Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Birtatlı Mahallesi Altınkoz Caddesi Sosyal Tesisler karşısında bulunan Hanımeli Pazarının 1, 2, 3 ve 4 nolu bölümleri (36m’) bir bütün olarak 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu'nun 45'inci maddesi gereğince Açık teklif usulü ile 3 (üç) yıllığına Kiraya verilecektir.

1.      Şartname ve Ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde görülebilir ve Ücretsiz olarak temin edebilir.

2.      İhale 26.05.2023 tarihinde Cuma günü saat:11.00’de Belediyemiz Meclis Toplantı Salonunda Belediye Encümen huzurunda 2886 sayılı Kanunun 45 nci maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.

3.      İhaleye ait muhammen bedel KDV dahil 10.000.00-(Onbin)TL. dir.

4.      Geçici teminatı 1.000,00-(Bin) TL. dir.

İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.

İstekli Gerçek /Tüzel Kişi İse;

·        Kanuni ikametgahı olması (Nüfus müdürlüklerinden alınacak ikametgah ilmühaberi) varsa telefonunu bildirmesi,

·        İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,

·        İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

·        Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti

·        Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu,

 

#ilangovtr Basın No ILN01830184