İncedal ve Ardahanlı Niğde Belediyespor’da

Ço­rum Be­le­di­yes­por es­ki Tek­nik Di­rek­tör­le­rin­den Ya­vuz İn­ce­dal 2. lig Be­yaz grup­ta mü­ca­de­le eden Niğ­de Be­le­di­yes­por ile an­laş­tı.

İncedal ve Ardahanlı Niğde Belediyespor’da

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum­lu tek­nik adam Za­kir Ar­da­han­lı’da İn­ce­dal ile bir­lik­te Niğ­de Be­le­di­yes­por’da gö­re­ve baş­la­dı.
Bu se­zon ba­şın­da Ay­dıns­por’da gö­re­ve baş­la­yan Ya­vuz İn­ce­dal ve eki­bi ikin­ci ya­rı­da gö­re­vi­ni bı­rak­mış­tı. 2. Lig be­yaz grup­ta mü­ca­de­le eden Niğ­de Be­le­di­yes­por’da se­zon ba­şın­dan bu­ya­na gö­rev ya­pan Nec­met­tin Sert’in geç­ti­ği­miz haf­ta gö­re­vin­den is­ti­fa et­me­si­nin üze­ri­ne yö­ne­tim bu haf­ta ba­şın­da Ya­vuz İn­ce­dal ile te­ma­sa geç­ti.
Ön­ce­ki gün an­laş­ma sağ­lan­dı ve Ya­vuz İn­ce­dal ile eki­bi Niğ­de Be­le­di­yes­por ile dün ilk an­tren­ma­nı­na çık­tı­lar. Ya­vuz İn­ce­dal ile bir­lik­te an­tre­nör­ler Za­kir Ar­da­han­lı, Rıf­kı Eken­ler ile ka­le­ci an­tre­nö­rü Cen­giz Ta­rım da Niğ­de Be­le­di­yes­por’da gö­re­ve baş­la­dı­lar.

Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2018, 12:18
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER