T.C.

                                                                                                                                 ALACA KAYMAKAMLIĞINDAN

                                                                                                                                       (İlçe Milli Emlak Şefliği)
                                                                                                                                                             İLAN
1 NOLU TABLO : SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
SIRA  MAHALLE / KÖYÜ Ada Parsel Yüzölçümü Hazine Cinsi İmar  Tahmini Geçici İhale İhale
NO m2 His.(m2) Durumu Bedeli (TL)  Teminatı(TL) Tarihi Saati
1 Çelebibağ Köyü 999 3069,32 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ                 70.000,00 TL         17.500,00 TL 16.10.2023 9:00
2 Tutluca Köyü 118 2 164,61 TAM ARSA İMARSIZ                 15.000,00 TL               3.750,00 TL 16.10.2023 9:10
3 Yatankavak Köyü 1103 15800 TAM TARLA İMARSIZ               190.000,00 TL         47.500,00 TL 16.10.2023 9:20
4 Yatankavak Köyü 1157 9.966,59 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ               100.000,00 TL         25.000,00 TL 16.10.2023 9:30
2 NOLU TABLO :KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
SIRA  MAHALLE / KÖYÜ Ada Parsel Yüzölçümü Hazine Cinsi İmar  Tahmini Geçici İhale İhale
NO m2 His.(m2) Durumu Bedeli (TL)  Teminatı(TL) Tarihi Saati
1 Büyükhırka Köyü 3633 845,64 TAM TARLA Gelişme Konut Alanı                    1.500,00 TL              375,00 TL 16.10.2023 9:40
2 Çöplü Köyü 141 6 16.654,33 TAM TARLA İMARSIZ                 12.600,00 TL           3.150,00 TL 16.10.2023 9:50
3 Çöplü Köyü 202 2 13.510,47 TAM TARLA İMARSIZ                 42.000,00 TL         10.500,00 TL 16.10.2023 10:00
4 Çöplü Köyü 198 6 14.224,09 TAM TARLA İMARSIZ                 10.700,00 TL           2.675,00 TL 16.10.2023 10:10
5 Çöplü Köyü 126 5 16.864,45 TAM TARLA İMARSIZ                 12.685,00 TL           3.171,25 TL 16.10.2023 10:20
3 NOLU TABLO : SATIŞI YAPILACAK TAŞINIRLAR
SIRA NO PLAKA NO  CİNSİ MARKA TİPİ-MODEL  TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ  GEÇİCİ TEMİNAT  DURUMU ARACIN BULUNDUĞU YER İHALE TARİHİ  İHALE SAATİ 
1 Eski 19 EZ 476 plakalı arac ÖZEL AMAÇLI TAŞIT (Mobil Sağlık Aracı) PEUGEOT BOXER 233JC2 45.000,00 TL 9.000,00 TL Ekonomik Ömrünü Doldurmuş (Çekme Belgeli) Alaca Devlet Hastanesi Otoparkı 16.10.2023 10:30
4 NOLU TABLO : SATIŞI YAPILACAK TAŞINIRLAR
SIRA NO CİNSİ MİKTAR BULUNDUĞU YER TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ  GEÇİCİ TEMİNAT  İHALE TARİHİ  İHALE SAATİ 
1 Hurda Kağıt/Kitap Yaklaşık 800 KG Alaca Halk Kütüphanesi Memurluğu/ Alacahöyük Halk Kütüphanesi Memurluğu 2.800,00 TL (3,50 TL/KG)  700,00 TL 16.10.2023 10:40
1) Yukarıda 1 nolu tabloda belirtilen taşınmazların satışı, 2 nolu tabloda belirtilen taşınmazların kiralaması , 3 ve 4 nolu tablolarda yer alan taşınır malların satışı, 2886 Sayılı Yasanın 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşılarında gösterilen tarih ve saatte Alaca Kaymakamlığı (Milli Emlak Şefliğinde) ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.
a) Satışı yapılan taşınmaz malın ihale bedeli peşin yatırılabileceği gibi (Peşin yatırılması durumunda satış bedeline %20 indirim uygulanmaktadır.) , 4706 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince taksitle de ödenebilir (Belediye sınırları içerisinde 5.000,00.-TL. bu sınırlar dışında ise 1.000,00.-TL. sini geçtiği takdirde) taksitle ödenmesi halinde satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı ise en fazla iki yılda  3'er aylık dönemler halinde eşit taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenir.  
b) 4706 sayılı Kanun gereğince Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi tutulmaz.
c) Yukarıda 3 ve 4 nolu tabloda belirtilen taşınırın satış ihalesinde KDV Kanunu uyarınca alınması gereken miktarda satış bedeli üzerinden KDV(%18) Karar Pulu(Binde 5,69) ve Damga Vergisi(Binde 1,89) alınacaktır.(3 nolu tabloda belirtilen taşınırın satışından KDV alınmayacaktır.)
d) Yukarıda 4 nolu tabloda belirtilen taşınırın satış ihalesinde 2872 sayılı Çevre Kanununa göre alınması gereken izin ve lisanslar hakkındaki yönetmeliğin 7. Ve 8. Maddeleri uyarınca hurda kağıtlar çevre izin ve lisans belgesi, tehlikesiz atıkları toplama ayırma belgesi veya geçici faaliyet belgesi ile birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
e) Satışa konu taşınırlar ilanda bulunduğu belirtilen yerlerde görülebilir. İhaleye katılanlar satışa çıkarılan taşınır malı görmüş, incelemiş, ilgili kurumlardan aracın geçmişi ile ilgili her türlü sorgulamaları yapmış ve bunları kabul ederek ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için taşınır malın evvelce mevcut kusurlarından ve borçlarından dolayı idaremizce hiçbir sorumluluk kabul edilemez. İlanda bulunan taşıtlara ait gerekiyorsa; her türlü karayolu/trafik/teknik uygunluk belgelerini almak vergi dairesi ve tescil kuruluşlarından/noterlerden tescil yapmak, kayıt kapatmak, vergi, harç yatırmak , şerh kaldırmak, cins değişikliği yapmak, hurdaya ayırmak, muayene istasyonlarından muayene işlemini yaptırmak geçmişlerine ait muayene gecikme bedeli vb. istenildiğinde bunlara ilişkin çıkacak her türlü masraf alıcıya aittir.
f) 2 nolu tabloda belirtilen taşınmaz kiralamasında ihale bedeli üzerinden 2886 sayılı Kanunun 54. Maddesi hükümüne göre 
hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınacaktır.
2) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Geçici teminatı;(Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu  senetler yerine düzenlenen belgeleri)
b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgah),
c) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
 
d) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermelerini,(Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir),tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin,İdare Merkezlerinin  bulunduğu  yer mahkemesinden  veya  siciline kayıtlı  bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya  benzeri mesleki kuruluştan,  ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe  tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi  ihale saatine kadar vermeleri;  Kamu Tüzel kişilerinin ise Tüzel Kişilk adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir. 
e) İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.
 
3)  İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.           
4) İhale  şartnameleri mesai saati içerisinde Alaca Kaymakamlığı İlçe Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir.                                                                                                                          
5) İhaleye çıkarılan taşınır ve taşınmazlar www.milliemlak.gov.tr  veya  www.corum.csb.gov.tr / ihale ilanı html  adresinden görülebilir.                                                                                                                                                                                                                                                                           
6 ) Satışı yapılacak taşınmazların; satış bedelleri üzerinden 5.000.000,00 TL’ye (BeşMilyon TL’ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000,00 TL’den (BeşMilyon TL’den) 10.000.000,00 TL’ye (OnMilyon TL’ye) kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş) 10.000.000,00 TL’yi (OnMilyon TL’yi) aşan kısmı için % 0.25 (onbinde yirmibeş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir.
#ilangovtr Basın No ILN01902956