SP'den zamlara tepki!

Saa­det Par­ti­si Mer­kez İl­çe Baş­kan Yar­dım­cı­sı Os­man Sa­vur­gan, son gün­ler­de üst üs­te ya­pı­lan zam­la­rın va­tan­da­şı ca­nın­dan bez­dir­di­ği­ni be­lirt­ti.

SP'den zamlara tepki!

Saa­det Par­ti­si Mer­kez İl­çe Baş­kan Yar­dım­cı­sı Os­man Sa­vur­gan, son gün­ler­de üst üs­te ya­pı­lan zam­la­rın va­tan­da­şı ca­nın­dan bez­dir­di­ği­ni be­lirt­ti.
Özel­lik­le eko­no­mi­de­ki kö­tü gi­diş­ten et­ki­le­nen Do­lar Eu­ro ve Al­tın­da ya­şa­nan ha­re­ket­li­li­ğin va­tan­da­şın alım gü­cü­nü azalt­tı­ğı­nı ve sa­na­yi­ci­nin elek­trik ve do­ğal­ga­za ya­pı­lan zam­la­rın ma­li­ye­ti ar­tır­ma­sı­na ve­si­le ol­du­ğu­nu ifa­de eden Os­man Sa­vur­gan,
"Ek­me­ğin 250 gram olan ağır­lı­ğı 200 gra­ma dü­şü­rül­müş fi­ya­tı 75 ku­ruş­tan bir li­ra­ya yük­sel­til­miş­tir. Ta­şe­ron iş­çi­ler kad­ro­ya geç­me­yi bek­ler iken üç­te bi­ri kad­ro alır­ken üç­te iki­si de iş­siz kal­mış­tır. İş­siz­li­ğe ça­re ola­cak üre­ti­me yö­ne­lik ya­tı­rım­lar ya­pı­la­maz­ken AVM'ler man­tar gi­bi ço­ğal­mış park ve bah­çe­ler la­le dev­ri­ni ya­şa­mak­ta­dır. Va­tan­daş MTV'ye (Mo­tor­lu Ta­şıt­lar Ver­gi­si) ya­pı­lan yüz­de 40'lık zam­la­ra is­yan eder­ken, Mec­lis'e su­nu­lan ye­ni tor­ba ya­sa ta­sa­rı­sı­nın için­de he­men her ke­si­mi il­gi­len­di­ren zam­lar yer alı­yor. Ye­ni ta­sa­rı­ya gö­re ev sa­hip­le­ri ar­tık ki­ra ge­lir­le­rin­den yüz­de 25 ye­ri­ne yüz­de 15 ora­nın­da gö­tü­rü gi­der dü­şe­bi­le­cek. Bu de­ği­şik­lik, ev sa­hip­le­ri­nin Ma­li­ye'ye da­ha faz­la ver­gi öde­ye­ce­ği, ya­ni net ki­ra ka­zanç­la­rı­nın dü­şe­ce­ği an­la­mı­na ge­li­yor. Ki­ra ge­li­ri dü­şen gay­ri­men­kul sa­hip­le­ri za­ra­rı te­la­fi et­mek için ev ya da dük­kan ki­ra­la­rı­na zam ya­pa­cak. Do­la­yı­sıy­la bu ver­gi ar­tı­şı­nın fa­tu­ra­sı dar ge­lir­li ki­ra­cı­la­ra çı­ka­cak. Hü­kü­met va­tan­da­şa do­kun­ma­ya­ca­ğı ge­rek­çe­siy­le fi­nans ke­si­mi­nin öde­ye­ce­ği Ku­rum­lar Ver­gi­si ora­nı­nı yüz­de 20'den yüz­de 22'ye çı­kar­dı. Bu ke­si­min içe­ri­sin­de si­gor­ta şir­ket­le­ri yer alı­yor. Bu ar­tış­la, uzun za­man­dır kâr ede­me­dik­le­rin­den ya­kı­nıp zam fır­sa­tı kol­la­yan si­gor­ta şir­ket­le­ri­nin ver­gi yü­kü en az yüz­de 10 art­tı. Şir­ket­ler bu yü­kü müş­te­ri­le­ri­ne yan­sı­ta­cak. Bu du­rum­da da ev ve ara­ba­la­rın zo­run­lu si­gor­ta­la­rın­dan is­te­ğe bağ­lı kas­ko ve sağ­lık si­gor­ta­la­rı­na ka­dar ge­niş bir ke­sim zam sa­ğa­na­ğıy­la kar­şı­la­şa­cak" de­di.
