İlçelerin seçmen ve sandık sayıları

Cum­hur­baş­ka­nı ve 27. Dö­nem Mil­let­ve­ki­li Ge­nel Se­çi­mi’ne sa­yı­lı gün­ler ka­la Ço­rum mer­kez ve il­çe­le­rin­de oy kul­la­na­cak seç­men ve san­dık sa­yı­la­rı bel­li ol­du.

İlçelerin seçmen  ve sandık sayıları

RE­CEP ME­BET

Cum­hur­baş­ka­nı ve 27. Dö­nem Mil­let­ve­ki­li Ge­nel Se­çi­mi’ne sa­yı­lı gün­ler ka­la Ço­rum mer­kez ve il­çe­le­rin­de oy kul­la­na­cak seç­men ve san­dık sa­yı­la­rı bel­li ol­du.

Yük­sek Se­çim Ku­ru­lu (YSK)’nun açık­la­dı­ğı ra­kam­la­ra gö­re, Ço­rum ge­ne­lin­de 1.686 san­dık­ta top­lam 390 bin 689 seç­men oy kul­la­na­cak.

24 Ha­zi­ran 2018 Pa­zar gü­nü ya­pı­la­cak se­çim­de, Ço­rum şe­hir mer­ke­zin­de ku­ru­la­cak 510 san­dık­ta ise 182 bin 252 seç­men oy ve­re­cek.
 

İL­ÇE­LE­RİN SEÇ­MEN SA­YI­LA­RI

Ço­rum’un il­çe­le­rin­den Ala­ca’da ma­hal­le ve köy­le­riy­le bir­lik­te 152 san­dık­ta 24 bin 272, Ba­yat’ta 78 san­dık­ta 12 bin 906, Bo­ğaz­ka­le’de 21 san­dık­ta 3 bin 120, Ço­rum Mer­kez’de 731 san­dık­ta 205 bin 764, Do­dur­ga’da 25 san­dık­ta 5 bin 108, İs­ki­lip’te 126 san­dık­ta 25 bin 436, Kar­gı’da 81 san­dık­ta 13 bin 316, La­çin’de 22 san­dık­ta 3 bin 600, Me­ci­tö­zü’nde 71 san­dık­ta 12 bin 329, Oğuz­lar’da 18 san­dık­ta 4 bin 384, Or­ta­köy’de 27 san­dık­ta 5 bin 552, Os­man­cık’ta 142 san­dık­ta 33 bin 135, Sun­gur­lu’da 184 san­dık­ta 36 bin 833, Uğur­lu­dağ’da ise 30 san­dık­ta 4 bin 934 seç­men oy ve­re­cek.

Öte yan­dan Ço­rum Mer­kez’de 3, İs­ki­lip ve Sun­gur­lu’da da bi­rer ol­mak üze­re ce­za­ev­le­rin­de top­lam 5 san­dık­ta oy kul­la­nı­la­cak. Ay­rı­ca yaş­lı ve en­gel­li­ler için Ço­rum Mer­kez’de 6, Sun­gur­lu’da 2, Ala­ca, Bo­ğaz­ka­le, Do­dur­ga, İs­ki­lip, Kar­gı, La­çin, Me­ci­tö­zü, Os­man­cık ve Uğur­lu­dağ’da ise bi­rer ol­mak üze­re top­lam 17 sey­yar san­dık ku­ru­la­cak.

SEÇ­MEN SA­YI­LA­RIN­DA DE­Ğİ­ŞİM
16 Ni­san 2017 ta­ri­hin­de ya­pı­lan Ana­ya­sa De­ği­şik­li­ği Hal­koy­la­ma­sı’nda­ki is­ta­tis­tik­ler­le kı­yas­lan­dı­ğın­da Ba­yat, İs­ki­lip, La­çin, Me­ci­tö­zü, Oğuz­lar ve Or­ta­köy il­çe­le­ri­nin seç­men sa­yı­la­rı nis­pe­ten dü­şer­ken Ço­rum Mer­kez, Ala­ca, Bo­ğaz­ka­le, İs­ki­lip, Kar­gı, Os­man­cık, Sun­gur­lu ve Uğur­lu­dağ’da ise seç­men sa­yı­la­rı­nın art­tı­ğı gö­rül­dü. İl ge­ne­li seç­men sa­yı­sı ise ge­çen yı­la gö­re 4 bin 441 ki­şi art­tı.

Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2018, 14:46
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER