GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HİTİT ÜNİVERSİTESİ

37 KALEM KURU GIDA MAL mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/950539

1-İdarenin

a) Adı

:

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HİTİT ÜNİVERSİTESİ

b) Adresi

:

KUZEY KAMPÜSÜ-ÜÇTUTLAR MAH. ÇEVRE YOLU BULV. NO.10 19100 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM

c) Telefon ve faks numarası

:

3642192120 - 3642192149

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

37 KALEM KURU GIDA MAL

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

37 KALEM KURU GIDA
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkanlığı Ambarı Üçtutlar Mah. Çevre Yolu Bulv. No:10 Çorum Dağıtım Yapılacak Mutfaklar 1. Fen Edebiyat Fakültesi Mutfağı Anbarı(Ulukavak Mah. Osmancık Cad. İkbal Kent Sitesi Karşısı Çorum) 2. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mutfağı Anbarı(Samsun Caddesi Çorum)

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşme imzalandıktan sonraki 15 gün içerisinde mesai saatlerinde teslim alınacak

d) İşe başlama tarihi

:

sözleşme imzasından sonra başlar

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

02.10.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü-Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezi- Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Ürünlerin şartnameye uygun olup olmadığına ilişkin tüm yetki muayene komisyonundadır.  Ürünler tek tek kontrol edilecek olup, muayene komisyonu kabul işlemine geçmeden önce yüklenici tarafından getirilecek numunelerin muayenesi ve kabulü yapılacak olup daha sonra numuneye uygun malzemelerin devamı alınacaktır. Pişmeyen, kalitesi düşük, koku yapan, kirli, tozlu, v.b. ürünler kesinlikle alınmayacaktır. İstekliden teknik şartnameye uygun olduğunun taahhüt edilmesi istenecektir. 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01892030