Ço­rum Özel Has­ta­ne­si’nde gö­rev ya­pan Psi­ko­log Oğuz­han Ce­viz­ci, ken­di­si­ni O Ses Tür­ki­ye ya­rış­ma­sı­na ka­tıl­dı. 
TV8 ka­na­lın­da ya­yın­la­nan O Ses Tür­ki­ye ya­rış­ma­sı­na ka­tı­lan Ce­viz­ci, iki jü­ri üye­si­ni dön­dü­re­rek bir üst tu­ra yük­sel­di. Söz ve mü­zi­ği Mu­rat Ke­kil­li'ye ait olan ‘Ka­ra­göz­lüm Öle­sim Var’ ad­lı ese­ri ses­len­di­ren Ce­viz­ci için Se­da Sa­yan ve Mu­rat Boz ara­sın­da re­ka­bet ya­şa­nır­ken, Ce­viz­ci ter­ci­hi­ni Se­da Sa­yan’dan ya­na kul­lan­dı.


Ço­rum Özel Has­ta­ne­si Baş­he­ki­mi Uzm. Dr. Gök­han Bil­gi­li, “Psi­ko­lo­ğu­muz Oğuz­han Ce­viz­ci ile gu­rur du­yu­yo­ruz. Hem ken­di mes­le­ğin­de hem de sa­nat ala­nın­da ol­duk­ça ba­şa­rı­lı ça­lış­ma­la­rı bu­lun­mak­ta­dır. Has­ta­ne yö­ne­ti­mi ola­rak Oğuz­han’a des­te­ği­miz her alan­da de­vam ede­cek­tir. So­nu­na ka­dar ya­nın­da ola­ca­ğız ve emi­niz ki bu prog­ram­da çok ba­şa­rı­lı yer­le­re ge­le­cek­tir." de­di. 
Oğuz­han Ce­viz­ci ise, mü­zi­ğin ha­ya­tın­da hep var ol­du­ğu­nu, Ço­rum'da, Kıb­rıs'ta, An­ka­ra'da, İs­tan­bul'da ve Tür­ki­ye'nin çe­şit­li yer­le­rin­de sah­ne al­dı­ğı­nı, şar­kı söy­le­mek­ten zevk al­dı­ğı­nı söy­le­di. Psi­ko­log­lu­ğun asıl mes­le­ği ol­du­ğu­nu ve bu alan­da yük­sek öğ­re­ni­mi­ne de­vam et­ti­ği­ni kay­de­den Ce­viz­ci, mü­zik­le de ya­kın­dan il­gi­len­di­ği­ni ve bu alan­da da ba­şa­rı­lı ol­mak is­te­di­ği­ni di­le ge­tir­di. Mes­le­ği­ne de­vam et­ti­ği­ni be­lir­ten Ce­viz­ci, des­tek­le­ri için has­ta­ne yö­ne­ti­mi­ne te­şek­kür et­ti.     (Ha­ber Mer­ke­zi)