Ba­yat’ta Gaziler Günü’nü kutladılar

Ba­yat’ta Ga­zi­ler Gü­nü çe­şit­li et­kin­li­ler­le kut­lan­dı. 

Ba­yat’ta Gaziler Günü’nü kutladılar

Tö­ren­de bir ko­nuş­ma ya­pan Ba­yat Kay­ma­ka­mı Oğuz­han Ocak, ga­zi­le­rin şe­hit­ler­le bir­lik­te cum­hu­ri­ye­tin te­mi­na­tı ve te­mel ta­şı ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Va­tan sa­vun­ma­sın­da şe­hit ve ga­zi ol­mak ka­dar gü­zel bir mer­te­be ola­maz. Şe­hit nur­lan­mış, Ga­zi onur­lan­mış as­ker­dir.Va­ta­nı­mı­zın, dev­le­ti­mi­zin ve de­mok­ra­si­mi­zin mü­da­fa­ası sı­ra­sın­da şe­hit olan va­tan ev­lat­la­rı­mız ve kah­ra­man ga­zi­le­ri­miz mil­le­ti­mi­zin baş ta­cı­dır. Ga­zi­le­ri­miz ve şe­hit­le­ri­mi­zin ge­ri­de bı­rak­tık­la­rı ai­le­le­ri mil­le­ti­mi­zin en kut­sal ema­net­le­ri­dir. Bu duy­gu­lar­la, bu­gün 97.'si­ni id­rak et­ti­ği­miz Ga­zi­ler Gü­nü­mü­zü tek­rar teb­rik edi­yor, baş­ta Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­cu­su Ga­zi Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk ve si­lah ar­ka­daş­la­rı ol­mak üze­re ebe­di­ye­te in­ti­kal et­miş ga­zi­le­ri­mi­zi ve aziz şe­hit­le­ri­mi­zi rah­met ve şük­ran­la anı­yor, ga­zi­lik mer­te­be­si ile şe­ref­len­miş ha­yat­ta olan ga­zi­le­ri­mi­ze de sağ­lık­lı ve hu­zur do­lu ömür­ler di­li­yo­rum” de­di. 
Tö­re­ne Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ek­rem Ün­lü, İl­çe Em­ni­yet Ami­ri Mus­ta­fa Ak­maz, İl­çe Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Kd. Bçvş. Ömer Ha­cı­köy­lü, da­ire amir­le­ri, ga­zi­ler ve şe­hit ai­le­le­ri ile va­tan­daş­lar ka­tıl­dı. Prog­ram ga­zi­ler ve şe­hit ai­le­le­ri onu­ru­na ve­ri­len ye­me­ğin ar­dın­dan so­na er­di. 

(İHA)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER