9 gün­lük bay­ram ta­ti­lin­de yo­la çı­ka­cak sü­rü­cü­le­rin, gü­ven ve kon­for için­de se­ya­hat et­me­le­ri için araç ba­kım­la­rı­nı mut­la­ka yap­tır­ma­la­rı ge­rek­ti­ği ha­tır­la­tıl­dı.
Tür­ki­ye Oto­mo­tiv Ba­kım Der­nek­le­ri Fe­de­ras­yo­nu (TOB­FED) Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı hem­şeh­ri­miz Fa­tih Kan­kur­dan, gü­ven­li yol­cu­luk için sü­rü­cü­le­re yö­ne­lik ba­zı uya­rı­lar­da bu­lun­du.

 

SE­YA­HAT ÖN­CE­Sİ DİK­KAT!
Bay­ram ta­ti­li­ni ai­le­si ile bir­lik­te ta­ti­le gi­de­rek de­ğer­len­dir­mek is­te­yen­ler ve­ya bay­ra­mı fark­lı şe­hir­ler­de­ki sev­dik­le­ri ile bir­lik­te ge­çir­mek is­te­yen­le­rin or­tak so­ru­nu şüp­he­siz ki bay­ram tra­fi­ği­dir. Tra­fik ne­de­niy­le uza­yan yol­cu­luk­la­rın ya­nı sı­ra ka­za­lar da ka­çı­nıl­maz ol­mak­ta­dır. Da­ha kı­sa sü­re­de git­me is­te­ği ve dik­kat­siz­lik gi­bi ne­den­ler­den do­la­yı ka­za­la­rın gö­rül­me ola­sı­lı­ğı her ge­çen yıl ar­tış gös­ter­mek­te­dir. Ya­pı­lan araş­tır­ma­la­ra gö­re yıl içe­ri­sin­de mey­da­na ge­len ka­za­la­rın yüz­de 32’si­nin uzun ta­til sü­reç­le­rin­de ya­şan­dı­ğı gö­rül­mek­te­dir.
Ba­zı sü­rü­cü­le­rin tra­fik­ten bir an ön­ce kur­tul­mak is­te­me­si, ki­mi­le­ri­nin araç­la­rı­nın ba­kım ve ona­rım­la­rı ih­mal et­miş ol­ma­la­rı­nın ka­za­la­ra da­ve­ti­ye çı­kar­dı­ğı­nı an­la­tan Fa­tih Kan­kur­dan, “Bay­ram ta­ti­li ne­de­niy­le yo­la çık­ma­dan ön­ce mut­la­ka ara­ba­nı­zın ge­rek­li kon­trol­le­ri­ni yap­tır­ma­lı ve ba­kı­mı­nı ih­mal et­me­me­li­si­niz” de­di.
OTO­PARK okur­la­rı­na özel açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Kan­kur­dan, araç sa­hip­le­ri­nin se­ya­ha­ta çık­ma­dan ev­vel; yağ, yağ fil­tre­si, ha­va fil­tre­si, po­len fil­tre­si, ya­kıt fil­tre­si gi­bi pe­ri­yo­dik ba­kım­la­rı ek­sik­siz ola­rak yap­tır­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni kay­det­ti.

LPG’li araç­lar­da, ya­kıt sis­te­mi­nin ve lpg hor­tum­la­rı­nın mut­la­ka kon­trol edil­me­si ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­yan Kan­kur­dan, “Las­tik, ön dü­zen, di­ag­nos­tik test­le­ri gi­bi sü­rüş gü­ven­li­ği­ni­zi di­rekt ola­rak et­ki­le­yen bu sis­tem­le­rin kon­trol­le­ri­ni de yap­tır­ma­nız ge­rek. Gör­me ve gö­rül­me­yi et­ki­le­yen, so­ğut­ma ve ısıt­ma sis­te­mi­ni içe­ren elek­trik sis­te­mi­nin kon­trol­le­ri de yap­tı­rıl­ma­lı. Sü­rüş kon­fo­ru, gü­ven­lik ve ka­bin ısı­sı­nın kon­tro­lü için, oto cam film­le­ri­nin uy­gu­lan­mış ol­ma­sı ge­re­kir” şek­lin­de ko­nuş­tu.
 

GÜ­VEN­Lİ YOL­CU­LUK İÇİN
Yol ve se­ya­hat gü­ven­li­ği açı­sın­dan da ba­zı uya­rı­lar­da bu­lu­nan Kan­kur­dan, açık­la­ma­la­rı­nı şöy­le sür­dür­dü:
“Ta­til için ha­zır­la­nan ba­vul­lar ve eş­ya­lar ba­gaj­da dü­zen­li ola­rak ko­num­lan­dı­rıl­ma­lı­dır. Ola­sı bir du­rum dü­şü­nü­le­rek acil du­rum­lar­da ih­ti­ya­cı­nı­zın ola­bi­le­ce­ği tüm ekip­man ve alet­le­ri ko­lay­ca ula­şa­bi­le­ce­ği­niz yer­le­re koy­ma­lı­sı­nız. Ara­cı­nız­da mut­la­ka sağ­lık çan­ta­sı, çe­ki ha­la­tı, ye­dek las­tik ve uya­rı işa­ret­le­ri bu­lun­du­ru­nuz.
Yo­la çık­ma­dan ön­ce mut­la­ka yol pla­nı ha­zır­la­ma­lı­sı­nız. Plan­sız ola­rak yo­la çık­mak­tan ka­çın­ma­lı­sı­nız. Ön­ce­den bir plan be­lir­le­yi­niz ve pla­na uy­gun ola­rak mo­la ve­ri­niz. Mo­la ver­me­den de­vam edi­len uzun yol­cu­luk­lar her an bir teh­li­ke ba­rın­dır­mak­ta­dır. Mo­la sı­ra­sın­da kan do­la­şı­mı­nı­zı hız­lan­dı­ra­cak ve kas­la­rı­nı­zın ra­hat­la­ma­sı­na yar­dım­cı ola­cak ha­re­ket­ler yap­ma­lı­sı­nız. Ge­re­kir­se mo­la sı­ra­sın­da kı­sa uy­ku mo­la­la­rı ve­re­rek be­de­ni­ni­zi ve zih­ni­ni­zi din­len­di­re­bi­lir­si­niz. Her­han­gi bir olum­suz­luk­ta ih­ti­yaç du­ya­bi­le­ce­ği­niz, çe­ki­ci, asis­tans hiz­met­le­ri ve­ya sağ­lık acil yar­dım­la­rı için mut­la­ka si­gor­ta ev­rak­la­rı­nı­zı, po­li­çe bil­gi­le­ri­ni­zi ya­nın­dan bu­lun­du­ru­nuz. Acil du­rum­lar­da en ya­kın­la­rı­nı­za bil­gi pay­la­şı­mı için te­le­fon nu­ma­ra­la­rı­nı­zı ara­cı­nı­zın ula­şı­la­bi­lir, gö­rü­le­bi­lir bir ye­rin­de bu­lun­du­ra­bi­lir­si­niz.

 

‘KU­RAL­LA­RA UYUN’
Ge­le­ce­ği­mi­zin te­mi­na­tı ço­cuk­la­rı­mı­zın gü­ven­li­ği­ni de göz önün­de bu­lun­du­ra­rak, mut­la­ka em­ni­yet ke­me­ri ve ço­cuk kol­tu­ğu kul­lan­mak su­re­tiy­le, sev­dik­le­ri­niz­le bir­lik­te gü­ven­li bir se­ya­hat ger­çek­leş­ti­re­bi­lir­si­niz. Hız ku­ral­la­rı, yol işa­ret ve işa­ret­çi­le­ri ile tra­fik ku­ra­la­rı­na uya­rak tra­fik­te say­gı­lı dav­ran­ma­ya özen gös­ter­me­li­si­niz.
Unut­ma­ma­lı­sı­nız ki, gi­de­ce­ği­niz ye­re da­ha er­ken git­mek adı­na ku­ral­lar dı­şı­na çık­ma­dan se­yir edi­niz. 1 sa­at­lik rö­tar ve­ya ge­cik­me ca­nı­nız­dan da­ha önem­li de­ğil­dir!

Yol­cu­luk es­na­sın­da te­le­fon­la ko­nuş­ma ve si­ga­ra iç­me gi­bi alış­kan­lık­lar­dan müm­kün ol­du­ğun­ca uzak du­ru­nuz. Bu tür dav­ra­nış­lar, dik­ka­ti­ni­zin da­ğıl­ma­sı­na ne­den ola­rak ka­za yap­ma­nı­za ne­den ola­bi­lir. Böy­le­si ih­ti­yaç­la­rı mo­la yer­le­rin­de gi­der­me­ye de özen gös­ter­me­li­si­niz. Yol­cu­luk es­na­sın­da kah­ve ve çay gi­bi uya­rı­cı içe­cek­le­rin tü­ke­tim mik­ta­rı­na dik­kat et­me­li­si­niz. Ak­si hal­de olum­suz so­nuç­lar do­ğu­ra­bi­lir.

