FA­TİH BAT­TAR

İyi Par­ti Ma­hal­li İda­re­ler Baş­kan­lı­ğı ve Genç­lik Kol­la­rı Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen ‘An­lat Hem­şe­rim, Dert­le­şe­lim’ pro­je­si kap­sa­mın­da Ço­rum’da Hür­ri­yet Mey­da­nı’nda stant ku­ran İyi Par­ti va­tan­daş­la­rı din­le­di.

Pro­je il­gi­li bir ba­sın açık­la­ma­sı ya­pan İyi Par­ti Ço­rum İl Baş­ka­nı Be­kir Öz­saç­ma­cı, pro­je­nin va­tan­da­şı din­le­yen Tür­ki­ye'de ilk pro­je ol­du­ğu­nu söy­le­di.

Hal­kın ko­nuş­ma­sı, der­di­ni an­la­ta­bil­me­si için böy­le bir pro­je ha­zır­la­dık­la­rı­nı be­lir­ten Öz­saç­ma­cı, pro­je kap­sa­mın­da va­tan­daş­lar­la has­bi­hal ede­rek, an­la­tı­lan dert­le­re, so­run­la­ra ça­re bul­ma­ya ça­lı­şa­cak­la­rı­nı söy­le­di. 

Öz­saç­ma­cı,  Hür­ri­yet Mey­da­nı’nda kur­duk­la­rı stant­ta sa­bah­tan ak­şa­ma ka­dar hal­kın dert­le­ri­ni, fi­kir­le­ri­ni din­le­yip ka­yıt ede­cek­le­ri­ni söz­le­ri­ne ek­le­di.