas hastalığı beni  o yaz yürüyemez duruma getirmiş lise hayallerim başlamadan bitmişti... Artık yürüyemiyor yorgun bacaklarım beni taşıyamıyordu... ...

MAKALEYİ OKU
28
Kas 2018
Kop Dağı’nda İpek Mendil Satan Öğretmen: Abdulkadir Ozulu - Mustafa ÖZARSLAN

Erzurum Atatürk Üniversitesi, İslâmî İlimler Fakültesi'nden mezun oldum, tayinim Erzurum İmam-Hatip Lisesi'ne yapıldı. Okula gittim ve baş muavinden ders programını aldım. İlk dersim, 12. sınıfların Felsefe Grubu ( Felsefe-Mantık-...

MAKALEYİ OKU
28
Kas 2018
'Vefa'sı Olmayan vefalı bir şehir Çorum - Kemal ÖZKARSLI

Saygıdeğer dostlar, sözlerime başlarken, 'vefası olmayan şehir' derken yanlış anlamayın lütfen. Bu cümleyi 'Vefa' semti olmayan manasında dedim. Yoksa, Çorumlu'nun ne kadar vefalı olduğunu iki akşam üst üste Devlet...

MAKALEYİ OKU
24
Kas 2018
Bilge Adam 'Ozulu Hoca' - Recep Mebet

Çorum Hakimiyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptığı dönemde Abdulkadir Ozulu Hocam'la tanışma fırsatı buldum. Gazeteciliğe merak saldığım dönemde (1996 yılının yaz tatilinde), Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız Şevket Erzen'in...

MAKALEYİ OKU
22
Kas 2018
Çatak Yolu - Arif Hikmet ŞENTÜRK

Ço­rum İl Özel İda­re­si, 2018 yı­lı ba­har ay­la­rın­dan iti­ba­ren Ça­tak Yo­lu'nda ge­niş­let­me ça­lış­ma­sı baş­lat­tı. Ça­lış­ma ile Os­man­cık Yo­lu'ndan Ça­tak'a uza­nan yo­lun 26 met­re­ye...

MAKALEYİ OKU
17
Kas 2018
Günümüzdeki Türk Ailesinde Çocuk Terbiyesi - Prof. Dr. Mustafa KAHRAMANYOL

İnsanoğlu, beden, nefis ve ruh olarak, gelişme gücüne ve gerileme zaafına sahip bir varlık olarak tasarlanmış ve yaratılmıştır. Öyle murâd edilmiştir. Bu yaratılış, tek başına, sadece erkek ve kadın yumurtalarının birleşmesiyle başlamaz;...

MAKALEYİ OKU
19
Eki 2018
Ey Aziz Öğretmen! - Dr. Mustafa Sefa ÇAKIR

Ya­kut Ho­ca fa­ni olan alem­den ba­ki ola­na git­ti. Ar­dın­da se­ven­le­ri­ne de­rin bir acı bı­ra­ka­rak git­ti. İz­zet­tin ve if­fe­tin, her şart ve or­tam­da mü­ca­de­le­nin der­si­ni ver­di de git­ti. Dün­ya­ya...

MAKALEYİ OKU
16
Eki 2018
Telefon Mağduru - Dr. Ecz. M.Özhan ARSLAN

Ben Ço­rum Os­man­cık İl­çe­sin­de­ki Gü­neş Ec­za­ne­si'nin sa­hi­bi M.Öz­han Ars­lan. 05.09.2018 ta­ri­hin­de ec­za­nem­de­ki sa­bit te­le­fon hat­tım bo­zul­du ve hiz­met al­dı­ğım Vo­da­fo­ne şir­ke­ti­ne...

MAKALEYİ OKU
04
Eki 2018
Kamuoyuna açik mektup - Necdet YAVUZ

Oku­lu­muz Ço­rum Mer­kez İmam Ha­tip Li­se­si, ül­ke­miz­de 1953 yı­lın­da ilk açı­lan okul­lar­dan­dır. Hat­ta Ka­ra­de­niz böl­ge­si­nin ilk İmam Ha­tip Mek­te­bi ol­ma özel­li­ği­ne sa­hip ta­rihî bir okul­dur....

MAKALEYİ OKU