‘Şer odakların kirli oyunları boşa çıkacak’

AK Par­ti Ço­rum İl Baş­ka­nı Av. Meh­met Ka­ra­dağ, 29 Ekim Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı do­la­yı­sıy­la bir me­saj ya­yım­la­dı.

‘Şer odakların kirli oyunları boşa çıkacak’

AK Par­ti Ço­rum İl Baş­ka­nı Av. Meh­met Ka­ra­dağ, 29 Ekim Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı do­la­yı­sıy­la bir me­saj ya­yım­la­dı.
Me­sa­jı­na, “Aziz mil­le­ti­miz, Kur­tu­luş Sa­va­şı ile ima­nın­dan ve da­mar­la­rın­da­ki asil kan­dan al­dı­ğı güç­le yur­du­muz üze­rin­de oy­na­nan kir­li oyu­na bir kez da­ha ‘dur’ de­me­yi bil­miş, zor­luk­lar kar­şı­sın­da dim­dik, tek bir yum­ruk ola­rak ka­zan­dı­ğı za­fe­ri li­der bir ül­ke­ye dö­nüş­tür­me­yi ba­şar­mış­tır” di­ye­rek baş­la­yan Meh­met Ka­ra­dağ, “Her­kes şu­nu iyi bil­me­li­dir ki; bir­lik-be­ra­ber­lik te­mel­le­ri üze­ri­ne kur­du­ğu­muz çağ­daş ve de­mok­ra­tik Tür­ki­ye’yi dün ol­du­ğu gi­bi bu­gün de var gü­cü­müz­le ko­ru­ma­ya, ile­le­bet ya­şat­ma­ya ka­rar­lı­yız. Bu­gün, aziz mil­le­ti­mi­zin, Ga­zi Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk’ün ön­der­li­ğin­de baş­lat­tı­ğı ve bü­yük fe­dakârlık­lar­la ka­zan­dı­ğı eş­siz za­fer ne­ti­ce­sin­de ku­ru­lan Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin 95. ku­ru­luş yıl dö­nü­mü­nü kut­la­ma­nın gu­rur ve mut­lu­lu­ğu­nu ya­şı­yo­ruz” şek­lin­de kay­det­ti.


Ta­ri­hi bo­yun­ca bü­yük kah­ra­man­lık­lar gös­te­ren Türk mil­le­ti­nin ken­di va­ta­nı üze­rin­de hür ve ba­ğım­sız ya­şa­ma ira­de­si­nin vü­cut bul­du­ğu bir eser olan Cum­hu­ri­ye­tin, mua­sır me­de­ni­yet se­vi­ye­si­ne ulaş­mak için atı­lan adım­la­rın en önem­li­si ol­du­ğu­nu di­le ge­ti­ren Ka­ra­dağ, “Yüz­yıl­lar­dır ba­rış, esen­lik ve kar­deş­lik duy­gu­la­rıy­la bir ve be­ra­ber olan bu bü­yük mil­le­ti kim­se bö­le­me­ye­cek­tir, par­ça­la­ya­ma­ya­cak­tır. Aziz mil­le­ti­mi­zin ma­ya­sı sağ­lam­dır, ma­zi­si te­miz­dir. Şer odak­la­rın kir­li oyun­la­rı bo­şa çı­ka­cak­tır. Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin bi­ze ka­zan­dır­dık­la­rı, mo­dern bir dev­le­te dö­nüş­me­si ve bu­gün­kü se­vi­ye­ye ulaş­ma­sı, tüm dün­ya­nın ör­nek al­dı­ğı bir ba­şa­rı ve onur tab­lo­su­dur.
Aziz mil­le­ti­miz, Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­lu­şun­da­ki or­tak duy­gu­lar ve he­def et­ra­fın­da ke­net­le­ne­rek bu­gün­le­re gel­miş­tir. Ya­şa­dı­ğı­mız tüm ba­di­re­le­ri bir­lik ve be­ra­ber­li­ğin­den ödün ver­me­den aş­ma­yı ba­şar­mış­tır. Bu­gün gel­di­ği­miz nok­ta­dan, her alan­da da­ha da ge­liş­miş mü­ref­feh bir Tür­ki­ye’ye ula­şa­ca­ğı­mı­za yü­rek­ten ina­nı­yo­rum. Mil­le­ti­mi­zin her fer­di, özel­lik­le ço­cuk­la­rı­mız, genç­le­ri­miz, Cum­hu­ri­ye­ti­ni ve millî ege­men­li­ği­ni yo­rul­ma­dan her za­man ko­ru­ya­cak ve sa­hip ol­du­ğu­muz de­ğer­le­re bağ­lı­lı­ğı­nı de­vam et­ti­re­cek­tir. Ay­rı­ca mua­sır me­de­ni­yet­ler se­vi­ye­si­ne ulaş­mak için da­ima ça­lı­şa­cak, bu ko­nu­da yıl­gın­lık ve ümit­siz­lik gös­ter­me­ye­cek­tir. Bu ko­nu­da inan­cı­mız tam­dır.
Bu duy­gu ve dü­şün­ce­ler­le, baş­ta Ga­zi Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk’ü, kah­ra­man si­lah ar­ka­daş­la­rı­nı, aziz şe­hit­le­ri­mi­zi, ga­zi­le­ri­mi­zi rah­met, min­net ve şük­ran­la anı­yor, mil­le­ti­mi­zin 29 Ekim Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı’nı kut­lu­yor, Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin 95. yı­lı­nın ül­ke­miz için kar­deş­lik, hu­zur, ba­rış, re­fah ve mut­lu­luk­la do­lu bir yıl ol­ma­sı­nı te­men­ni edi­yo­rum” di­ye­rek me­sa­jı­nı ta­mam­la­dı.  

(Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2018, 13:13
YORUM EKLE
YORUMLAR
Hakan
Hakan - 4 yıl Önce

Atatürk'ü köşeye itmişsin yazık yazık. Yorumumu yayınlayınız.

SIRADAKİ HABER