07
Haz 2018
Kur’ân’da Güzellik

'Kur'an'da gü­zel­lik” baş­lı­ğı­nı hem İlahî Ki­ta­bın söz ve muh­te­va gü­zel­li­ği­ni, hem de bu gü­zel Ki­ta­ba gö­re gü­zel­lik kav­ra­mı­nı ifa­de et­mek üze­re kul­la­nı­yo­ruz. İn­san­lı­ğın...

MAKALEYİ OKU
06
Haz 2018
Ramazan ve Kur’ân

Kur'ân-ı Ke­rim'in Ra­ma­zan ayın­da ve Ka­dir Ge­ce­si'nde in­di­ril­di­ği­ni bi­li­yo­ruz. Bu mü­ba­rek ki­ta­bın ta­ma­mı bir gün­de gel­me­di­ği­ne, Hz. Pey­gam­ber'in (s.a.) pey­gam­ber­lik...

MAKALEYİ OKU
04
Haz 2018
Bir ümmet nümunesi Uluslararası İmam Hatip Okulları

Al­lah Teâlâ bu rah­met, mağ­fi­ret ve saa­det gün­le­rin­de müs­tes­na bi­rer if­tar ma­hi­ye­tin­de iki mut­lu­luk lüt­fet­ti: Ye­ni adıy­la Re­cep Tay­yip Er­do­ğan İmam Ha­tip Li­se­si ile Bur­sa'da Ulus­la­ra­ra­sı...

MAKALEYİ OKU
30
Mayıs 2018
İLEM ve İslâmcı Dergiler Projesi

Si­vil top­lu­mun ba­şar­dı­ğı ba­zı hiz­met­ler var ki, bun­la­rı tak­dir et­mek ve des­tek­le­mek va­cip olu­yor. Tür­ki­ye Di­ya­net Vak­fı'nın fi­nan­se et­ti­ği İSAM'ın (İs­lam Araş­tır­ma­la­rı...

MAKALEYİ OKU
29
Mayıs 2018
Şehir Velisi, Dağ Velisi

Vak­tiy­le bir böl­ge­de iki ve­li ya­şar­mış; bi­ri dağ­da, di­ğe­ri şe­hir­de. Dağ­da ve­li olup ya­şa­yan zat bir­gün şe­hir­de­ki­ni zi­ya­re­te ka­rar ver­miş; he­di­ye ola­rak gö­tü­re­cek baş­ka bir...

MAKALEYİ OKU
26
Mayıs 2018
‘Oruç, gerçek aşka hicret’

Ru­hu­muz ki, Kur'an di­lin­de bu­nu adı 'ne­fis”tir, ete ke­mi­ğe bü­rün­müş­tü, ezel­de Sev­gi­li Ya­ra­tan ile yap­tı­ğı söz­leş­me dün­ya­ya ve mad­de­ye olan ala­ka yü­zün­den unu­tul­muş­tur,...

MAKALEYİ OKU
24
Mayıs 2018
Ah Filistin Vâah Kudüs!

Si­yo­nist ve te­rö­rist İs­ra­il dev­le­ti ve bu dev­le­ti des­tek­le­yen Ya­hu­di ke­si­mi ile men­fa­at bir­li­ği­ne da­ya­lı dış des­tek­çi­le­ri yal­nız bu­gün­ler­de de­ğil, yet­miş yıl­dır maz­lum ve...

MAKALEYİ OKU
18
Mayıs 2018
Toplumun İhtiyacı Zaruret Sayılır

Baş­lık­ta­ki ku­ra­la uy­gun ör­nek­le­re de­vam edi­yo­rum… Hz. Ömer dev­rin­de Su­ri­ye ve Irak top­rak­la­rı fet­he­di­lin­ce bu top­rak­la­ra ve­ril­me­si ge­re­ken sta­tü tar­tı­şıl­dı. Fe­tih or­du­sun­da...

MAKALEYİ OKU
17
Mayıs 2018
Enflasyon ve İhtiyaç Kredisi

Bir­bi­ri­ne bağ­lı bir­kaç ya­zı­dan son­ra ba­na iza­fe edi­len ve kas­ten sap­tı­rı­lan iki ko­nu­ya gel­miş bu­lu­nu­yo­rum: * Enf­las­yon ka­dar fa­iz, * Ev al­mak için fa­iz­li kre­di. Be­nim bu iki­si­ne 'ka­yıt­sız...

MAKALEYİ OKU
16
Mayıs 2018
Zaruretler yasakları kaldırır

Hem ca­hil hem edep­siz ol­du­ğu yaz­dı­ğın­dan bel­li olan bir şa­hıs, bun­dan ön­ce­ki ya­zım­da 'ih­ti­ya­cı­nı baş­ka tür­lü gi­der­me imkânı­na sa­hip ol­ma­yan Müs­lü­ma­nın, ih­ti­ya­cı ka­dar...

MAKALEYİ OKU