Be­le­di­ye Ba­sın Bi­ri­mi’nden ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, Ço­rum Be­le­di­ye­si, Ço­rum ge­ne­lin­de top­lam­da 23 kli­ma­lı du­rak­la va­tan­daş­la­ra kon­for­lu top­lu ta­şı­ma hiz­me­ti su­nu­yor. Kli­ma­lı du­rak­la­rı kul­la­nan va­tan­daş­lar, ken­di­le­ri­ne su­nu­lan bu hiz­met­ten bir hay­li mem­nun. 


Kli­ma­lı du­rak­la­rın bu hal­ka ya­pıl­mış en gü­zel hiz­met­ler­den bir ta­ne­si ol­du­ğu­nu ifa­de eden Tür­ker Ül­kü,  "Va­tan­daş­lar ya­zın se­rin, kı­şın da sı­cak ve kon­for­lu bir or­tam­da oto­büs bek­li­yor, bu çok gü­zel bir hiz­met. Ço­rum'un bu şe­kil­de hiz­met­ler­le ör­nek bir il ol­ma­sı­nı is­te­rim, ba­şa­rı­lı bir ça­lış­ma" di­ye ko­nuş­tu.

Kli­ma­lı du­rak­lar sı­cak yaz gün­le­rin­de oto­büs bek­le­yen­le­re hiz­met ver­mek­le kal­mı­yor, sı­cak­tan bu­na­lan va­tan­daş­la­rın da se­rin­le­me­si ve din­len­me­si için fır­sat oluş­tu­ru­yor. 


An­ke­tör­lük yap­tık­la­rı­nı ve gün bo­yu dı­şa­rı da ça­lış­tık­la­rı­nı be­lir­ten Bey­za De­mir, "Tüm gün dı­şa­rı­da­yız, özel­lik­le 3-4 gi­bi ha­va çok sı­cak olu­yor, biz de bu­ra­ya gi­rip se­rin­li­yo­ruz ve din­le­ni­yo­ruz" de­di. 

YE­Nİ DÖ­NEM­DE OTO­BÜS­LE­RE TAM DE­NE­TİM
Top­lu ta­şı­ma­da ye­ni dö­ne­me ge­çen Ço­rum Be­le­di­ye­si'nin top­lu ta­şı­ma araç­la­rın­da ve kli­ma­lı du­rak­lar­da ru­tin ola­rak kli­ma de­ne­ti­mi ya­pı­la­ca­ğı­nı ifa­de eden Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, "Şeh­rin muh­te­lif yer­le­rin­de 23 adet kli­ma­lı du­ra­ğı­mız var. Bun­la­rın kli­ma­la­rı­nı sü­rek­li ola­rak kon­trol edi­yo­ruz. Ye­ni dö­nem­de top­lu ta­şı­ma oto­büs­le­ri­nin kli­ma­la­rı­nın dü­zen­li ça­lı­şıp ça­lış­ma­dı­ğı da be­le­di­ye­mi­zin Ula­şım Hiz­met­le­ri Mü­dür­lü­ğü bün­ye­sin­de oluş­tur­du­ğu­muz bir ekip­le ru­tin ola­rak de­net­le­ni­yor" de­di.