Şahiner çocukları kutladı

Sun­gur­lu Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ab­dul­ka­dir Şa­hi­ner, 23 Ni­san Ulu­sal Ege­men­lik ve Ço­cuk Bay­ra­mı ne­de­niy­le me­saj ya­yın­la­dı.

Şahiner çocukları kutladı

Sun­gur­lu Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ab­dul­ka­dir Şa­hi­ner, 23 Ni­san Ulu­sal Ege­men­lik ve Ço­cuk Bay­ra­mı ne­de­niy­le me­saj ya­yın­la­dı.

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si’nin açı­lı­şı­nın 98. yıl­dö­nü­mü­nün coş­ku ve he­ye­ca­nı­nı ya­şa­dık­la­rı­nı di­le ge­ti­ren Baş­kan Şa­hi­ner, me­sa­jın­da; “23 Ni­san Ulu­sal Ege­men­lik ve Ço­cuk Bay­ra­mı, tüm dün­ya ço­cuk­la­rı­nın kar­deş­çe kut­la­dı­ğı, ba­rış için­de ya­şa­na­bi­le­cek bir dün­ya­nın to­hum­la­rı­nın atıl­dı­ğı ilk ve tek ço­cuk bay­ra­mı­dır. Bu­gün biz­le­re dü­şen gö­rev, tes­lim al­dı­ğı­mız bu kut­sal ema­ne­ti biz­den son­ra ya­şa­ta­cak olan ne­sil­le­re Ata­türk il­ke ve dev­rim­le­ri doğ­rul­tu­sun­da ge­le­ce­ğin bü­yük bi­lim adam­la­rı, si­ya­set­çi­le­ri, bü­rok­rat­la­rı ve her alan­da ör­nek ola­cak mes­lek­le­ri ya­pa­cak ço­cuk­lar ye­tiş­tir­mek­tir.

Ge­le­ce­ği­mi­zin te­mi­na­tı ço­cuk­la­rı­mız­dan bek­len­ti­miz; ken­di­le­ri­ni ge­le­ce­ğe da­ha iyi ha­zır­la­ma­la­rı, ül­ke­mi­zin ay­dın­lık ya­rın­la­rı için yıl­ma­dan ça­lış­ma­la­rı­dır. Bu duy­gu ve dü­şün­ce­ler içe­ri­sin­de, sev­gi do­lu yü­rek­le­riy­le bu gü­ne an­lam ka­tan ço­cuk­la­rı­mı­zın ve aziz mil­le­ti­mi­zin 23 Ni­san Ulu­sal Ege­men­lik ve Ço­cuk Bay­ra­mı’nı kut­lu­yor, sev­gi ve say­gı­la­rı­mı su­nu­yo­rum” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER