‘Ortak paydamız Çorum için çalışacağız’

Sun­gur­lu Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Be­hiç Ak­kaş ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­le­ri, Ço­rum TSO Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Çe­tin Ba­şa­ran­hın­cal'ı zi­ya­ret et­ti.

‘Ortak paydamız Çorum  için çalışacağız’

Sun­gur­lu Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Be­hiç Ak­kaş ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­le­ri, Ço­rum TSO Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Çe­tin Ba­şa­ran­hın­cal'ı zi­ya­ret et­ti.

TSO’dan ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, Ni­san 2018'de Sun­gur­lu Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı'nda ya­pı­lan or­gan se­çim­le­rin­de se­çi­le­rek gö­re­ve baş­la­yan ye­ni Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Be­hiç Ak­kaş,  Ço­rum TSO or­gan se­çim­le­rin­de gü­ven ta­ze­le­ye­rek ye­ni­den Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı se­çi­len Çe­tin Ba­şa­ran­hın­cal'ı teb­rik ede­rek, “Biz­ler, ye­ni yö­ne­tim ku­ru­lu ve Mec­lis üye­le­ri­miz­le il­çe­miz ve böl­ge­miz eko­no­mi­si­nin ge­liş­me­si ve da­ha ile­ri se­vi­ye­le­re yük­sel­me­si için önem­li ça­lış­ma­la­ra bir­lik­te im­za ata­ca­ğız. İl­çe­mi­zin men­fa­ati­ne ola­cak tüm gö­rüş ve pro­je­le­rin ya­nın­da ola­ca­ğız." de­di. 

Ço­rum TSO Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Çe­tin Ba­şa­ran­hın­cal da, “Sun­gur­lu TSO ve Ço­rum TSO bir­bi­rin­den ba­ğım­sız özerk ya­pı­ya sa­hip ku­rum­lar ola­rak, fa­ali­yet alan­la­rı her ne ka­dar fark­lı gö­rün­se de or­tak pay­da­mız Ço­rum için il­çe­ler­le de be­ra­ber ha­re­ket et­mek ana pren­si­bi­miz­dir. Bu doğ­rul­tu­da ko­nu­ya ay­nı açı­dan yak­la­şan  Be­hiç Baş­kan  ve eki­bi­ne te­şek­kür edi­yo­rum." de­di. (Ha­ber Mer­ke­zi)

Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2018, 10:51
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER