Karadağ esnaf turunda

AK Par­ti Ço­rum İl Baş­ka­nı Meh­met Ka­ra­dağ,  Fa­tih Cad­de­si ve Eş­ref Ho­ca Cad­de­si’nde es­naf­la­rı zi­ya­ret etti.

Karadağ esnaf turunda

AK Par­ti Ço­rum İl Baş­ka­nı Meh­met Ka­ra­dağ,  Fa­tih Cad­de­si ve Eş­ref Ho­ca Cad­de­si’nde es­naf­la­rı zi­ya­ret ede­rek, 24 Ha­zi­ran Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ve 27. Dö­nem Mil­let­ve­kil­li­ği Ge­nel Se­çim­le­ri için des­tek is­te­di. Es­naf zi­ya­re­tin­de Ka­ra­dağ’a il yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri Ya­sin Tu­ran ve Em­re Tu­ran, Ha­lil Taş ve genç­lik kol­la­rı yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri eş­lik et­ti. 

İş­yer­le­ri­ne ger­çek­leş­tir­di­ği zi­ya­ret­te es­na­fa ha­yır­lı iş­ler ve be­re­ket­li ka­zanç­lar di­le­yen Ka­ra­dağ, va­tan­daş­la soh­bet ede­rek ta­lep­le­ri din­le­di. 

24 Ha­zi­ran se­çim­le­ri­nin öne­mi­ne dik­kat çe­ken Ka­ra­dağ; “İli­mi­zin ve ül­ke­mi­zin ge­liş­me­sin­de önem­li rol oy­na­yan es­naf­la ya­pı­lan is­ti­şa­re­nin öne­mi­ne vur­gu ya­pa­rak, biz­ler siz­ler­le güç­lü­yüz bu­gü­ne ka­dar ol­du­ğu gi­bi bu­gün den son­ra ki sü­reç­te de her alan­da in­sa­nı mer­ke­ze alan ve ih­ya eden bir yak­la­şı­mı ha­kim kıl­ma­ya de­vam ede­ce­ğiz. Es­naf­la­rı­mız ve va­tan­daş­la­rı­mız 24 Ha­zi­ran se­çim­le­rin­de dev­le­ti­mi­zin be­ka­sı için mil­le­ti­mi­zin hu­zu­ru için ya­nı­mız da yer ala­ca­ğı­na inan­cı­mız tam.” de­di (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER