18
Eyl 2018
Hicrî yılbaşı ve âlemlere rahmet Efendimiz (s.a.)

Mek­ke'nin fet­hin­den ön­ce Al­lah rı­za­sı için bü­yük fe­dakârlık­lar­la Me­di­ne'ye gö­çüp Pey­gam­be­ri­miz'in (s.a.) ya­nın­da yer alan, zen­gin iken yok­sul dü­şen, ev­li iken ev­siz (eş­siz ve...

MAKALEYİ OKU
20
Tem 2018
Dine hizmet kimin işidir

Ba­zı ya­zar­lar İs­lam'da da 'din ada­mı”nın (hat­ta sı­nı­fı­nın) ol­du­ğu­nu söy­lü­yor, ca­mi ve­ya din gö­rev­li­si ile din ada­mı­nı bir­bi­rin­den ayı­rı­yor­lar. On­la­ra gö­re ca­mi ve­ya...

MAKALEYİ OKU
09
Tem 2018
Beyan ile Davet Farklı Olmalı

Be­yan­dan mak­sa­dım di­ni açık­la­mak­tır, da­vet ise in­san­la­rı İs­lam'a ça­ğır­mak, Müs­lü­man ol­ma­la­rı­na yar­dım­cı ol­mak­tır. Ya­zı­lı ve­ya söz­lü ola­rak İs­lam açık­lan­dı­ğın­da,...

MAKALEYİ OKU
21
Haz 2018
Din hayatın neresinde

Se­kü­le­rizm tar­tış­ma­la­rın­da din işi-dün­ya işi ay­rı­mı ko­nu­nun ek­se­ni­ni teş­kil et­mek­te­dir. İslâmın se­kü­ler bir dü­zen ön­gör­dü­ğü­nü sa­vu­nan­lar do­lay­lı ola­rak şu­nu de­miş...

MAKALEYİ OKU
07
Haz 2018
Kur’ân’da Güzellik

'Kur'an'da gü­zel­lik” baş­lı­ğı­nı hem İlahî Ki­ta­bın söz ve muh­te­va gü­zel­li­ği­ni, hem de bu gü­zel Ki­ta­ba gö­re gü­zel­lik kav­ra­mı­nı ifa­de et­mek üze­re kul­la­nı­yo­ruz. İn­san­lı­ğın...

MAKALEYİ OKU
06
Haz 2018
Ramazan ve Kur’ân

Kur'ân-ı Ke­rim'in Ra­ma­zan ayın­da ve Ka­dir Ge­ce­si'nde in­di­ril­di­ği­ni bi­li­yo­ruz. Bu mü­ba­rek ki­ta­bın ta­ma­mı bir gün­de gel­me­di­ği­ne, Hz. Pey­gam­ber'in (s.a.) pey­gam­ber­lik...

MAKALEYİ OKU
04
Haz 2018
Bir ümmet nümunesi Uluslararası İmam Hatip Okulları

Al­lah Teâlâ bu rah­met, mağ­fi­ret ve saa­det gün­le­rin­de müs­tes­na bi­rer if­tar ma­hi­ye­tin­de iki mut­lu­luk lüt­fet­ti: Ye­ni adıy­la Re­cep Tay­yip Er­do­ğan İmam Ha­tip Li­se­si ile Bur­sa'da Ulus­la­ra­ra­sı...

MAKALEYİ OKU
30
Mayıs 2018
İLEM ve İslâmcı Dergiler Projesi

Si­vil top­lu­mun ba­şar­dı­ğı ba­zı hiz­met­ler var ki, bun­la­rı tak­dir et­mek ve des­tek­le­mek va­cip olu­yor. Tür­ki­ye Di­ya­net Vak­fı'nın fi­nan­se et­ti­ği İSAM'ın (İs­lam Araş­tır­ma­la­rı...

MAKALEYİ OKU
29
Mayıs 2018
Şehir Velisi, Dağ Velisi

Vak­tiy­le bir böl­ge­de iki ve­li ya­şar­mış; bi­ri dağ­da, di­ğe­ri şe­hir­de. Dağ­da ve­li olup ya­şa­yan zat bir­gün şe­hir­de­ki­ni zi­ya­re­te ka­rar ver­miş; he­di­ye ola­rak gö­tü­re­cek baş­ka bir...

MAKALEYİ OKU
26
Mayıs 2018
‘Oruç, gerçek aşka hicret’

Ru­hu­muz ki, Kur'an di­lin­de bu­nu adı 'ne­fis”tir, ete ke­mi­ğe bü­rün­müş­tü, ezel­de Sev­gi­li Ya­ra­tan ile yap­tı­ğı söz­leş­me dün­ya­ya ve mad­de­ye olan ala­ka yü­zün­den unu­tul­muş­tur,...

MAKALEYİ OKU