Bir ümmet nümunesi Uluslararası İmam Hatip Okulları

Al­lah Teâlâ bu rah­met, mağ­fi­ret ve saa­det gün­le­rin­de müs­tes­na bi­rer if­tar ma­hi­ye­tin­de iki mut­lu­luk lüt­fet­ti: Ye­ni adıy­la Re­cep Tay­yip Er­do­ğan İmam Ha­tip Li­se­si ile Bur­sa’da Ulus­la­ra­ra­sı Mu­rad Hü­da­ven­di­gar Ana­do­lu İmam Ha­tip Li­se­si­nin ter­tip et­tik­le­ri if­tar­lar­da bu­lun­duk.
Bi­rin­ci okul sa­yın Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın da me­zun ol­du­ğu, be­nim ve bir kı­sım da­va ar­ka­daş­la­rı­mın ilk öğ­ret­men­lik yıl­la­rı­mı­zı ya­şa­dı­ğı­mız okul. İs­tan­bul Yük­sek İs­lam Ens­ti­tü­sü de bu oku­lun es­ki bi­na­sı­nın üst ka­tın­da açıl­mış­tı ve ilk yı­lı­nı bu­ra­da ge­çir­miş­tik. Şim­di ha­yır sa­hi­bi bir za­tın in­şa et­ti­ği muh­te­şem bi­na­yı ge­zin­ce de­ğer­li mü­dü­rü­ne, “Siz be­ni yan­lış­lık­la cum­hur­baş­kan­lı­ğı sa­ra­yı­na mı ge­tir­di­niz” di­ye ta­kıl­dım. Du­var­la­rı­nı süs­le­yen öğ­ret­men tab­lo­la­rın­da kim­ler yok ki… Ce­lal Ho­ca, Ya­man De­de, Ömer Na­su­hi Bil­men, Ma­hir İz, Nu­ret­tin Top­çu, Hüs­rev Şe­ref, Ha­cı Ce­mal Öğüt, Ali Rı­za Sağ­man… Böy­le bir tab­lo için­de yer al­mak ne bü­yük bir şe­ref ve ilâhî lü­tuf.
Bu Pro­je İmam Ha­tip Li­se­si hak­kın­da ay­rı bir ya­zı yaz­mam ge­re­ke­cek.
Bu­gün baş­lık­ta ifa­de et­ti­ğim “üm­met nü­mu­ne­si” ikin­ci okul­dur.
Os­man­ga­zi Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan yap­tı­rı­lan ve il­çe ta­ri­hi­nin en bü­yük büt­çe­li eği­tim ya­tı­rı­mı olan Ulus­la­ra­ra­sı Mu­rat Hü­da­ven­di­gar İmam Ha­tip sa­de­ce Tür­ki­ye’de­ki­ler de­ğil, dün­ya­nın dört bir ya­nın­dan ge­len öğ­ren­ci­ler ile 2016-2017 eği­tim-öğ­re­tim dö­ne­min­de hiz­me­te gir­miş.
Top­lam 21 bin 402 met­re­ka­re alan­da ha­ya­ta ge­çi­ri­len 36 ders­lik ve 750 öğ­ren­ci ka­pa­si­te­li Ulus­la­ra­ra­sı Mu­rat Hü­da­ven­di­gar İmam Ha­tip Li­se­si, ih­ti­şa­mıy­la göz dol­du­ru­yor. Sel­çuk­lu dö­ne­mi ve gü­nü­müz mi­ma­ri­si har­man­la­na­rak in­şa edi­len okul, Tür­ki­ye’nin tek ça­tı al­tın­da in­şa edi­len en bü­yük oku­lu ol­ma özel­li­ği­ne sa­hip. Yurt, ye­mek­ha­ne, ka­pa­lı ve açık spor sa­lon­la­rı, kon­fe­rans sa­lo­nu ve ka­fe­ter­ya­la­rı ile komp­le bir eği­tim komp­lek­si olan Ulus­la­ra­ra­sı Mu­rat Hü­da­ven­di­gar İmam Ha­tip Li­se­si, ulus­la­ra­ra­sı bir kim­li­ğe sa­hip.
2017 yı­lın­da 38 fark­lı ül­ke­den 85 ya­ban­cı öğ­ren­ci­nin eği­tim gör­dü­ğü okul­da 68’i ül­ke­miz­den, 22’si de ha­fız top­lam 175 öğ­ren­ci eği­tim gör­müş. Bu yıl hem öğ­ren­ci sa­yı­sı hem de ka­tı­lan ül­ke­le­rin sa­yı­sı hay­li art­mış bu­lu­nu­yor.
Bu okul­da üç pro­je mev­cut: Fen ve sos­yal bi­lim­ler, Ulus­la­ra­ra­sı İmam Ha­tip ve Ha­fız­lık pro­je­le­ri.
İlan et­tik­le­ri viz­yon ve mis­yon­la­rı ümit ve­ri­ci:
“Ma­ne­vi de­ğer­le­ri özüm­se­miş bi­lim­sel dü­şü­nen ulus­la­ra­ra­sı dü­zey­de dün­ya­ya de­ğer ka­tan idea­list bi­rey­ler ye­tiş­tir­mek.”
“Dün­ya­ya ve in­san­lı­ğa du­yar­lı, kim­li­ği­ni ma­ne­vi de­ğer­ler­le şe­kil­len­di­re­cek, do­na­nım­lı, bu­lun­duk­la­rı ül­ke­ler­de ve üst­len­dik­le­ri gö­rev­ler­de rol mo­del ola­bi­le­cek, İs­lam ül­ke­le­ri­nin kül­tür­le­ri­nin ve inanç dün­ya­la­rı­nın bu­luş­ma­sı­na, ya­şa­tıl­ma­sı­na kat­kı sağ­la­ya­cak bi­rey­le­ri ye­tiş­tir­mek için va­rız.”
İs­lam ül­ke­le­rin­den, Müs­lü­man­la­rın azın­lık ola­rak ya­şa­dık­la­rı ül­ke­ler­den ve ül­ke­miz­den gel­miş bu­lu­nan öğ­ren­ci­ler öz­le­di­ği­miz üm­me­tin nü­mu­ne­si­ni teş­kil edi­yor­lar. Dı­şa­rı­dan ge­len­ler ya­rım yıl­da Türk­çe­yi öğ­re­ni­yor­lar, öğ­re­tim Türk­çe ya­pı­lı­yor, ta­ma­mı İn­gi­liz­ce ve Arap­ça öğ­re­ni­yor­lar. Renk, böl­ge, ül­ke, et­nik ai­di­yet.. ar­ka plan­da ka­lı­yor, râbı­ta­la­rı din ve da­va bir­li­ği; ezan oku­yor­lar, mü­ez­zi­ni ima­mı ken­di­le­rin­den ola­rak ce­ma­at­le beş va­kit na­maz­la­rı­nı kı­lı­yor­lar, din­le­ri­ni sa­hih kay­nak­lar­dan ve eh­li­yet­li mu­al­lim­le­rin­den öğ­re­nir­ken, da­ha şim­di­den sem­poz­yum­lar dü­zen­li­yor, ka­li­te­li teb­liğ­ler su­nu­yor, icat­lar­da bu­lu­nu­yor­lar.
Bu okul­lar­dan Tür­ki­ye’de ye­di ta­ne var.
Siz ol­sa­nız bu man­za­ra, bu zu­hur, ümit ve­ren bu oluş kar­şı­sın­da mut­lu ol­maz mıy­dı­nız!

YORUM EKLE