17
Mar 2018
Şimşirgil yalan söyleme, iftira etme!

Se­nin ba­na kar­şı buğ­zu­nun asıl se­be­bi­ni bi­li­yo­rum, bu ya­zı­da da kı­sa­ca bah­se­de­ce­ğim. Ben, Müs­lü­man­la­rın bir­li­ğin­den, kar­deş­li­ğin­den ya­na ol­du­ğum, öm­rü­mün önem­li bir...

MAKALEYİ OKU
16
Mar 2018
Kitaplarla İslâmcılık

İslâmcılık laf ile olmaz, fikir ve fiil ile olur. Fertten cemiyete, tepeden tırnağa İslâmlaşma, kâmil manada Müslüman olma cehdi demek olan İslâmcılık için iyi yetişmiş ve adanmış insanlara ihtiyaç vardır. Bu insanlar, mevcut dünyada...

MAKALEYİ OKU
13
Mar 2018
Arapça ders kitabında İslâmcılık

Arap­ça Oku­ma ve Es­ki Me­tin­ler ki­ta­bı­nı Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı Ta­lim ve Ter­bi­ye Da­ire­si'ne sun­duk, yar­dım­cı ders ki­ta­bı ola­rak ka­bul edil­me­si­ni ta­lep et­tik. Ders ki­ta­bı­nı an­cak...

MAKALEYİ OKU
12
Mar 2018
Öğretmenlikte İslâmcılık

Yük­sek İs­lam Ens­ti­tü­sü son sı­nı­fın­dan iti­ba­ren dü­zen­li ve da­va ar­ka­daş­la­rım­la bir­lik­te baş­la­yan ve in­şal­lah öm­rü­müz bo­yun­ca de­vam ede­cek olan İs­lam­laş­tır­ma fa­ali­ye­ti­nin...

MAKALEYİ OKU
10
Mar 2018
28 Şubat mazlumları

Ga­ze­te­mi­zin de­ğer­li ya­zar­la­rın­dan Öz­lem Al­bay­rak dün­kü ya­zı­sı­nın so­nu­nu şöy­le ge­tir­miş­ti: 'Ama dar­be­ye kar­şı ne bü­yük ba­şa­rı­lar ka­zan­mış olur­sak ola­lım, o gün­le­ri...

MAKALEYİ OKU
10
Mar 2018
Yahudiler İslâm’dan neler öğrendiler?

Yazar, bir dinin veya kurumun yalnızca tarihteki önceliğinin daha sonrakilere tesirini ispat edemeyeceğini, böyle bir iddia varsa önce tarihteki öncelik iddiasına, sonra da tesirin gerçek olup olmadığına bakmak gerektiğini ifade ettikten sonra...

MAKALEYİ OKU
10
Mar 2018
İslâm insanı

'Kur'an'ı ve di­ni kim, na­sıl doğ­ru an­lar”, 'bu ça­ğın in­sa­nı­na İs­lam'ı kim, ol­ma­sı ge­rek­ti­ği gi­bi an­la­tır” so­ru­la­rı­nın kı­sa ce­va­bı şu­dur: 'Bun­la­rı an­cak...

MAKALEYİ OKU