SİLVİKÜLTÜREL UYGULAMALARA AİT DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIR

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ÇORUM DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Çorum Orman İşletme Müdürlüğü 2023 Yılı Programında Yer Alan silvikültür Programı İçerisinde Yer Alan Genç Meşcerelerde Sıklık Bakımı ve İlk Aralama Sahalarında Yapılacak Olan Silvikültürel Uygulamalara Ait Danışmanlık Hizmet Alım hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/392154

1-İdarenin

a) Adı

:

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ÇORUM DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

ÇEPNİ MAH İNÖNÜ CAD.NO:72 MERKEZ ÇORUM MERKEZ/ÇORUM

c) Telefon ve faks numarası

:

3642277901 - 3642277904

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı

:

Çorum Orman İşletme Müdürlüğü 2023 Yılı Programında Yer Alan silvikültür Programı İçerisinde Yer Alan Genç Meşcerelerde Sıklık Bakımı ve İlk Aralama Sahalarında Yapılacak Olan Silvikültürel Uygulamalara Ait Danışmanlık Hizmet Alım

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

2023 programında yer alan Silvikültür Programı içerisinde yer alan toplam398,4 Hektarlık Genç Meşçerelerde Sıklık Bakımı ve İlk Aralama sahalarında yapılacak olan silvikültürel uygulamalara ait Hizmet Alım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Çorum Orman işletme Müdürlüğüne bağlı İşletme Şeflikleri

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihi 01.05.2023, işin bitiş tarihi 31.12.2023

d) İşe başlama tarihi

:

01.05.2023

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

24.04.2023 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Çorum Orman İşletme Müdürlüğü 205 nolu oda

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İhale konusu danışmanlık hizmet alımı; 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı" Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç işleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanuna göre yapıldığından; aday veya istekli serbest ormancılık büro ve şirketin; ihale konusu işin yerine getirmesi için, ilgili ihale yönetmeliğinde belirtilen (sicil, izin, ruhsat vb.) belgelerin karşılığı ve ihale tarihinde büro ve şirketin faal olduğunu gösteren, 5531 sayılı Kanunun 4. ve 5. maddelerindeki orman mühendisliği konularına ait ihaleli işler için düzenlenen, Orman Mühendisleri Odasından alınmış "Serbest Ormancılık/Orman Ürünleri/Büro ve Şirketi Oda Tescil ve 5531 Sayılı Kanuna Ait Mesleki Faaliyet İhale Yetkinlik Belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler .

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

5531 Sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun Uyarınca Yapılmış Olan Tüm Danışmanlık Hizmet Alımları

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Mühendislik Hizmetleri/0,74
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (R): Mühendislik Hizmetleri/0,74 İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (R): Mühendislik Hizmetleri/0,74 1) Yüklenici danışman orman yüksek mühendisi/orman mühendislerini; Orman Mühendisleri Odasınca 5531 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre belirlenen 2023 yılı asgari ücret tarifesine uygun çalıştıracaktır. İdare, istediği zaman yüklenici, yapılan ücret ödeme bordrolarını İdareye ibraz etmek zorundadır. Eksik ödemeden yüklenici sorumludur. 2) Danışman orman yüksek mühendisi/orman mühendisleri yüklenicinin denetim, gözetim ve sorumluluğunda danışmanlık hizmetini yürüteceklerdir. Yüklenici tarafından çalıştırılan danışman orman yüksek mühendisi/orman mühendisleri ihale dokümanlarında belirtilen şartlara uygun davranmamaları halinde bu husus İdarece yükleniciye yazılı bildirilecek ve gerekirse değiştirilmesi istenecektir. 3) Danışmanlık hizmet alımı kapsamında yüklenici tarafından çalıştırılacak Danışman Orman Yüksek Mühendisi / Orman Mühendislerinin; Serbest Meslek mensupluğu belgelerini ve 2023 yılı vize cetvelini, (Mesleki deneyim kazanmak üzere meslek mensubu veya serbest yeminli meslek mensubu yanında çalışan Orman Mühendisleri için Odanın bu husustaki belge) , Kimlik Fotokopileri, Sabıka Kaydı, Sağlık raporunu (Arazide çalışmasında sakınca bulunmadığı belirtilecektir.) işe başlama tarihinden itibaren en geç on gün içinde idareye teslim etmek zorundadır.

#ilangovtr Basın No ILN01814249