Arabuluculuk hakkında bilgi verilecek

Türk Hu­kuk Sis­te­mi'ne ka­zan­dı­rı­lan Ara­bu­lu­cu­luk ku­ru­mu ve iş­le­yi­şi hak­kın­da bil­gi verdiler.

Arabuluculuk hakkında  bilgi verilecek

CHP Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Tu­fan Kö­se, CHP Edir­ne Mil­let­ve­ki­li ve Çev­re Ko­mis­yo­nu Üye­si Er­din Bir­can, Ba­ğım­sız Ara­bu­lu­cu­luk Der­ne­ği (BA­DER) Ge­nel Sek­re­te­ri Eda Gün­day, Ço­rum TSO Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Çe­tin Ba­şa­ran­hın­cal ve  TSO Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si Mu­har­rem Sa­rı­as­lan Ço­rum'da bir ara­ya gel­di­ler.
Gö­rüş­mey­le il­gi­li TSO’dan ya­pı­lan açık­la­ma­da, Türk Hu­kuk Sis­te­mi'ne ka­zan­dı­rı­lan Ara­bu­lu­cu­luk ku­ru­mu ve iş­le­yi­şi hak­kın­da bil­gi ver­mek ama­cıy­la Ço­rum TSO, Ço­rum Ba­ro­su ve Ba­ğım­sız Ara­bu­lu­cu­luk Der­ne­ği (BA­DER) iş­bir­li­ğin­de, 17 Ni­san 2018 ta­ri­hin­de BA­DER Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Dur­sun Yas­sı­ka­ya, Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan Yar­dım­cı­sı  Meh­met Er­şa­hin, Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­le­ri Mi­ne Baş ve Ru­fai Öz­men, Ge­nel Sek­re­ter  Eda Gün­day'ın ka­tı­lı­mı ile su­num ger­çek­leş­ti­ri­le­ce­ği be­lir­til­di. 

Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2018, 10:49
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER