Yağmur altında doğa yürüyüşü

Hi­tit Dağ­cı­lık ve Do­ğa Spor­la­rı Ku­lü­bü (Hİ­DAK), geç­ti­ği­miz pa­zar gü­nü 27 dağ­cı ve do­ğa­se­ve­riy­le yağ­mur al­tın­da 24 km yü­rü­yüş yap­tı.

Yağmur altında doğa yürüyüşü

Hi­tit Dağ­cı­lık ve Do­ğa Spor­la­rı Ku­lü­bü (Hİ­DAK), geç­ti­ği­miz pa­zar gü­nü 27 dağ­cı ve do­ğa­se­ve­riy­le yağ­mur al­tın­da 24 km yü­rü­yüş yap­tı.
Os­man­cık Baş­pı­nar kö­yü sı­nır­la­rın­da bu­lu­nan Ka­ra­ca Yay­la­sı’nda baş­la­yıp yan­gın gö­zet­le­me ku­le­si­ne ve ora­dan da Os­man­cık Çam­pı­nar kö­yü­ne yü­rü­yen ku­lüp üye­le­ri, son­ba­ha­rın renk­le­ri ara­sın­da eş­siz bir gör­sel şö­len­le ade­ta bü­yü­len­di. 
Fark­lı mes­lek grup­la­rın­dan olu­şan ku­lü­bün Baş­ka­nı Gür­kan Yağ­mur, “Biz­ler do­ğa­nın bağ­rın­dan ko­pup be­ton yı­ğın­la­rı ara­sın­da yok ol­mak­ta ol­du­ğu­nun far­kın­da olan kü­çük bir top­lu­luk gi­bi gö­rün­sek de do­ğa­da, ya­ni ait ol­du­ğu­muz yer­de kos­ko­ca­man bir ai­le­yiz. Bi­rey­sel­lik­ten uzak­la­şıp top­lu­luk ola­rak ha­re­ket ede­bi­le­cek spor­cu di­sip­li­ni­ni be­nim­se­yen her­ke­si bek­li­yo­ruz.” de­di. 

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER