Ço­rum Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan ya­pı­mı ta­mam­la­nan ve bi­ni­ci­lik spo­run­da Tür­ki­ye'nin sa­yı­lı te­sis­le­rin­den bi­ri­si olan Bi­ni­ci­lik Te­si­si 8 Ekim'de ikin­ci kez ki­ra iha­le­si­ne çı­kı­yor.

“Hem­şeh­ri­le­ri­mi­zin hiz­me­ti­ne önem­li te­si­si da­ha sun­ma­nın mut­lu­lu­ğu­nu ya­şı­yo­ruz” di­yen Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, "Ata spo­ru­muz olan bi­ni­ci­li­ğin ye­ni ne­sil­le­re ak­ta­rıl­ma­sı ama­cıy­la yap­tı­ğı­mız bi­ni­ci­lik te­si­si­ni ta­mam­la­dık. Te­si­sin hiz­me­te açıl­ma­sı için ki­ra iha­le­si­ne çı­kı­yo­ruz. Bi­ni­ci­lik spo­ru­nun yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sı nok­ta­sın­da uzun yıl­lar hiz­met ve­re­cek önem­li bir te­si­si şeh­ri­mi­ze ka­zan­dır­dık" de­di.

‘TOP­LU-MUN HER KE­Sİ­Mİ­NE Hİ­TAP EDİ­YOR’
Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, "Bi­ni­ci­lik Te­si­si ile yav­ru­la­rı­mız at bi­ni­ci­li­ği­ni öğ­re­nir­ken ay­nı za­man­da da hay­van sev­gi­si­ni yo­ğun ola­rak ya­şa­ya­cak­lar. Bi­ni­ci­lik Te­sis­le­ri­miz­den fi­zik­sel ve zi­hin­sel so­ru­nu olan kar­deş­le­ri­miz, de­za­van­taj­lı grup­la­rı­mız da fay­da­la­na­cak­lar. Bir an­lam­da top­lu­mun tüm ke­sim­le­ri­ne sos­yal hiz­met ve­re­cek olan bir te­sis ola­cak.
Bi­ni­ci­lik Te­si­si­mi­zin özel sek­tör eliy­le pro­fes­yo­nel iş­le­til­me­si için ki­ra iha­le­si­ne çık­tık. 80 dö­nüm­lük de­va­sa alan üze­ri­ne in­şa et­ti­ği­miz Bi­ni­ci­lik Te­si­sin­de 3 bin 150 met­re­ka­re ka­pa­lı ma­nej ala­nı, bi­ni­ci­lik eği­tim ala­nı, 4 bin 600 met­re­ka­re açık ma­nej ala­nı, 1650 met­re­ka­re Ahır, 21 met­re­ka­re­lik 25 adet box, ve­te­ri­ner he­kim oda­la­rı, ot­lak­lar, se­yis oda­la­rı, ka­ran­ti­na oda­sı, de­po, sa­man­lık, at yı­ka­ma oda­la­rı, tek­nik do­na­tı­lar, ca­fe, mes­cit, çok amaç­lı sa­lon, te­ras ve ofis­le­rin bu­lun­mak­ta­dır bu­ra­da her yaş­tan va­tan­da­şı­mı­zın özel­lik­le haf­ta son­la­rı­nı ai­le­le­riy­le bir­lik­te hoş va­kit ge­çir­me­le­ri­ni sağ­la­ma­yı amaç­lı­yo­ruz. Te­sis­le­ri­miz hem­şeh­ri­le­ri­miz için hem eğ­len­ce, hem sağ­lık, hem eği­tim mekânı ola­cak. Şeh­ri­mi­ze ve hem­şeh­ri­le­ri­mi­ze ha­yır­lı ol­sun.” di­ye ko­nuş­tu.