Tra­fik gü­ven­li­ği­ni art­tır­ma­ya yö­ne­lik yap­tı­ğı ça­lış­ma­la­ra bir ye­ni­si da­ha ek­le­yen Ço­rum Be­le­di­ye­si, va­li­lik önün­de­ki kav­şak­ta ye­ni ne­sil led­li alü­min­yum sin­ya­li­zas­yon sis­te­mi­ne geç­ti.

Kent mer­ke­zin­de ya­ya ve araç gü­ven­li­ği­ni art­tır­mak adı­na ça­lış­ma­la­rı­na hız kes­me­den de­vam et­tik­le­ri­ni ifa­de eden Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Tur­han Can­dan, “Ye­ni ne­sil led­li alü­min­yum sin­ya­li­zas­yon ça­lış­ma­sı ile bir­lik­te ışık ih­lal­le­ri ön­le­ne­cek ve özel­lik­le kör nok­ta oluş­tu­ran yer­ler­de sü­rü­cü­le­re bü­yük ko­lay­lık sağ­la­ya­cak.” de­di. 

Can­dan, "Ay­rı­ca söz ko­nu­su uy­gu­la­ma ile tra­fik ışık­la­rın­da bu­lu­nan sin­yal lam­ba­la­rıy­la sin­yal lam­ba­la­rı­nın bağ­lı bu­lun­du­ğu di­rek­ler­de­ki ay­nı renk­li led­li lam­ba­lar bir­lik­te ya­na­cak­lar. Bu sis­tem sa­ye­sin­de tra­fik lam­ba­la­rı­nın ne renk yan­dı­ğı sü­rü­cü­ler ta­ra­fın­dan çok uzun me­sa­fe­ler­den bi­le gö­rü­le­bi­le­cek. Ça­lış­ma­nın sü­rü­cü­ler ta­ra­fın­dan da bü­yük be­ğe­ni al­dı­ğı­nı ifa­de ede­rek sin­ya­li­zas­yon ça­lış­ma­sı­nın ilk etap­ta va­li­lik önün­de­ki kav­şak­ta ha­ya­ta ge­çir­dik­le­ri­ni ay­rı­ca ko­num iti­ba­riy­le Kent Mey­da­nı­nın ca­zi­be­si­nin art­ma­sı açı­sın­dan ba­şa­rı­lı bir ça­lış­ma ol­du. Ma­li­ye­ti 200 bin TL olan ye­ni ne­sil Led'li alü­min­yum sin­ya­li­zas­yon ça­lış­ma­sı da­ha son­ra Ak­şem­sed­din kav­şa­ğın­da uy­gu­la­ya­ca­ğız" di­ye ko­nuş­tu. (Ha­ber Mer­ke­zi)