Aska Yapı Tasarım ikinci şubesini açtı

İş­let­me­ci­li­ği­ni Mef­tun Ka­ra­te­pe’nin yap­tı­ğı As­ka Ya­pı Ta­sa­rım ikin­ci şu­be­si­ni aç­tı.

Aska Yapı Tasarım  ikinci şubesini açtı

FA­TİH BAT­TAR
İş­let­me­ci­li­ği­ni Mef­tun Ka­ra­te­pe’nin yap­tı­ğı As­ka Ya­pı Ta­sa­rım ikin­ci şu­be­si­ni aç­tı.
Yav­ru­tur­na ma­hal­le­si Cen­giz To­pel Cad­de­si’nde hiz­met ve­ren As­ka Ya­pı Ta­sa­rım’ın ikin­ci şu­be­si Yav­ru­tur­na ma­hal­le­si Ku­lak­sız so­kak (Ku­lak­sız ca­mi ya­nı) nu­ma­ra 7/F ad­re­sin­de hiz­me­te gir­di.
Açı­lı­şa AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li ve MKYK üye­si Ah­met Sa­mi Cey­lan, Ço­rum Es­naf ve Sa­nat­kar Oda­sı (ÇE­SOB) Baş­ka­nı Yal­çın Kı­lıç, AK Par­ti İl Baş­kan Yar­dım­cı­sı Sa­lih Os­man Fın­dık, CHP İl Baş­ka­nı Ha­san Eray Tü­fek­çi, CHP Mer­kez İl­çe Baş­ka­nı İs­ma­il Ka­len­der ve çok sa­yı­da da­vet­li ka­tıl­dı.


Açı­lış du­ası ve kur­de­le ke­si­mi­nin ar­dın­dan da­vet­li­ler iş ye­ri­ni ge­ze­rek, iş­let­me sa­hi­bi Mef­tun Ka­ra­te­pe’den bil­gi al­dı.
Ürün­le­rin ta­ma­men yer­li ve mil­li ol­du­ğu­nu be­lir­ten Ka­ra­te­pe, “As­ka Ya­pı Ta­sa­rım sek­tö­rü içe­ri­sin­de sü­rek­li ken­di­mi­zi ye­ni­le­ye­rek müş­te­ri­le­ri­mi­ze her za­man da­ha ka­li­te­li hiz­met ver­me ça­ba­sı için­de olup müş­te­ri mem­nu­ni­ye­ti­ni de önem­se­mek­te­yiz. As­ka Ya­pı Ta­sa­rım ola­rak ön­cül ama­cı­mız se­ve­rek ve bü­yük bir he­ye­can­la yap­tı­ğı­mız işi­miz ile müş­te­ri­le­ri­mi­zin ih­ti­yaç­la­rı­na en iyi şe­kil­de ce­vap ve­rip ay­nı za­man­da müş­te­ri­le­ri­mi­zin mem­nu­ni­ye­ti­ni sağ­la­mak­tır. Sek­tö­rün­de li­der bir fir­ma ol­ma­yı be­nim­se­yen fir­ma­mız, fir­ma­lar ve müş­te­ri­le­ri­ne ye­ni­lik­çi, dü­rüst, ka­li­te­li hiz­met ver­me­yi il­ke edin­miş­tir.  Mis­yo­nu­muz, As­ka Ya­pı Ta­sa­rım ola­rak, ça­lış­tı­ğı­mız tüm alan­lar­da en iyi hiz­me­ti sun­mak. Bu­nu ya­par­ken de müş­te­ri mem­nu­ni­ye­ti­ni ön plan­da tu­ta­rak, etik ve ah­la­ki de­ğer­ler ışı­ğın­da, ka­li­te­den ödün ver­me­den sa­tış­la­rı­mı­zı art­tır­mak, ge­liş­me ve iyi­leş­me fa­ali­yet­le­ri­ni sü­rek­li kı­la­rak ör­nek bir ku­ru­luş ol­mak­tır.” de­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER