Çorum’da konut satışları düştü

TÜ­İK Sam­sun Böl­ge Mü­dür­lü­ğün­den ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re 2018 yı­lı Ağus­tos ayı iti­ba­riy­le Ço­rum ilin­de top­lam ko­nut sa­tış­la­rı bir ön­ce­ki yı­lın ay­nı ayı­na gö­re %5,6 ve bir ön­ce­ki aya gö­re %13,9 ora­nın­da aza­la­rak 677 adet ol­du.

Çorum’da konut satışları düştü

FA­TİH BAT­TAR
TÜ­İK Sam­sun Böl­ge Mü­dür­lü­ğün­den ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re 2018 yı­lı Ağus­tos ayı iti­ba­riy­le Ço­rum ilin­de top­lam ko­nut sa­tış­la­rı bir ön­ce­ki yı­lın ay­nı ayı­na gö­re %5,6 ve bir ön­ce­ki aya gö­re %13,9 ora­nın­da aza­la­rak 677 adet ol­du.
Tür­ki­ye İs­ta­tis­tik Ku­ru­mu Sam­sun Böl­ge Mü­dür­lü­ğü 2018 yı­lı Ağus­tos ayı Ko­nut Sa­tı­şı İs­ta­tis­tik­le­rin­den "Ço­rum ili ko­nut sa­tı­şı" ko­nu­sun­da bir ba­sın bül­te­ni ha­zır­la­dı.


AĞUS­TOS’TA 677 KO­NUT SA­TIL­DI
Ço­rum ili 677 ko­nut sa­tı­şı ile Tür­ki­ye ge­ne­lin­de­ki top­lam ko­nut sa­tış­la­rın­dan %0,6'1ık pay ala­rak 38'in­ci sı­ra­da yer al­dı. Tür­ki­ye ge­ne­lin­de ko­nut sa­tış­la­rı 2018 Ağus­tos ayın­da bir ön­ce­ki yı­lın ay­nı ayı­na gö­re %12,5 ora­nın­da aza­la­rak 105 154 ol­du. Ko­nut sa­tış­la­rın­da, İs­tan­bul 15 262 ko­nut sa­tı­şı ve %14,5 ile en yük­sek pa­ya sa­hip ol­du. Sa­tış sa­yı­la­rı­na gö­re İs­tan­bul'u, 9 291 ko­nut sa­tı­şı ve %8,8 pay ile An­ka­ra, 5 064 ko­nut sa­tı­şı ve %4,8 pay ile İz­mir iz­le­di. Ko­nut sa­tış sa­yı­sı­nın dü­şük ol­du­ğu il­ler sı­ra­sıy­la 14 ko­nut ile Hak­ka­ri, 23 ko­nut ile Ar­da­han ve 59 ko­nut ile Bay­burt ol­du.

 

KO­NUT SA­TI­ŞIN­DA 38. SI­RA­DA­YIZ
2018 yı­lı Ağus­tos ayın­da Ço­rum'da­ki ipo­tek­li ko­nut sa­tı­şı sa­yı­sı 85 adet ol­du. 2018 yı­lı Ağus­tos ayın­da Ço­rum’da sa­tı­lan ko­nut­la­rın %12,6'sı ipo­tek­li ola­rak sa­tıl­dı ve ipo­tek­li sa­tış ora­nı­nın en faz­la ol­du­ğu il­ler sı­ra­la­ma­sı­na gö­re 30'un­cu sı­ra­da yer al­dı. Ço­rum'da 2018 yı­lı Ağus­tos ayı iti­ba­riy­le bir ön­ce­ki yı­lın ay­nı ayı­na gö­re ipo­tek­li sa­tı­lan ko­nut sa­yı­sı %65,6 ora­nın­da azal­dı. Tür­ki­ye ge­ne­lin­de ipo­tek­li ko­nut sa­tış­la­rı bir ön­ce­ki yı­lın ay­nı ayı­na gö­re %67,1 ora­nın­da aza­lış gös­te­re­rek 12 743 ol­du. Top­lam ko­nut sa­tış­la­rı için­de ipo­tek­li sa­tış­la­rın pa­yı %12,1 ola­rak ger­çek­leş­ti. İpo­tek­li sa­tış­lar­da İs­tan­bul 2 082 ko­nut sa­tı­şı ve %16,3 pay ile ilk sı­ra­yı al­dı. Top­lam ko­nut sa­tış­la­rı içe­ri­sin­de ipo­tek­li sa­tış pa­yı­nın en yük­sek ol­du­ğu il %21,3 ile Art­vin ol­du.

2018 Ağus­tos ayın­da Ço­rum'da di­ğer sa­tış tür­le­ri so­nu­cun­da 592 ko­nut el de­ğiş­tir­di. Ço­rum’da 2018 yı­lı Ağus­tos ayı iti­ba­riy­le bir ön­ce­ki yı­lın ay­nı ayı­na gö­re di­ğer sa­tış tür­le­ri so­nu­cun­da el de­ğiş­ti­ren ko­nut sa­yı­sı %26 ora­nın­da art­tı. Ay­nı dö­nem­de Ço­rum ili top­lam ko­nut sa­tış­la­rı için­de­ki di­ğer ko­nut sa­tı­şı pa­yı (%87,4) sı­ra­la­ma­sı­na gö­re 52'in­ci sı­ra­da yer al­dı.
2018 Ağus­tos ayın­da Ço­rum'da sa­tı­lan ko­nut­la­rın 363 ade­di ilk de­fa sa­tı­lır­ken, 314 ko­nut ise ikin­ci el ko­nut sa­tı­şı ile el de­ğiş­tir­di TÜ­İK Sam­sun Böl­ge Mü­dür­lü­ğün­den ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re Ço­rum'da top­lam ko­nut sa­tış­la­rı için­de ilk sa­tış­la­rın pa­yı %54,6 iken; ikin­ci el sa­tış­la­rı­nın pa­yı ise %45,4 ola­rak ger­çek­leş­ti. Tür­ki­ye ge­ne­lin­de ise ko­nut sa­tış­la­rı için­de ilk sa­tı­şın pa­yı %47,8, ikin­ci el sa­tı­şı %52,2 ol­du.

Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2018, 11:15
YORUM EKLE
YORUMLAR
orkun
orkun - 4 yıl Önce

fırsatçılar çorum gibi küçük bir ilde konut fiyatlarını şişirdiniz. şimdi elinizde patladı oh olsun size. Bu fiyatlara ev alıp sizi zengin edeceğime kiracı olarak kalırım daha iyi.

Oan
Oan - 4 yıl Önce

Darısı müteahhitlerin, milletin üç beş kuruş parasına göz dikenlerin, bir koyup elli kazananların batmasına.

murat
murat - 4 yıl Önce

Okuma yazmayı zor bilen tipler senelik 1 milyon karı beğenmiyordu. VAllaha zarar ettim diye yemin ediyorlardı... Bir asgari ücretli kadar vergi vermiyorlardı. Otoparkı olmayan dairelere 500-600 çekiyorlardı. İşine gelirse bilader diyorlardı. Alttaki dükkanı kendilerine bırakmak için daire fiyatlarını şişirdilerde şişirdiler. Bu fiyata ev alıp seni asla zengin etmem. ALSAT çılar, ölücüler, fahiş fiyat çekenler temizlenecek inşAllah.

SIRADAKİ HABER