06
Kas 2018
İslâm Medeniyetinin Geleceği

Yazının başlığı bir çalıştayın konusudur. Mardin Artuklu Üniversitesi'nde, iyi niyet ve gayret sahibi rektörünün himmetiyle 4-6 Ekim 2018 tarihinde, İslâm âleminin muhtelif yerlerinden ilim erbabının katıldığı 'İslâm Medeniyetinin...

MAKALEYİ OKU
03
Kas 2018
Teverruk

Caiz olmayan 'ıyne” satımı ile caiz olan teverruk arasındaki önemli fark, vadeli olarak satın alınan malın bu malı satana daha ucuz ve peşin olarak geri satılması ile ilgilidir. Böyle olursa 'ıyne” satımı olur ve caiz değildir,...

MAKALEYİ OKU
18
Eyl 2018
Hicrî yılbaşı ve âlemlere rahmet Efendimiz (s.a.)

Mek­ke'nin fet­hin­den ön­ce Al­lah rı­za­sı için bü­yük fe­dakârlık­lar­la Me­di­ne'ye gö­çüp Pey­gam­be­ri­miz'in (s.a.) ya­nın­da yer alan, zen­gin iken yok­sul dü­şen, ev­li iken ev­siz (eş­siz ve...

MAKALEYİ OKU
20
Tem 2018
Dine hizmet kimin işidir

Ba­zı ya­zar­lar İs­lam'da da 'din ada­mı”nın (hat­ta sı­nı­fı­nın) ol­du­ğu­nu söy­lü­yor, ca­mi ve­ya din gö­rev­li­si ile din ada­mı­nı bir­bi­rin­den ayı­rı­yor­lar. On­la­ra gö­re ca­mi ve­ya...

MAKALEYİ OKU
09
Tem 2018
Beyan ile Davet Farklı Olmalı

Be­yan­dan mak­sa­dım di­ni açık­la­mak­tır, da­vet ise in­san­la­rı İs­lam'a ça­ğır­mak, Müs­lü­man ol­ma­la­rı­na yar­dım­cı ol­mak­tır. Ya­zı­lı ve­ya söz­lü ola­rak İs­lam açık­lan­dı­ğın­da,...

MAKALEYİ OKU
21
Haz 2018
Din hayatın neresinde

Se­kü­le­rizm tar­tış­ma­la­rın­da din işi-dün­ya işi ay­rı­mı ko­nu­nun ek­se­ni­ni teş­kil et­mek­te­dir. İslâmın se­kü­ler bir dü­zen ön­gör­dü­ğü­nü sa­vu­nan­lar do­lay­lı ola­rak şu­nu de­miş...

MAKALEYİ OKU
07
Haz 2018
Kur’ân’da Güzellik

'Kur'an'da gü­zel­lik” baş­lı­ğı­nı hem İlahî Ki­ta­bın söz ve muh­te­va gü­zel­li­ği­ni, hem de bu gü­zel Ki­ta­ba gö­re gü­zel­lik kav­ra­mı­nı ifa­de et­mek üze­re kul­la­nı­yo­ruz. İn­san­lı­ğın...

MAKALEYİ OKU
06
Haz 2018
Ramazan ve Kur’ân

Kur'ân-ı Ke­rim'in Ra­ma­zan ayın­da ve Ka­dir Ge­ce­si'nde in­di­ril­di­ği­ni bi­li­yo­ruz. Bu mü­ba­rek ki­ta­bın ta­ma­mı bir gün­de gel­me­di­ği­ne, Hz. Pey­gam­ber'in (s.a.) pey­gam­ber­lik...

MAKALEYİ OKU
04
Haz 2018
Bir ümmet nümunesi Uluslararası İmam Hatip Okulları

Al­lah Teâlâ bu rah­met, mağ­fi­ret ve saa­det gün­le­rin­de müs­tes­na bi­rer if­tar ma­hi­ye­tin­de iki mut­lu­luk lüt­fet­ti: Ye­ni adıy­la Re­cep Tay­yip Er­do­ğan İmam Ha­tip Li­se­si ile Bur­sa'da Ulus­la­ra­ra­sı...

MAKALEYİ OKU
30
Mayıs 2018
İLEM ve İslâmcı Dergiler Projesi

Si­vil top­lu­mun ba­şar­dı­ğı ba­zı hiz­met­ler var ki, bun­la­rı tak­dir et­mek ve des­tek­le­mek va­cip olu­yor. Tür­ki­ye Di­ya­net Vak­fı'nın fi­nan­se et­ti­ği İSAM'ın (İs­lam Araş­tır­ma­la­rı...

MAKALEYİ OKU