Müm­kün ol­du­ğun­ca tek ba­şı­nı­za uzun yol­cu­luk­la­ra çık­ma­yı­nız. Ya­nı­nız­da mut­la­ka bi­ri ve­ya bi­ri­le­ri­nin ol­ma­sı­nı ter­cih edin. Özel­lik­le ya­nı­nız­da­ki­ler­den en az bi­ri­nin eh­li­yet sa­hi­bi ol­ma­sı­na ve ara­ba kul­la­na­bi­li­yor ol­ma­sı­na dik­kat edin. Gün­düz yol­cu­lu­ğu ya­pı­yor­sa­nız gü­neş göz­lü­ğü tak­ma­yı ih­mal et­me­yin. Özel­lik­le po­la­ri­ze özel­li­ği­ne sa­hip olan göz­lük­ler ile yol­da­ki par­la­ma ve yan­sı­ma­yı en aza in­di­re­bi­lir ve böy­le­lik­le göz­le­ri­ni­zin ka­maş­ma­sı­nı ön­le­ye­bi­lir­si­niz.”


Ço­rum Açık Oto Pa­za­rı, bu haf­ta da ikin­ci el sa­tı­cı ve alı­cı­la­rı­nı birara­ya ge­tirdi.

İkinci el otomobil ve ticari araç piyasasının Çorum'daki kalbi olan Açık Oto Pazarı, bu hafta da ikinci el satıcı ve alıcılarını bir araya getirdi.
Pazarda satışa sunulan ikinci el otomobil ve ticari araçların fiyatları şu şekilde:

 

OTOMOBİL
Markası    Modeli    Fiyatı (TL)
BMW 320d Premium    2008    78 bin
Fiat Palio 1.4 RT    1999    18 bin
Fiat Siena 1.6 HL    1999    20 bin
Ford Focus 1.6 TDCI Titan    2014    94 bin
Hyundai Elantra 1.6 GLS    2006    38 bin
Honda Accord 2.0 EX    2001    41 bin
Honda Civic 1.6 i-VTEC E    2017    115 bin
Opel Astra 1.6 CDTI Exel    2016    117 bin
Opel Corsa 1.4 Elegance    2001    27 bin
Opel Vectra 2.0 CD    1998    25 bin
Peugeot 206 1.4 HDI Fever    2007    24 bin
Renault R 12 Toros    1997    19 bin
Renault R 19 1.4 RT    1996    14 bin
Renault Broadway 1.4 GTE    1993    10 bin
Renault Clio 1.4 RNA    2000    26 bin 
Renault Fluence 1.5 DCI Ic    2015    81 bin
Renault Megane 1.2 TCe T    2016    79 bin
Skoda Fabia 1.4 Choice    2004    34 bin
Skoda Octavia 1.6 Collec P    2004    34 bin
Toyota Corolla 1.6 XEİ    1995    24 bin
Toyota Corolla 1.6 Terra Sp    2002    29 bin
Toyota Corolla 1.6 Sol    2003    43 bin
Toyota Corolla 1.6 Elegant    2012    63 bin
Volkswagen Golf 1.6 TDI T    2012    68 bin
Volkswagen Passat 1.8 T C    2003    43 bin
Volkswagen Polo 1.2 TDI T    2012    52 bin

 

TİCARİ ARAÇ 
Markası    Modeli    Fiyatı (TL)
Citroen Berlingo 1.6 HDI    2011    31 bin
Citroen Nemo Combi 1.4 H    2011    40 bin
Fiat Doblo Cargo 1.4 Activ    2006    27 bin
Fiat Doblo Combi 1.6 Mjet    2011    37 bin
Fiat Fiorino Combi 1.3Mjet    2016    56 bin
Fiat Fiorino Cargo 1.3Mjet    2012    29 bin
Ford To. Connect 1.8 TDCI    2009    38 bin
Ford To. Courier 1.6 TDCI     2017    70 bin
Ford Transit 190 V    1998    18 bin
Hyundai H100 2.5 STD    1998    18 bin
Kia Pregio 3 Panelvan    1999    13 bin
Opel Combo 1.3 CDTI C    2007    36 bin
Peugeot Bipper 1.3 HDI C    2014    39 bin
Peugeot Boxer 350 MH    1998    11 bin
Peugeot Partner 1.6 HDI Pr    2009    38 bin    
Renault Kangoo M 1.5 DCI    2006    28 bin
Volkswagen Caddy 1.6 TDI    2011    54 bin
Volkswagen Transporter 2.5    2004    44 bin


NOT: Alıcı ve satıcılara fikir vermesi amacıyla hazırladığımız listemiz, ilanlar da dikkate alınarak her hafta güncellenmektedir. Listemizde yer alan fiyatlar, satıcılar tarafından verilen rakamlar olup pazarlık oranı dahildir.