Ha­re­ket bo­zuk­lu­ğu te­da­vi­si için evin­de eg­zer­siz ya­pan has­ta­lar, sen­sör ve si­mü­las­yon tek­no­lo­ji­le­ri yar­dı­mıy­la has­ta­ne­ye git­me­le­ri­ne ge­rek kal­ma­dan dok­tor­la­rı ta­ra­fın­dan ya­kın­dan ta­kip edi­le­bi­le­cek.
Bil­kent Üni­ver­si­te­si öğ­ren­ci­le­ri, ha­re­ket bo­zuk­luk­la­rı olan has­ta­la­rın re­ha­bi­li­tas­yon sü­re­ci­nin sen­sör­ler ve si­mü­las­yon yar­dı­mıy­la çok da­ha et­kin yü­rü­tül­me­si­ni sağ­la­ya­cak sis­tem ge­liş­tir­di.
Elek­trik ve Elek­tro­nik Mü­hen­dis­li­ği Bö­lü­mü öğ­ren­ci­le­ri, Türk sa­na­yi­si­nin ön­de ge­len ku­ru­luş­la­rıy­la iş bir­li­ğiy­le ger­çek­leş­ti­ri­len Sa­na­yi Odak­lı Bi­tir­me Pro­je­le­ri et­kin­li­ğin­de tek­no­lo­ji ta­ban­lı çe­şit­li çö­züm­ler üret­ti.
Bu kap­sam­da son sı­nıf öğ­ren­ci­le­ri Sa­lih Can, İdil Gö­kalp, El­vin Ha­jı­za­da, Ser­dar Kö­se, Ah­met Nar­man ve Mu­zaf­fer Öz­bey, şir­ket men­to­ru Tol­ga Sön­mez'in des­te­ğiy­le HA­VEL­SAN için Te­da­vi Ta­ki­bi ve Ha­re­ket Si­mü­las­yo­nu ge­liş­tir­di. Pro­je­de, ata­let­sel öl­çüm bi­rim­le­ri kul­la­nı­la­rak ha­re­ket ta­kip tek­no­lo­ji­si uy­gu­lan­dı. Bu sa­ye­de re­ha­bi­li­tas­yon sü­re­cin­de­ki has­ta­la­rın za­man için­de­ki ha­re­ket ge­li­şi­mi­nin ta­kip edil­me­si amaç­lan­dı. Vü­cu­dun bel­li böl­ge­le­ri­ne yer­leş­ti­ri­len sen­sör­ler­le ger­çek za­man­lı vü­cut si­mü­las­yo­nu el­de edil­di. Ge­liş­ti­ri­len ara­yüz sa­ye­sin­de de has­ta ve dok­tor­la­rın ko­lay­ca kul­la­na­bi­le­ce­ği bir ürün oluş­tu­rul­ma­sı­na ça­lı­şıl­dı.
Has­ta­nın çe­şit­li uzuv­la­rı­nın ha­re­ket ve­ri­le­ri­nin top­la­nıp uz­man­la­ra en doğ­ru şe­kil­de ile­til­me­siy­le ge­li­şim sü­re­ci göz­lem­le­ne­bi­le­cek, te­da­vi doğ­ru şe­kil­de uy­gu­la­na­cak ve ayar­la­na­bi­le­cek.
3 bo­yut­lu vü­cut si­mü­las­yo­nu


Sis­tem­de ha­re­ket öl­çüm­le­ri için 9 ser­best­lik de­re­ce­si­ne sa­hip ata­let­sel sen­sör (3 ek­sen­li iv­me­öl­çer, 3 ek­sen­li ji­ros­kop, 3 ek­sen­li man­ye­to­met­re) kul­la­nı­lı­yor. Sen­sör­ler­den el­de edi­len ve­ri­ler iş­le­nip, bir ara­ya ge­ti­ri­lip, ko­num ve or­yan­tas­yon te­mel­li vü­cut mo­del­le­me­sin­de kul­la­nı­lı­yor. Tüm vü­cut ha­re­ket­le­ri­ni ya­ka­la­ya­bil­mek için bir­den faz­la 9 ser­best­lik de­re­ce­li sen­sör, vü­cu­dun çe­şit­li böl­ge­le­ri­ne ko­num­la­na­cak şe­kil­de gi­yi­li­yor. Ha­re­ket ve­ri­si, ana bil­gi­sa­ya­ra mik­ro­de­net­le­yi­ci­ye bağ­lı dü­şük ener­ji­li blu­eto­oth mo­dü­lü kul­la­nı­la­rak gön­de­ri­li­yor. Gön­de­ri­len ve­ri, has­ta­nın 3 bo­yut­lu vü­cut si­mü­las­yo­nu­nun çı­ka­rı­la­bil­me­si için kul­la­nı­lı­yor, ay­rı­ca son­ra­dan ya­pı­la­cak ana­liz­ler için kay­de­di­li­yor.


Son ürü­nün, vü­cu­dun fark­lı böl­ge­le­ri­ne yer­leş­ti­ril­miş en az 10 üni­te­den oluş­ma­sı ve bu üni­te­le­rin 9 ser­best­lik de­re­ce­li sen­sör mo­dü­lü, mik­ro­de­net­le­yi­ci, blu­eto­oth mo­dü­lü (an­ten) ve güç dev­re­si içer­me­si plan­la­nı­yor.
Ya­zı­lım se­vi­ye­sin­de de sen­sör ve­ri­le­ri­nin an­lam­lı ve et­ki­li şe­kil­de gö­rü­le­bi­le­ce­ği bir si­mü­las­yon ve gö­rün­tü­le­me prog­ra­mı ya­zıl­dı ve bu ara­yüz prog­ra­mı ay­nı za­man­da re­ha­bi­li­tas­yon sü­re­ci bo­yun­ca eg­zer­siz ta­ki­bi için kul­la­nı­la­bi­li­yor.  (AA)