ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait Çepni Mahallesi bulunan aşağıda nitelikleri belirtilen işyeri;

S.N

ADA/PARSEL

BAĞIMISIZ BÖLÜM NO

NİTELİĞİ

KAPALI ALAN M2

1 YILLIK KİRA BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNATI

NOT

1

349/66

26

İŞYERİ

141 m2

126.000,00 TL+KDV

3.800,00 TL

4. maddenin M, N bendi ile  23. Ve 24. Madde Şartı aranacaktır.

Bedel üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif artırma usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde 3 yıl müddetle kiraya verilecektir.

Şartname: Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 2.000,00-TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 15.11.2023 Çarşamba günü saat: 14.00’da Çorum Belediyesi Konferans Salonunda (Yeni Belediye Binası B Blok 5. Kat) ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler: A- Nüfus cüzdanı fotokopisi, B- Kanuni ikametgâh belgesi, C- Şartname bedelinin yatırıldığına ilişkin makbuz. D- Geçici teminatlarını ödediğine dair makbuz, E- Türkiye'de tebligat için adres gösterilmesi, iletişim numarasının ve ikinci bir iletişim numarasının bildirilmesi, F- Tüzel Kişi olması halinde Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noterden tasdikli imza sirküleri verilmesi, G- İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunan kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli İmza Sirküsünü vermeleri. (Faksla gönderilen vekâletnameler ve Noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez.) H-İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.) İ- İhaleye katılacak olanların, Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilât Biriminden alacakları yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri şarttır. J- Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair ilgili kurumlardan belge getirilecektir (ekap.kik.gov.tr internet adresinden alınabilir.) K- İhaleye katılacak tüzel kişilikler genel kurul ve yönetim kurullarından ihaleye girileceğine dair karar alınması ve tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılacak bir kişiyi yetkilendirilmesi gerekmektedir. L- Sabıka kaydı (Gerçek kişiler için), tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği oluşturan gerçek kişilerin T.C. Savcılığından alınmış iyi hal kâğıtları (Sabıkasızlık belgesi) M- Kargo taşımacılığı işi için ihaleye katılacak olanlar, bağlı bulunduğu ilgili resmi kurumdan alacağı “kargo taşımacılığı” işi yaptığına dair belge getirmeleri halinde öncelik sağlanacaktır. N- Kiralanan işyerine, sadece kargo faaliyeti, Bakırcı, Kalaycı ve El sanatları faaliyetinde bulunanlar katılabilir ancak, bağlı bulundukları; Kurum/Kuruluş, Oda Başkanlığı’ndan “Kargocu, Kalaycı, Bakırcı, El Sanatları” işi yaptığına dair onaylı ve ıslak imzalı belge sunulacaktır. O- İhalenin yapılacağı saatten önce, ihaleye katılacakların, yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp İhale Komisyonuna teslim edilen tüm evrakları tek tek imzalayarak teslim etmeleri şarttır. Keyfiyet ilan olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01921502