FA­TİH BAT­TAR

4 Ma­yıs Ec­za­cı­lık gü­nü ne­de­niy­le ec­za­cı­lar, sa­bah kah­val­tı­sın­da bu­luş­tu.

4 Ma­yıs Ec­za­cı­lık gü­nü ne­de­niy­le Ec­za­cı­lar Oda­sı ta­ra­fın­dan her yıl ge­le­nek­sel ola­rak dü­zen­le­nen bu­luş­ma et­kin­li­ği­ne Va­li Nec­med­din Kı­lıç, AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Lüt­fi­ye İlk­sen Ce­ri­toğ­lu, İl Sağ­lık Mü­dü­rü Dr. Ömer So­ba­cı, Ec­za­cı­lar Oda­sı Baş­ka­nı Sön­mez Ça­lış­kan, ec­za­cı­lar ve ai­le­le­ri ka­tıl­dı.  

Prog­ram kap­sa­mın­da bir ko­nuş­ma ya­pan Va­li Nec­med­din Kı­lıç, “Tüm ec­za­cı­la­rı­mı­zın 14 Ma­yıs Ec­za­cı­lık Gü­nü­nü teb­rik edi­yor, sağ­lı­mı­za ver­dik­le­ri de­ğer­li kat­kı­lar­dan do­la­yı hep­si­ne te­şek­kür edi­yo­rum.” de­di.