CHP, aşure dağıtacak

CHP Ço­rum il ve il­çe ör­güt­le­ri, bu­gün sa­at 12.30’da par­ti bi­na­sı önün­de aşu­re da­ğı­ta­cak. 

CHP, aşure dağıtacak

Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Ço­rum il ve il­çe ör­güt­le­ri, bu­gün sa­at 12.30’da par­ti bi­na­sı önün­de aşu­re da­ğı­ta­cak. 
Tüm Ço­rum­lu­lar’ı aşu­re da­ğı­tım et­kin­li­ği­ne da­vet eden CHP İl Baş­ka­nı Ha­san Eray Tü­fek­çi, “Hz. Hü­se­yin ol­mak üze­re Ker­be­la şe­hit­le­ri­ni an­mak için oruç­lar tu­tu­lup iba­det­ler edil­di. CHP ai­le­si ola­rak Ço­rum­lu hem­şeh­ri­le­ri­mi­ze Hz. Hü­se­yin Efen­di­miz ve be­ra­be­rin­de­ki­le­ri unut­tur­ma­mak adı­na aşu­re ik­ra­mın­da bu­lu­na­ca­ğız. 


1375 yıl ön­ce Ker­be­la'da ya­şa­nan kat­li­am Or­ta­do­ğu'da bu­gün de­vam et­mek­te­dir. Bi­zim di­le­ği­miz, te­men­ni­miz akan ka­nın dur­ma­sı, tüm dün­ya­ya ba­rı­şın ege­men ol­ma­sı­dır. Hz. Hü­se­yin ve yol ar­ka­daş­la­rı­nın en bü­yük di­le­ği de buy­du. Hz. Hü­se­yin Efen­di­mi­zi ve be­ra­be­rin­de­ki­le­ri say­gı ve hür­met­le anı­yo­ruz. Bu aşu­re­nin ba­rı­şa ve hu­zu­ra ve­si­le ol­ma­sı­nı Ce­nab-ı Hak’tan di­li­yo­rum.” de­di.         (Ha­ber Mer­ke­zi) 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER