Hi­tit Üni­ver­si­te­si öğ­re­tim üye­si Doç. Dr. Fa­tih Öz­bey leb­le­bi­nin se­rü­ve­ni­ni ki­tap­laş­tır­dı. Ki­tap Ço­rum Be­le­di­ye­si Ya­yın­lar­dan çık­tı.
Ço­rum leb­le­bi­si­nin ge­rek bes­le­yi­ci ni­te­li­ği ge­rek­se her tür­lü kap­la­ma­ya uy­gun bir ham­mad­de ol­ma­sı ne­de­niy­le sağ­lık­lı bes­len­me­nin ya­nı­sı­ra Ço­rum’un ta­nı­tı­mı ile bir­lik­te eko­no­mi­si­ne kat­kı­sı­nın öne­mi­nin in­ce­len­di­ği ve ala­nın­da­ki ilk olan ‘Ta­rih­ten Ge­len Lez­zet Ço­rum Leb­le­bi­si’ isim­li ki­tap Doç. Dr. Fa­tih Öz­bey ta­ra­fın­dan ha­zır­la­na­rak ya­yın­lan­dı. 
Tür­ki­ye’nin ko­lay ula­şı­la­bi­len lez­ze­ti olan leb­le­bi­yi, zah­met­li emek yo­ğun üre­tim sü­re­ci­ni ve be­sin de­ğe­ri­ni dü­şü­ne­rek da­ha iyi ta­nı­mak ve ta­nıt­mak ge­rek­ti­ğin­den yo­la çı­kı­la­rak, Hi­tit Üni­ver­si­te­si Bi­lim­sel Araş­tır­ma Pro­je­le­ri Ko­or­di­na­tör­lü­ğü des­te­ği ile ger­çek­leş­ti­ri­len araş­tır­ma so­nu­cun­da or­ta­ya çı­kan eser, Ço­rum Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan bas­tı­rı­la­rak oku­yu­cu­la­ra su­nul­du.