DT Çorum’da ‘Kendime Kıyamam’la sezonu açıyor

Ev­li­li­ği an­la­tan ko­me­di oyu­nu ‘Ken­di­me Kı­ya­mam’ Ço­rum Dev­let Ti­yat­ro­sun­da sah­ne­le­ne­cek. 

DT Çorum’da ‘Kendime  Kıyamam’la sezonu açıyor

Ev­li­li­ği an­la­tan ko­me­di oyu­nu ‘Ken­di­me Kı­ya­mamÇo­rum Dev­let Ti­yat­ro­sun­da sah­ne­le­ne­cek. 
Curth Fla­tow’un yaz­dı­ğı, yö­net­men kol­tu­ğun­da Sel­çuk Sa­zak’ın otur­du­ğu oyu­nun ko­nu­su şöy­le: Ni­kah me­mu­ru Wolf­gang Jae­ger bo­şan­dık­tan son­ra oğ­lu Ul­rich`le dü­zen­li ve plan­lı bir be­kar ha­ya­tı sür­dür­mek­te­dir.  Oğ­lu­nu ser­best ve bir ka­dı­na bağ­lı ol­ma­dan ye­tiş­tir­me­ye özen gös­te­rir. Özel ha­ya­tın­da ev­li­lik mü­es­se­si­ne ta­ma­men kar­şı olan bay Jae­ger`in gü­nün bi­rin­de oğ­lu­nun ev­len­mek is­te­me­si onu çi­le­den çı­ka­rır. Bü­tün bu ta­lih­siz­lik­le­rin ya­nın­da ay­ni gün kar­şı­sı­na çı­kan gü­zel bir ka­dın onun ku­ral­lar çer­çe­ve­sin­de olan duy­gu­la­rı­nı ve aş­ka ba­kı­şı­nı bir an­da dar­ma­da­ğın eder. Wolf­gang Jae­ger aş­ka ve ev­li­li­ğe ne ka­dar di­re­ne­bi­le­cek­tir? Dün­ya­nın en es­ki ve en se­vi­len ha­pis­ha­ne­si ev­li­li­ği an­la­tan bu ko­me­di, ya­za­rın us­ta ka­le­miy­le en­te­lek­tü­el bir eğ­len­ce­ye dö­nü­şü­yor.

13 yaş ve üze­ri se­yir­ci­le­re su­nu­la­cak oyun, 26 Ekim cu­ma gü­nü 20.00’de, 27 Ekim cu­mar­te­si gü­nü de 14.00 ve 20.00’de per­de aça­cak. Oyu­nun bi­let­le­ri, Dev­let Ti­yat­ro Sa­lo­nu gi­şe­si ve bi­le­ti­va.com’dan alı­na­bi­lir. 

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER