SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HİTİT ÜNİVERSİTESİ

KIRMIZI ET-TAVUK ETİ-SÜT ÜR-TATLI-EKMEK ÜR-BALIK ETİ-KAHVALTI MALZ-D KAY SUYU- YGIDA (9 KISIM) MAL ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/401115

1-İdarenin

a) Adı

:

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HİTİT ÜNİVERSİTESİ

b) Adresi

:

KUZEY KAMPÜSÜ-ÜÇTUTLAR MAH. ÇEVRE YOLU BULV. NO.10 19100 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM

c) Telefon ve faks numarası

:

3642192120 - 3642192149

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

KIRMIZI ET-TAVUK ETİ-SÜT ÜR-TATLI-EKMEK ÜR-BALIK ETİ-KAHVALTI MALZ-D KAY SUYU- YGIDA (9 KISIM) MAL ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

3 KALEM KIRMIZI ET-5 KALEM TAVUK ETİ-6 KALEM SÜT ÜRÜNLERİ-5 KALEM TATLI ÜR.-4 KALEM EKMEK ÜR.-4 KALEM BALIK ETİ-15 KALEM KAH.MALZ.-40 KALEM Y.GIDA-2 KALEM DOĞAL KAYNAK SUYU MAL ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

1.REKTÖRLÜK YEMEKHANESİ-KUZEY KAMPÜSÜ-ÜÇTUTLAR MH ÇEVRE YOLU BULVARI NO.10 ÇORUM 2.MESLEK YÜKSEKOKULU YEMEKHANESİ- GAZİ CAD. NO.99 ÇORUM 3.FEN EDEBİYAT FAK. YEMEKHANESİ- OSMANCIK YOLU İKBAL KENT KARŞISI FEN-ED. KAMPÜSÜ- ÇORUM 4.İKT. İD. BİL. FAK. YEMEKHANESİ- AKKENT 3. CAD., NO.3 ÇORUM

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihi sözleşmenin imzalanmasına müteakip 01 Temmuz 2023 işe başlanır; iş bitirme tarihi ise 31/12/2023 dir.

d) İşe başlama tarihi

:

01.07.2023

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

23.05.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü-İhale Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

1-2-3-4-5-6-7-8. KISIM’LAR İÇİN:

Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretimini düzenleyen mevzuat çerçevesinde aday veya istekli adına düzenlenmiş ve alım konusu mal  veya malların faaliyet konusu olarak belirlendiği gıda sicil belgesi (Sertifikası) yada aday veya istekli adına ve teklif edilen ürüne ilişkin düzenlenen Gıda Üretim Sertifikası/Gıda Üretim Belgesi/İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İşletme Kayıt/Onay Belgesi.

İstekli Yetkili Satıcı ise yetkili satıcı olduğuna dair üretici firma ile aralarında düzenlenen sözleşme veya yetki belgesi ile üretici firmaya ait İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden alınan işletme Kayıt/Onay belgesinin sunulması zorunludur.

9. KISIM İÇİN:

İsteklinin Halk Sağlığı Müdürlüğünden alınan “Ambalajlı Su Satış Yeri İzin Belgesi” ve Üretici firmadan alınan bayilik sözleşmesi,

İlgili Kamu Kuruluşundan  alınan Kaynak Suyu Ruhsata Esas Analiz Sertifikasının aslı veya onaylı sureti,

İlgili Kamu Kuruluşundan alınan  Kaynak Suyu Kontrol İzleme Analiz Raporunun aslı veya onaylı sureti,


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01820123