‘Öldürebilirler ama mağlup edemezler’

Sun­gur­lu Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ab­dul­ka­dir Şa­hi­ner, Bat­man’da ger­çek­leş­ti­ri­len ha­in sal­dı­rı so­nu­cu şe­hit dü­şen ve ya­ra­la­nan as­ker­ler için ta­zi­ye me­sa­jı ya­yım­la­dı. 

‘Öldürebilirler ama  mağlup edemezler’

Sun­gur­lu Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ab­dul­ka­dir Şa­hi­ner, Bat­man’da ger­çek­leş­ti­ri­len ha­in sal­dı­rı so­nu­cu şe­hit dü­şen ve ya­ra­la­nan as­ker­ler için ta­zi­ye me­sa­jı ya­yım­la­dı. 
Baş­kan Şa­hi­ner, me­sa­jın­da şu ifa­de­le­re yer ver­di: “Bat­man'ın Ger­cüş il­çe­si kır­sa­lın­da PKK'lı te­rö­rist­ler­ce dü­zen­le­nen sal­dı­rı­da 7 as­ke­ri­mi­zin şe­hit düş­tü­ğü­nü, 2 as­ke­ri­mi­zin de ya­ra­lan­dı­ğı­nı üzün­tüy­le öğ­ren­miş bu­lun­mak­ta­yım.
Bir­lik ve be­ra­ber­lik içe­ri­sin­de, te­rö­rün ül­ke­miz va­tan top­rak­la­rın­dan si­li­nip atıl­ma­sı için bü­yük bir mü­ca­de­le ve­ril­mek­te­dir. Bu mü­ca­de­le­de kay­bet­ti­ği­miz can­lar, mem­le­ke­ti­mi­zin can­la­rı­dır, ge­le­ce­ği­miz­dir. Ha­ri­ci, da­hi­li çı­kar­cı va­tan ha­in­le­ri iyi bil­me­li­dir­ler ki; Türk­ler öl­dü­rü­le­bi­lir fa­kat, mağ­lup edi­le­mez­ler. Va­ta­nı­mı­zın mu­ha­fa­za­sı ve mil­le­ti­mi­zin is­tik­ba­li için ca­nı­nı fe­da eden tüm as­ker­le­ri­mi­ze Al­lah’tan rah­met di­li­yo­rum. Rab­bim, bir­lik ve be­ra­ber­li­ği­mi­ze kast eden şer odak­la­rı­na fır­sat ver­me­yen as­ker­le­ri­mi­ze güç, kuv­vet ver­sin. Bu yol­da şe­ha­det ma­ka­mı­na ula­şan as­ker­le­ri­mi­ze Al­lah’tan rah­met, ya­ra­lı yi­ğit­le­ri­mi­ze de acil şi­fa­lar ve ke­der­li ai­le­le­ri­ne sa­bır di­li­yo­rum.” 

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER