3 boyutlu resimlerle boş duvarlar canlanıyor

Ço­rum­lu genç res­sam Er­kan Er­gün, yap­tı­ğı 3 bo­yut­lu du­var re­sim­le­ri ile boş du­var­la­ra ha­yat ve­ri­yor.

3 boyutlu resimlerle boş duvarlar canlanıyor

FA­TİH BAT­TAR
Ço­rum­lu genç res­sam Er­kan Er­gün, yap­tı­ğı 3 bo­yut­lu du­var re­sim­le­ri ile boş du­var­la­ra ha­yat ve­ri­yor. Tür­ki­ye’nin çe­şit­li il­le­rin­de okul, ca­mi ve ka­fe­le­rin du­var­la­rı­na 3 bo­yut­lu re­sim­ler ya­pan Er­gün, kı­sa sü­re­de her­ke­sin be­ğe­ni­si­ni ka­zan­dı.

DÜN­YA­YI GEZ­Dİ KEN­Dİ­Nİ GE­LİŞ­TİR­Dİ
10 ya­şın­da re­si­me olan me­ra­kı ile baş­la­yan ve dün­ya­nın bir çok ül­ke­si­ni ge­ze­rek 3 bo­yut­lu re­sim ça­lış­ma­la­rı­nı öğ­re­nen Er­gün, Ço­rum’da baş­la­dı­ğı iş­te kı­sa sü­re­de ken­di­ni ge­liş­tir­di ve şim­di Tür­ki­ye’nin çe­şit­li il­le­rin­de yap­tı­ğı 3 bo­yut­lu re­sim, nak­kaş ve hat ça­lış­ma­la­rı ile dik­kat çek­me­yi ba­şar­dı.

Ço­rum’da okul, ca­mi ve ka­fe­le­rin bir ço­ğun­da im­za­sı bu­lu­nan Er­gün ay­rı­ca ca­mi hat ya­zı­la­rı ve na­kış da ya­pı­yor. Dün­ya­nın bir çok ül­ke­si­ni ge­ze­rek 3 bo­yut­lu re­sim ça­lış­ma­sın­da ken­di­ni ge­liş­ti­ren Er­gün, Ço­rum’da bu işi pro­fes­yo­nel yap­mak adı­na 5 ki­şi­lik bir ekip­le şir­ket kur­du.
Kur­du­ğu ekip­le Ço­rum dı­şın­da Tür­ki­ye’nin çe­şit­li kent­le­ri­ne gi­de­rek so­kak ve cad­de­le­re 3 bo­yut­lu re­sim­ler ya­pan Er­gün, yap­tı­ğı ça­lış­ma­lar­la hem mut­lu olu­yor hem de pa­ra ka­za­nı­yor. 

YAP­TI­ĞI ÇA­LIŞ­MALAR­LA ADI­NI DU­YUR­MA­YI BA­ŞAR­DI
10 ya­şın­da re­sim çiz­me­ye baş­la­yan ve şim­di Tür­ki­ye’nin çe­şit­li il­le­rin­de yap­tı­ğı ça­lış­ma­lar­la adı­nı du­yu­ran Er­gün, ba­şa­rı­sı­nı ga­ze­te­mi­ze an­lat­tı. 
İl­ko­kul yıl­la­rın­dan be­ri re­si­me olan il­gi­sin­den bah­se­den Er­gün, res­sam ola­ca­ğı­nı o yıl­lar­da an­la­mış. Ar­ka­daş­la­rı­nın çöp be­bek bi­le çi­ze­mez­ken 10 ya­şın­da ka­ri­ka­tür çiz­me­ye baş­la­dı­ğı­nı be­lir­ten Er­gün, ha­liy­le en çok sev­di­ği der­sin re­sim der­si ol­du­ğu­nu be­lir­ti­yor. Li­se yıl­la­rın­da ken­di­ni ge­liş­tir­me­ye ka­rar ver­di­ği­ni ve 3 bo­yut­lu re­si­me me­rak sar­dı­ğı­nı be­lir­ten Er­gün; “Li­se bit­tik­ten son­ra bir çok ül­ke gez­dim ve 3 bo­yut­lu re­sim ça­lış­ma­la­rı­nı in­ce­le­dim. 1 yıl bo­yun­ca 3 bo­yut­lu re­sim­ler­le il­gi­li eği­tim al­dım. Ar­dın­dan Tür­ki­ye’ye dön­düm ve Ço­rum’da bu sa­na­tı ic­ra et­me­ye ka­rar ver­dim. İlk 3 bo­yut­lu ça­lış­ma­mı Ço­rum Be­le­di­ye­si’ne ar­ma­ğan et­tim. O ça­lış­mam çok be­ğe­nil­di. Ar­dın­dan Ço­rum’da ka­fe­ler­den tek­lif al­dım. Ka­fe­le­rin boş du­var­la­rı­na 3 bo­yut­lu re­sim ça­lış­ma­sı yap­tım. Ay­rı­ca okul­la­rın du­var­la­rı­na re­sim­ler yap­tım. Ço­rum’da bu sa­na­ta il­gi­nin ço­ğal­ma­sı­nın ar­dın­dan Tür­ki­ye’ye açıl­ma­ya ka­rar ver­dim. Tek ba­şı­ma baş­la­dı­ğım bu iş­te 5 ki­şi­lik bir ekip oluş­tur­duk. Eki­bim­le şim­di Tür­ki­ye’nin çe­şit­li il­le­rin­de ca­mi­ler­de nak­kaş ve hat ça­lış­ma­sı ya­pı­yo­ruz. Tek­lif ge­lir­se 3 bo­yut­lu re­sim ça­lış­ma­sı da ya­pı­yo­ruz. An­tal­ya’da bir ote­lin kral da­ire­si­nin ta­va­nı­na üç bo­yut­lu re­sim ça­lış­ma­sı yap­tık, çok be­ğe­nil­di. Tür­ki­ye’nin çe­şit­li il­le­rin­den tek­lif­ler al­ma­ya de­vam edi­yo­ruz. İşi­mi­zi hem se­ve­rek ya­pı­yo­ruz hem de pa­ra ka­za­nı­yo­ruz. He­de­fi­miz ise Os­man­lı’dan ve Sel­çuk­lu’dan kal­ma sa­nat eser­le­ri­ni Av­ru­pa’ya ta­şı­mak ve Av­ru­pa’da Türk sa­nat­la­rı­nı ic­ra et­mek. Av­ru­pa’ya Türk’ün sa­vaş­ta ol­du­ğu ka­dar sa­nat­ta da iyi ol­du­ğu­nu gös­ter­mek.” de­di

 Er­gün, va­tan­daş­la­rın yap­tı­ğı eser­ler­le fo­toğ­raf çek­tir­me­sin de ken­di­si­ni ay­rı­ca mut­lu et­ti­ği­ni söz­le­ri­ne ek­le­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER