İnmede ilk 4,5 saat kritik eşik

Türk Nö­ro­lo­ji Der­ne­ği Baş­ka­nı Prof. Dr. Öz­türk, ölüm ne­den­le­ri ara­sın­da ikin­ci sı­ra­da olan in­me­de ilk 4,5 saa­tin ha­ya­ti önem ta­şı­dı­ğı­nı be­lirt­ti.

İnmede ilk 4,5 saat kritik eşik

Türk Nö­ro­lo­ji Der­ne­ği Baş­ka­nı Prof. Dr. Şe­ref­nur Öz­türk, halk ara­sın­da be­yin ka­na­ma­sı ola­rak bi­li­nen in­me­de, ilk 4,5 saa­tin kri­tik eşik ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, "İn­me has­ta­sı bu sü­re­de has­ta­ne­ye ge­le­bi­lir­se trom­bo­li­tik (da­mar açı­cı) te­da­viy­le er­ken baş­vu­ru ora­nı­na gö­re 3-9 has­ta­dan bi­ri kur­ta­rı­la­bi­le­cek­ken, bu du­rum sağ­la­na­ma­dı­ğın­da bü­yük oran­da has­ta kay­be­dil­mek­te ve­ya sa­kat kal­mak­ta­dır." de­di.

Öz­türk, Av­ru­pa İn­me Ön­le­me Gü­nü do­la­yı­sıy­la, AA mu­ha­bi­ri­ne yap­tı­ğı açık­la­ma­da, Dün­ya Sağ­lık Ör­gü­tü (DSÖ) ve­ri­le­ri­ne gö­re, her yıl 15 mil­yon ki­şi­nin in­me ge­çir­di­ği­ni bil­dir­di.

İn­me ge­çi­ren 15 mil­yon ki­şi­den 5 mil­yo­nu­nun ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği­ni, 5 mil­yon ki­şi­de ise ka­lı­cı sa­kat­lık du­ru­mu­nun or­ta­ya çık­tı­ğı­nı ifa­de eden Öz­türk, "Tür­ki­ye'de de en sık gö­rü­len akut nö­ro­lo­jik has­ta­lık olan in­me, ül­ke­miz­de de ölüm ne­den­le­ri ara­sın­da ikin­ci sı­ra­da bu­lun­mak­ta­dır. Bu önem­li sağ­lık so­ru­nu hak­kın­da bi­linç­len­mek ha­yat kur­ta­rı­cı ola­bi­lir." di­ye ko­nuş­tu.

Öz­türk, in­me be­lir­ti­le­ri­nin de­ğiş­ken­lik gös­te­re­bi­le­ce­ği­ne işa­ret ede­rek, vü­cu­dun tek ta­ra­fın­da yüz, kol ve­ya ba­cak­ta kuv­vet kay­bı, bi­linç bu­la­nık­lı­ğı, ko­nuş­ma ve yü­rü­me­de güç­lük, baş dön­me­si, den­ge ve ko­or­di­nas­yon kay­bı, tek ve­ya iki ta­raf­la gör­me kay­bı ve şid­det­li baş ağ­rı­sı­nın bu be­lir­ti­ler ara­sın­da yer al­dı­ğı­nı an­lat­tı.

Bu be­lir­ti­le­rin or­ta­ya çık­ma­sı du­ru­mun­da ki­şi­le­rin en ya­kın sağ­lık ku­ru­lu­şu­na baş­vur­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­yan Öz­türk, söz­le­ri­ni şöy­le sür­dür­dü:
"Gü­nü­müz­de in­me için ya­rar­lı te­da­vi­ler bu­lun­mak­la bir­lik­te ko­ru­yu­cu yön­tem­ler et­kin stra­te­ji­yi oluş­tur­mak­ta­dır. İn­me ris­ki­nin azal­tıl­ma­sın­da tan­si­yon kon­tro­lü, si­ga­ra kul­la­nı­mın ön­len­me­si, sağ­lık­lı bes­len­me, fi­zik­sel ak­ti­vi­te ve eg­zer­siz ve tüm kul­la­nı­lan ilaç­la­rın dok­tor tav­si­ye­si ile alın­ma­sı bi­rin­cil yön­tem­ler­dir. İn­me son­ra­sı uzun va­de­de ge­li­şen so­run­la­rın ha­ya­tın fi­zik­sel, psi­ko­lo­jik ve sos­yal bo­yut­la­rın­da so­run­la­ra yol aç­tı­ğı ve ha­yat ka­li­te­sin­de önem­li öl­çü­de azal­ma­ya se­bep ol­du­ğu bi­li­nen bir ger­çek­tir. İn­me be­yin da­mar has­ta­lık­la­rı­nın ani ola­rak or­ta­ya çı­kan ve çok hız­lı te­da­vi ge­rek­ti­ren bir du­rum­dur."
İn­me­de ilk 4,5 sa­at ha­ya­ti önem ta­şı­yor
Öz­türk, in­me te­da­vi­sin­de­ki en önem­li fak­tö­rün te­da­vi­ye ça­buk ula­şa­bil­mek ol­du­ğu­nu ve bu­nu "za­man be­yin­dir" şek­lin­de ta­bir et­tik­le­ri­ni be­lir­te­rek, kay­be­di­len her da­ki­ka­nın be­yin­de mil­yon­lar­ca hüc­re­nin ölü­mü an­la­mı­na gel­di­ği­ne dik­ka­ti çek­ti.
İn­me ge­çi­ren ki­şi­ler için ilk 4,5 saa­tin kri­tik za­man­lar ol­du­ğu­nu bil­di­ren Öz­türk, şun­la­rı kay­det­ti:
"İn­me has­ta­sı ilk 4,5 sa­at için­de has­ta­ne­ye ge­le­bi­lir­se trom­bo­li­tik (da­mar açı­cı) te­da­viy­le er­ken baş­vu­ru ora­nı­na gö­re 3-9 has­ta­dan bi­ri kur­ta­rı­la­bi­le­cek­ken, bu du­rum sağ­la­na­ma­dı­ğın­da bü­yük oran­da has­ta kay­be­dil­mek­te ve­ya sa­kat kal­mak­ta­dır.

Ulu­sal İn­me Der­ne­ği ve­ri­le­ri, in­me ge­çi­ren ki­şi­le­rin yüz­de 10'unun ta­ma­men iyi­leş­ti­ği­ni, yüz­de 25'inin sa­de­ce ha­fif komp­li­kas­yon­la­rı ol­du­ğu­nu bil­dir­mek­te­dir. Bu ne­den­le in­me­ye kar­şı ön­lem­le­ri­mi­zi alıp top­lum­da bi­linç uyan­dır­ma­lı ve has­ta­lık­la mü­ca­de­le­yi öğ­ren­me­li­yiz." (AA)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER