Antalya'nın Bir Güzel Adası

An­tal­ya'dan Ke­mer'e gi­der­ken ve­ya Ke­mer'den An­tal­ya'ya dö­nüş­te An­tal­ya gi­ri­şin­de ha­re­ket ha­lin­dey­ken bi­le "bir di­lim pas­ta" gi­bi kü­çük ve çe­ki­ci bir ada­cık gö­rür­sü­nüz. Bir mi­sa­fi­ri­miz­le bir­lik­te ve­ya ilk kez gö­ren bi­riy­le se­ya­hat edi­yor­sam, so­rar­lar? Sa­hi ne­dir bu gü­zel ada­nın is­mi? Ada­nın is­mi­ni söy­le­di­ği­niz­de ise is­ten­me­se de olum­suz bir ha­va olu­şur dü­şün­ce­siy­le "kü­çük ada" der, Pi­ri Re­is'in yap­tı­ğı isim­len­dir­me­ler­den bah­se­de­rek yo­la de­vam ede­rim. Hat­ta bir se­fe­rin­de oğ­lum beş al­tı yaş­la­rın­day­ken o kü­çük ada­yı sor­muş ve ce­va­bı­nı da iyi ki ken­di ben­ze­ti­miy­le söy­le­miş­ti: "Ba­ba ne gü­zel bir ada, bir di­lim pas­ta gi­bi!" Ben ve oğul o kü­çük ada­ya bi­li­nen ve kul­la­nı­lan adın­dan zi­ya­de; bir di­lim pas­ta­ya ben­ze­di­ği için o gün­den be­ri "Bir Di­lim Ada" ve "Gü­zel Ada" di­yo­ruz...
İmaj önem­li­dir!

İmaj iz­le­nim­dir, al­gı­la­nan­dır, bi­lin­çal­tı­na iş­le­nen­dir ve­ya kur­gu­la­na­rak al­gı­la­tı­lan­dır! Ta­bii al­gı­la­nan ve im­ge­leş­ti­ri­len un­sur olum­lu me­saj ve­ri­yor­sa önem­li­dir ve de­ğer­li­dir. An­cak du­yu or­gan­la­rıy­la al­gı­la­nan­lar ya­nın­da, bir nes­ne ya da bir fik­rin fark­lı al­gı­lan­ma­sı­na yol açan baş­ka et­ken­ler de var­dır. Ör­ne­ğin isim­len­dir­me, öy­le ki pek çok et­ken gi­bi isim­len­dir­me de son de­re­ce önem­li­dir. Sak­lı kent, Cen­net va­di­si, Ce­hen­nem çö­kü­ğü, Gi­den gel­mez dağ­la­rı, Çığ­lı­ka­ra or­man­la­rı, Gök­çe­ada, Ku­şa­da­sı, Sı­ça­na­da­sı, Gü­ver­cin ada­sı gi­bi isim­len­dir­me­le­rin bir bö­lü­mü çe­ki­ci ve hoş iz­le­nim bı­ra­kır­ken, bir bö­lü­mü ise iti­ci­dir... Gö­rül­dü­ğü gi­bi isim­len­dir­me imaj için ilk ve önem­li iz­le­ni­mi oluş­tu­ru­yor. Öy­le ki al­gı­la­nan ile al­gı­la­tı­lan ara­sın­da ben­zer­lik­ler var­sa imaj güç­le­nir, bir­bi­ri­ni ta­ma­lar, bir­bi­ri­ni bes­ler, bü­yü­tür, ge­liş­ti­rir. Oy­sa­ki yay­gın kul­la­nı­lan adıy­la "Sı­çan Ada­sı" ola­rak bi­li­nen gü­zel ada ka­nık­san­dı­ğın­da so­run yok gi­bi­dir, an­cak bir ya­ban­cı­ya bir mi­sa­fi­re ilk söy­len­di­ğin­de iti­ci ge­li­li­yor, en azın­dan çe­ki­ci gel­me­di­ği­ni his­se­de­bi­li­yor­su­nuz. Böy­le olun­ca da ada­yı gör­mek ve zi­ya­ret et­mek is­te­ği uyan­mı­yor. Doğ­ru­su bu ya, oluş­tu­ğu­nu dü­şün­dü­ğüm bu ne­ga­tif iz­le­nim ne­de­niy­le yay­gın ola­rak kul­la­nı­lan o isim­len­dir­me, ba­na da hep  iti­ci gel­miş­tir... Bu ne­den­le bu kü­çük ama gü­zel ada­dan bah­se­der­ken bi­li­nen ve yay­gın kul­la­nı­lan o isim­len­dir­me­nin ye­ri­ne; çe­ki­ci ve sem­pa­tik ol­sun di­ye ada­nın adı­nı "Gü­zel Ada" ola­rak ifa­de et­me­yi yeğ­li­yo­rum... Çün­kü söz ko­nu­su isim­len­dir­me, Ada­nın gü­zel­li­ği­ni ifa­de et­me­di­ği gi­bi ne­fis gö­rün­tü­süy­le de uyuş­mu­yor. Ta­ri­hi ve­ri­le­re ve Prof.Dr.Mus­ta­fa Adak'ın (2005) be­lirt­ti­ği­ne gö­rev sö­ze ko­nu ada; 1522 yı­lın­da Pi­ri Re­is ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan "Bah­ri­ye" ki­ta­bın­da "Gü­ver­cin Ada­sı" ola­rak geç­mek­te­dir. Ay­nı za­man­da gü­ver­cin, mar­tı ve baş­ka kuş tür­le­ri­nin bu­ra­yı ku­luç­ka­lık ala­nı ola­rak kul­lan­mak­ta ol­ma­la­rı ne­de­niy­le "Kuş ada­sı" ola­rak ifa­de edil­miş ve ada­nın An­tal­ya Li­ma­nı'ndan on iki mil uzak­lık­ta ol­du­ğu no­tu dü­şül­müş­tür.
İsim­len­dir­me önem­li!

