Ço­rum Özel Has­ta­ne­si Göz Has­ta­lık­la­rı Uz­ma­nı Opr. Dr. Ser­kan Gü­re­ser 12 Mart Dün­ya Glo­kom Gü­nü ne­de­niy­le yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­da glo­ko­mun, gör­me si­ni­rin­de ha­sar­la so­nuç­la­nan ve kör­lü­ğe ne­den olan bir has­ta­lık ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.
Glo­ko­mun ses­siz sey­re­den bir ra­hat­sız­lık ol­du­ğu için has­ta­la­rın far­kı­na var­ma­dan ya­vaş ya­vaş gör­me ye­te­ne­ği­ni kay­bet­ti­ği­ni be­lir­ten ve halk ara­sın­da "ka­ra­su has­ta­lı­ğı" ola­rak da bi­lin­di­ği­ni kay­de­den Ser­kan Gü­re­ser, "Glo­kom, gör­me si­ni­rin­de ha­sar­la so­nuç­la­nan ve kör­lü­ğe ne­den olan bir has­ta­lık­tır. Dün­ya­da kör­lü­ğün en sık ne­den­le­rin­den bi­ri­dir. Glo­kom tes­pit edil­di­ğin­de o za­ma­na ka­dar oluş­muş olan ha­sa­rı ge­ri çe­vir­mek müm­kün de­ğil­dir. Bu ne­den­le er­ken ta­nı, has­ta­lı­ğın te­da­vi­sin­de çok önem­li­dir" de­di.
‘40 YAŞ ÜS­TÜ RİSK GRU­BUN­DA’
Yük­sek göz içi ba­sın­cı, yaş, ai­le­de glo­kom öy­kü­sü, ırk, şe­ker has­ta­lı­ğı, cid­di göz ya­ra­lan­ma­la­rı, üve­it, mi­yo­pi ve uzun sü­re­li kor­ti­zon kul­la­nı­mı­nın glo­ko­ma ya­ka­lan­ma ris­ki­ni ar­tır­dı­ğı­na de­ği­nen Ser­kan Gü­re­ser, "Glo­ko­mun 40 yaş üze­rin­de top­lum­da gö­rül­me sık­lı­ğı yüz­de 2-3 iken, glo­kom ai­le­ler­de­ki gö­rül­me sık­lı­ğı 4-5 kat faz­la­dır" di­ye be­lir­te­rek, bu özel­lik­le­re sa­hip ki­şi­le­rin glo­ko­ma ya­ka­lan­ma ris­ki­ne kar­şın gör­me si­ni­rin­de­ki ha­sa­rın er­ken tes­pit edi­le­bil­me­si için dü­zen­li göz mu­aye­ne­si ol­ma­sı­nın önem­li ol­du­ğu­nu kay­det­ti.
Göz tan­si­yo­nu­nun (glo­kom) Tür­ki­ye'de de yüz bin­ler­ce in­sa­nı et­ki­le­di­ği­ne de işa­ret eden Gü­re­ser, özel­lik­le ço­cuk­lar­da ve ye­ni do­ğan­lar­da da has­ta­lı­ğın öne­mi­ne de­ğin­di.
‘ER­KEN TA­NI ÖNEM­Lİ’ 
Glo­kom­da er­ken ta­nı ve te­da­vi­nin çok önem­li ol­du­ğu­nun üze­rin­de du­ran Gü­re­ser açık­la­ma­sın­da şu ifa­de­le­re yer ver­di: 
"Glo­kom te­da­vi­si ömür bo­yu sü­ren kro­nik bir göz has­ta­lı­ğı­dır. Gö­zün ana­to­mik ya­pı­sı­na gö­re dar açı­lı ve ge­niş açı­lı ol­mak üze­re, fark­lı me­ka­niz­ma­lar ile or­ta­ya çı­ka­bi­lir. Has­ta­lar dam­la­la­rı­nı dü­zen­li kul­lan­ma­lı­dır. Pe­ri­yo­dik göz mu­aye­ne­le­ri­ni ih­mal et­me­me­li­dir­ler. Glo­kom gü­nü­müz­de ge­li­şen tek­no­lo­ji ile göz uy­gu­la­nan dam­la­lar­la bü­yük oran­da te­da­vi edi­le­bil­mek­te, na­di­ren la­zer ve­ya cer­ra­hi yön­tem­le­re ih­ti­yaç du­yul­mak­ta­dır."

 (Ha­ber Mer­ke­zi)