Si­gor­ta­cı­lar gi­bi ban­ka­la­rın da fi­nans ke­si­mi için­de yer al­dı­ğı için ay­nı ver­gi yü­kü­nün ban­ka­la­ra da gel­di­ği­ni ifa­de eden Os­man açık­la­ma­sın­da şu ifa­de­le­ri kul­lan­dı:
"Ban­ka­lar da yüz­de 10'luk ver­gi ar­tı­şı­nı ken­di müş­te­ri­le­ri­ne yan­sı­ta­cak. Do­la­yı­sıy­la kre­di kul­la­nan­la­rın kre­di fa­izi ar­ta­cak, ban­ka­cı­lık iş­le­mi ya­pan­lar ila­ve ma­li­yet öde­mek zo­run­da ka­la­cak. Hat­ta yü­kün bir kıs­mı mev­du­at müş­te­ri­le­ri­ne yan­sı­tı­la­cak. Ay­nı şe­kil­de dö­viz bü­ro­la­rı da ken­di­le­ri­ne ge­len yü­kü dö­viz alıp sa­tan müş­te­ri­le­ri­ne yı­ka­cak. Ha­len cep te­le­fon­la­rın­da yüz­de 25, sa­bit te­le­fon­da yüz­de 15 ve in­ter­net­te yüz­de 5 uy­gu­la­nan özel ile­ti­şim ver­gi­si ora­nı ye­ni dü­zen­le­mey­le yüz­de 7.5'te bir­leş­ti­ri­le­cek. Tek ora­na ge­çil­me­siy­le cep ve ev te­le­fon­la­rı üze­rin­de­ki ver­gi yü­kü aza­la­cak, an­cak in­ter­ne­tin ver­gi yü­kü yüz­de 50 ci­va­rın­da ar­ta­cak. GSM sek­tö­rün­de ko­nuş­ma­nın pa­yı dü­şü­yor, in­ter­ne­tin ağır­lı­ğı ar­tı­yor. Do­la­yı­sıy­la bu ope­ras­yon­dan Ma­li­ye kârlı çı­ka­cak. Ay­rı­ca di­ğer mad­de­ler­le GSM ope­ra­tör­le­ri­ne ila­ve ver­gi yük­le­ri ge­ti­ri­le­cek. So­nuç­ta şir­ket­ler in­ter­net kul­la­nı­mı ve te­le­fon ko­nuş­ma üc­ret­le­ri­ne zam yap­mak zo­run­da ka­la­cak. Ye­ni dü­zen­le­mey­le ül­ke ge­ne­lin­de­ki park ve bah­çe ay­dın­lat­ma­la­rıy­la tra­fik lam­ba­la­rı­nın ay­dın­lat­ma gi­der­le­ri ar­tık büt­çe­den öden­me­ye­cek, yü­kü be­le­di­ye­ler kar­şı­la­ya­cak. Be­le­di­ye­ler ya ışıl ışıl ya­nan park­la­rı ka­rart­mak zo­run­da ka­la­cak ya da va­tan­daş­tan al­dı­ğı hiz­met be­del­le­ri­ne zam ya­pıp, za­bı­ta­la­rı ara­cı­lı­ğıy­la da­ha faz­la ce­za ke­se­cek."

Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2018, 16:10
YORUM EKLE
YORUMLAR
fikretya@usa.com
fikretya@usa.com - 5 yıl Önce

saadet partisi madımak oteli yangınından chp tarafından yıllarca sorumlu tutulur iken bugün nasıl oluyorda kolkola girebiliyorlar,bu partiye üye olanlar bunu içine sindirebiliyorlarmı? bir düşünsün,Bu adam yıllarca çorumda kurulu kızılırmak holdingi sömürmüş üyelerine 30 senedir bir kuruş dahi para vermemiştir biraz araştırın peşinde gittikleriniz kim?

SIRADAKİ HABER