Geç­ti­ği­miz haf­ta çok de­ğer ver­di­ğim bir ta­nı­dık­tan sö­ze ko­nu bu ada­dan bah­se­den hoş bir me­saj al­dım... Bu hoş me­saj­da sö­ze ko­nu ada­nın yay­gın kul­la­nım adıy­la ya­ni Sı­çan Ada­sı ola­rak geç­me­si me­sa­jın içer­di­ği hoş­lu­ğu (yu­ka­rı­da­ki iz­le­nim­le­rim­den de et­ki­le­ne­rek) azal­tı­yor gi­biy­di, azal­tı­yor­du.  Bu­nu dü­şü­nür­ken bu "ada­nın is­mi­ni de­ğiş­tir­sek na­sıl olur?", di­ye ak­lım­dam ge­çir­dim ve as­lın­da de­ğiş­tir­mek hoş olur, so­nu­cu­na ulaş­tım... 

Ada­cı­ğın ye­ni adı: "Gü­zel Ada!"
Bu gü­zel ada­nın adı Gü­zel ada ola­bi­le­ce­ği gi­bi, Pi­ri Re­is'in ifa­de et­ti­ği gi­bi Gü­ver­cin Ada­sı ve­ya Kuş ada­sı da ola­bi­lir­di ve­ya Bir Di­lim Ada, Ye­şil Ada, Ko­nik Ada ve­ya Siv­ri Ada da ola­bi­lir­di... 
Ada­nın adı de­ğiş­ti­ğin­de ve­ya bir şe­kil­de  ada­cı­ğın adı­nın de­ğiş­ti­ril­me­siy­le ada­nın da­ha sem­pa­tik ha­le ge­le­ce­ği hat­ta iyi bir dü­zen­le­mey­le ca­zi­be mer­ke­zi ha­li­ne gel­me­si de bek­le­ne­bi­lir­di... Yi­ne bu çer­çe­ve­de "Bir Di­lim Ada", as­lın­da son yıl­lar­da önem­li ça­lış­ma­lar bu­lun­mak­la bir­lik­te An­tal­ya'nın unu­tul­muş de­ğer­le­rin­den bi­ri gi­bi du­ru­yor. Ak­de­niz'de­ki az sa­yı­da­ki ada­la­rı­mız­dan bir ol­ma­sı ne­de­niy­le; Ak­de­niz'in ma­vi­si için­de "ben bu­ra­da­yım!" de­mek de­mek is­ter­ce­si­ne göz alan ve ışıl­da­yan de­ğer­li bir ye­şil taş, bir züm­rüt gi­bi ba­tı­dan An­tal­ya'ya ge­le­ni ve ba­tı­ya gi­den­le­ri se­lam­lı­yor. 
İl­gi­li bi­rim­ler ko­nu­yu bu çer­çe­ve­de ele al­dı­ğın­da, il­gi­len­di­ğin­de uy­gun ula­şım se­çe­nek­le­ri su­nul­du­ğun­da ve do­ğa­yı boz­ma­yan kü­çük te­sis­ler ya­pıl­dı­ğın­da;  Ada, bir şe­kil­de yat tu­riz­mi ya­nın­da gü­nü­bir­lik zi­ya­ret­le­re de açı­la­bi­lir. Böy­le bir po­tan­si­yel gö­rü­nü­yor... Ve as­lın­da Sa­rı­su, Tü­nek Te­pe ney­se Gü­ver­cin ada­sı da, Bir Di­lim Ada da O, de­ni­le­bi­lir ve il­gi çe­ke­ce­ği ke­sin­dir... Doğ­ru bir plan­la­ma ve doğ­ru bir su­num­la top­lu­ma hiz­met ver­mek, An­tal­ya'nın ima­jı­na de­ğer kat­mak yö­nün­de An­tal­ya­lı­la­ra ve hat­ta iç ve dış tu­riz­me açı­la­bi­lir…
Bir di­lim pas­ta alır mı­sı­nız? 

Ve ada top­lu­ma açıl­dı­ğın­da in­san­lar ada­ya her çı­kış­la­rın­da;  yay­gın adıy­la ada­nın is­mi söy­le­ne­rek Hoş gel­di­niz!, ye­ri­ne; uçu­şan kuş­lar ve özel­lik­le mar­tı ve  gü­ver­cin­le­rin ses­le­ri eş­li­ğin­de şöy­le bir ya­zı kar­şı­la­sa na­sıl olur? 

* Bir Di­lim Ada­ya, Gü­zel Ada­ya Hoş gel­di­niz!" 
Son­ra da gü­lüm­se­yen bir ifa­dey­le yak­la­şan bir genç; "Bir di­lim pas­ta alır mı­sı­nız?  Ya­nın­da da bir Türk  kah­ve­si...", de­miş ol­sa, na­sıl olur? 
* Çok hoş olur! Hem gö­nü­le yer­le­şir, hem gö­nül  alır, hem de kırk yıl ha­tır­da ka­lır...

YORUM EKLE