Okul Kon­fe­rans Sa­lo­nu’nda dü­zen­le­nen et­kin­li­ğe Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Tur­han Can­dan, İl Mil­li Eği­tim Mü­dü­rü Se­yit Ali Bü­yük, Mil­li Eği­tim Mü­dür Yar­dım­cı­sı Hü­se­yin Kır, okul ida­re­ci öğ­ret­men ve öğ­ren­ci­le­ri ka­tıl­dı.
Prog­ra­mın açı­lış ko­nuş­ma­sı­nı ya­pan Okul Mü­dü­rü Mus­ta­fa He­kim, “Tür­ki­ye Dil ve ede­bi­yat Der­ne­ği ile yü­rüt­tü­ğü­müz pro­je­ler­den “Em­pa­ti Atöl­ye­si” ve “Şi­ir Atöl­ye­si” ile öğ­ren­ci­le­ri­miz okul için­de okul gi­bi ça­lış­tı­lar. Des­tek ve kat­kı­la­rın­dan do­la­yı Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Tur­han Can­dan ve İl Mil­li Eği­tim Mü­dü­rü Se­yit Ali Bü­yük’e te­şek­kür edi­yo­rum.” de­di.

Öğ­ren­ci­le­rin “Em­pa­ti Atöl­ye­si” kap­sa­mın­da yaz­dık­la­rı mek­tup­lar ve ha­zır­la­dık­la­rı kı­sa film su­nu­mu son­ra­sın­da “Şi­ir Atöl­ye­si”ne ka­tı­lan öğ­ren­ci­ler şi­ir ça­lış­ma­la­rın­dan ör­nek­ler ses­len­dir­di­ler.

Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Tur­han Can­dan: “Bu­ra­da or­tay acı­kan bu gü­zel fa­ali­yet­le­ri bir­lik­te yap­ma­nın mut­lu­lu­ğu­nu ya­şı­yo­rum. “Em­pa­ti Atöl­ye­si” öz­gün bir ça­lış­ma ol­du. Özel­lik­le bu çağ­da bir­bi­ri­mi­zi an­la­ma­ya çok ih­ti­ya­cı­mız var.  Top­lu­mun de­za­van­taj­lı ke­si­mi­ne kar­şı du­yar­lı­lık ge­re­ki­yor. Öğ­ren­ci­le­ri­miz bu far­kın­da­lı­ğın eği­ti­mi­ni al­ma­la­rı önem­li. “Şi­ir Atöl­ye­si” ile de gü­zel ça­lış­ma­lar yap­tık. Eme­ği ge­çen her­ke­se te­şek­kür edi­yo­rum.” di­ye ko­nuş­tu
Prog­ra­mın de­va­mın­da Öğ­ret­men Mu­kad­der Akay­dın Ana­do­lu Li­se­si Ta­sav­vuf Mu­si­ki­si Ko­ro­su kon­se­ri be­ğe­niy­le iz­len­di. (Ha­ber Mer­ke­zi)