AK Par­ti Ço­rum İl Baş­ka­nı Meh­met Ka­ra­dağ, 24 Ha­zi­ran'da ya­pı­la­cak olan se­çim­le­rin ça­lış­ma­la­rı­na Or­ta­köy, Aş­da­ğul, Ka­ra­ha­cip ile de­vam et­ti.
İl Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı Ce­ma­let­tin Po­lat­taş Mus­ta­fa Kı­lıç, Genç­lik Kol­la­rı Baş­ka­nı Mu­ham­med Fa­tih Te­mur'un eş­lik et­ti­ği zi­ya­ret­ler­de Ka­ra­dağ ilk ön­ce Or­ta­köy İl­çe Baş­kan­lı­ğı­nı zi­ya­ret et­ti.
Ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re Ka­ra­dağ, Or­ta­köy AK Par­ti İl­çe Teş­ki­la­tı’nda par­ti­li­ler ve va­tan­daş­lar ile bay­ram­laş­tı.

Or­ta­köy Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ta­ner İs­bir, İl­çe Baş­ka­nı Os­man Ka­ra, AK Par­ti Or­ta­köy İl Ge­nel Mec­lis Üye­si Mus­ta­fa Çe­lik ve çok sa­yı­da il­çe hal­kı­nın ka­tı­lı­mı ile ger­çek­leş­ti­ri­len bay­ram­laş­ma prog­ra­mın­da Ka­ra­dağ bir ko­nuş­ma ya­pa­rak, Tür­ki­ye'nin AK Par­ti'den ön­ce so­run­lar­la bo­ğu­şan bir ül­ke iken, 16 yıl­da bü­tün so­run­la­rı­nı çöz­müş ve üs­te­sin­den gel­miş bir ül­ke ha­li­ne gel­di­ği­ni söy­le­di.

24 Ha­zi­ran se­çim­le­ri­nin üz­yı­lın se­çi­mi ol­du­ğu­nu tek­rar­la­yan Ka­ra­dağ, "De­ği­şe­cek sis­tem için ye ta­mam di­ye­ce­ğiz ya da par­la­men­ter sis­te­me ge­ri dö­ne­ce­ğiz Bu ka­ra­rı siz­ler ve­re­cek­si­niz" de­di.

Or­ta­köy'e ya­pı­lan hiz­met­ler­den bah­se­den Ka­ra­dağ, "AK Par­ti'nin po­li­ti­ka­sın­da "Ya­pa­ca­ğım" di­ye bir ke­li­me yer al­maz, "Yap­tım" ke­li­me­si var­dır. Bu­nun için ne söz ver­diy­sek hep­si­ni ye­ri­ne ge­ti­ri­yo­ruz" di­ye ko­nuş­tu.

Or­ta­köy için tu­rizm ala­nın­da bir ça­lış­ma baş­lat­ma ol­du­ğu­nun al­tı­nı çi­zen Ka­ra­dağ, "Şa­pi­nu­va ile il­gi­li tu­rizm ala­nın­da bir atak ya­pa­rak Hat­tu­şaş-Ala­ca­hö­yük-Şa­pi­nu­va ara­sın­da bir tu­rizm ağı oluş­tur­ma­mız ve yap­ma­mız ge­re­ki­yor. Tu­riz­me yö­ne­lik ya­tı­rım­la­rın önü­nü aça­rak bu ko­nu­da il­çe­yi ge­liş­tir­me­miz la­zım. Or­ta­köy tu­rizm açı­sın­dan ca­zi­be mer­ke­zi ha­li­ne ge­tir­me­miz için ilk ön­ce­li­ği­miz yo­lu­nu ta­mam­la­mak ve tu­rizm ata­ğı­nı baş­lat­mak­tır" de­di.

Ko­nuş­ma­nın ar­dın­dan il­çe ku­ru­lan pa­zar ye­ri­ni ge­zen Ka­ra­dağ, bu­ra­da es­na­fın hem bay­ra­mı­nı kut­la­dı hem de 24 Ha­zi­ran se­çim­le­ri için par­ti­si­ne des­tek is­te­di. 


 

AŞ­DA­ĞUL’DA BEL­DE TEŞ­Kİ­LA­TI İLE Bİ­RA­RA­YA GEL­Dİ
Aş­da­ğul il­çe­sin­de in­ce­le­me­ler­de bu­lu­nan Ka­ra­dağ, il­çe­ye ya­pıl­ma­sı plan­la­nan Jan­dar­ma bi­na­sı­nın ye­ri için bel­de teş­ki­la­tı ile fi­kir alış ve­ri­şin­de bu­lun­du ve ya­pı­la­cak park ala­nı­nı gez­di.

 

KA­RA­HA­CİP’İN SO­RUN­LA­RI­NA EL AT­TI
AK Par­ti Ço­rum İl Baş­ka­nı Meh­met Ka­ra­dağ da­ha son­ra Ka­ra­ha­cip Kö­yü’nü zi­ya­ret et­ti.
Bu­ra­da Muh­tar ve aza­la­rı ile bir top­lan­tı ya­pa­rak kö­yün so­run­la­rı hak­kın­da bil­gi al­dı ve so­run­la­rın çö­zü­mü nok­ta­sın­da ge­rek­li yer­le­re ara­ya­rak ta­li­mat ver­di.     (Ha­ber Mer­ke­zi)