Sürgün’e ilgi yüksek oldu

Ço­rum Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan İs­tik­lal Mar­şının ka­bu­lü­nün 97.yı­lı do­la­yı­sıy­la sah­ne­le­nen Sür­gün isim­li oyu­nu bü­yük il­gi gör­dü.

Sürgün’e ilgi yüksek oldu


Dev­let Ti­yat­ro Sa­lo­nu’nda ger­çek­le­şen ti­yat­ro oyu­nu­nu Ço­rum Be­le­di­ye­si Kül­tür ve Sos­yal İş­ler Mü­dü­rü Mus­ta­fa Er­can ve çok sa­yı­da ti­yat­ro­se­ver iz­le­di. 
Ba­tu­ralp Din­çer’in yaz­dı­ğı, Zu­hal Öz­türk’ün yö­net­ti­ği, oyun­cu­luk­la­rı­nı ise İb­ra­him Öner,  Fa­tih Al­tun, Ay­dan Ça­kır, Er­gin Düz­gün, Em­re Akar­su, Ser­ra Tan­kal, Ecem Yıl­maz, Mus­ta­fa Ha­ki Ka­ra­ka­ya, Ba­rış Çağ­lar ve Ali Su­va­cı’nın yap­tık­la­rı Meh­met Akif Er­soy’un ha­ya­tı­nı an­la­tan Sür­gün isim­li 2 per­de­den olu­şan oyun­da za­man za­man duy­gu­sal an­lar­da ya­şan­dı.
Oyun so­nun­da se­yir­ci­ler oyun­cu­la­rı ayak­ta al­kış­lar­ken, Ço­rum Be­le­di­ye­si Kül­tür ve Sos­yal İş­ler Mü­dü­rü Mus­ta­fa Er­can oyun­cu­la­ra çi­çek tak­dim et­ti.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER