AK Partili kadınlar iftarda konuk oldular

AK Par­ti İl Ka­dın Kol­la­rı se­çim ça­lış­ma­la­rı­na hız­la de­vam edi­yor.

AK Partili kadınlar  iftarda konuk oldular

Mil­let­ve­ki­li Ah­met Sa­mi Cey­lan'ın eşi  Eb­ru Cey­lan, Mil­let­ve­ki­li Ada­yı Se­rap Yıl­dı­rım, İl Ka­dın Kol­la­rı Baş­ka­nı Mer­yem De­mir  Gü­la­bi­bey Ma­hal­le­si’nde if­ta­ra ko­nuk ol­du­lar.

Eb­ru Cey­lan, if­tar­da yap­tı­ğı de­ğer­len­dir­me­de, “Ka­pı­la­rı­nı­zı bi­ze aç­tı­ğı­nız ve des­te­ği­niz için ay­rı­ca siz­le­re  te­şek­kür ede­rim. Biz her za­man ya­nı­nız­da­yız des­te­ği­niz ve du­ala­rı­nız bi­zi ayak­ta tu­ta­cak” de­di.

Re­cep Tay­yip Er­do­ğan’ın "dü­şün­ce ve dav­ra­nış ola­rak ke­ma­le er­dik­le­ri için ku­tup yıl­dı­zı gi­bi in­sa­nı­mı­za yol gös­te­ren yaş­lı­la­rı­mız geç­miş­le ge­le­ce­ği­miz ara­sın­da­ki en sağ­lam köp­rü­ler­dir" sö­zü­nü ha­tır­la­tan Cey­lan, “Bu yüz­den el üs­tün­de tu­tu­la­cak de­ğer­ler­si­niz. AK Par­ti ola­rak in­sa­nı mer­kez­de tu­tan bir yak­la­şım­la yaş­lı­la­rı­mı­za yük de­ğil, ser­ve­ti­miz ola­rak bak­mak­ta­yız. Yaş­lı­la­rı­mı­zın, ev­de ba­kım hiz­me­ti, re­fa­kat­çı des­te­ği, ev­de ma­aş öde­me­si, üc­ret­siz ula­şım, yaş­lı ya­şam ev pro­je­si ve 65 yaş ay­lı­ğı­nı 7,5 ka­tı­na çı­kar­ta­rak ha­yat­la­rı­nı da­ha da ko­lay­laş­tır­dık” şek­lin­de kay­det­ti. (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER