Vakıfbank Çorum'da 3.şubesini açtı  Vakıfbank Çorum'da 3.şubesini açtı 

HARUN AKKAYA

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, yayımladığı genelgeyle resmi ilanların kanunun öngördüğü şekilde Basın İlan Kurumu (BİK) aracılığıyla gazetelerde yayınlanması gerektiğini bildirdi.

Vali Dağlı, il genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşları, ilçe kaymakamlıkları ve ilçe belediye başkanlıklarına gerçekleştirilen mal veya hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun hükümlerine göre yapılması ve BİK aracılığıyla süreli yayınlarda ilgili mevzuatlara göre neşrinin gerçekleştirilerek herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi konusunda genelge yayınladı.

Vali Dağlı’nın imzasıyla gönderilen genelgede şu ifadelere yer verildi:

Bilindiği üzere resmi ilanlar, Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair 195 sayılı Kanunun 29’uncu maddesinde, Kanun Cumhurbaşkanı Kararı ve Yönetmeliklerle yayınlanması mecburi olan veya genel ve katma bütçeli dairelerde, İl Özel İdareleri, Belediyeler, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve sermayesinin yarısından fazlası kamu hukuku tüzel kişilerine ait bulunan teşekküllerin verdikleri, reklam mahiyetini taşımayan ilanlar olarak  tanımlanmıştır. Ayrıca, aynı kanunun 31’inci maddesinde resmi ilanların Basın İlan Kurumu’nun şubesi bulunan yerlerin Belediye hudutları içinde bu şubeler aracılığı ile yayınlatılacağı hükme bağlanmıştır.

Diğer yandan, Resmi Gazete’nin 18 Ekim 2022 tarihli ve 31987 sayılı nüshasında 7418 sayılı “Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlanmıştır.

Bu kanun değişikliğiyle gazetelerde resmi ilan yayımını zorunlu kılan başta Kamu İhale Kanunu, Devlet İhale Kanunu, Tebligat Kanunu ve Kamulaştırma Kanunu olmak üzere on altı kanunun ilgili hükümlerinde, gazeteler resmi ilanların yayım mecrası olarak muhafaza edilmiş ve 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere “gazete” ibaresinin yanına “ve internet haber sitesi” ibaresi eklenmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel İlkeler” başlıklı 5’nci maddesinin birinci fıkrasında: “İdareler, bu kanuna göre yapılacak ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” ifadesi yer almaktadır.

Aynı kanunun “İdarelerce Uyulması Gereken Diğer Kurallar” başlıklı 62’nci maddesinde, bu kanun kapsamındaki idarelerce mal veya hizmet alımları için yapım-onarım işleri için ihaleye çıkılmadan önce uyulması zorunlu hususlar belirtilmiş, sözü edilen 62’nci maddenin (1) bendinde ise kanunun 21 ve 22’nci maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10’unu Kamu İhale Kurulu’nun uygun görüşü olmadıkça aşamayacağı belirtilmiştir. Yine aynı kanunun 60’ıncı maddesinde, görevlilerin cezai sorumluluğu düzenlenmiştir.

“İlimiz genelinde doğrudan temin usulünün, genel bir ihale yöntemi olarak algılanmaması, doğrudan temin hükümlerinden faydalanmak için mal ve hizmet alımları ile yapım-onarım işlerinin bölünmemesi, Kamu İhale Kanununda belirtilen özel koşullar dışına çıkılmaması, istenilen rekabet ortamının oluşturularak, kamu menfaatinin en üst seviyede sağlanması, ihalenin ilanına ilişkin hükümlerin yerine getirilerek olası iptallerin önüne geçilmesi için, resmi ilanların Basın İlan Kurumu aracılığıyla gazete ve internet haber sitesinde ilgili mevzuatlara göre neşrinin gerçekleştirilerek herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini önemle rica ederim.”