HARUN AKKAYA
Ali Gül­ti­ken, Er­gün Pem­be, Ha­mi Man­dı­ra­lı ve Oğuz Çe­tin ka­tıl­dık­la­rı ‘Ef­sa­ne­ler Genç­ler­le bu­lu­şu­yor’ pa­ne­li­nin ar­dın­dan yü­rü­ye­rek Ga­zi Cad­de­sin­den ine­rek ayak­ka­bı aras­ta­sı­nı zi­ya­ret et­ti ve son ola­rak­ta Tı­kı’nın kah­ve­de otur­du­lar. Bu­ra­da çok sa­yı­da va­tan­daş­lar­la ta­nı­şan ve soh­bet eden ef­sa­na fut­bol­cu­lar bur­da leb­le­bi ye­di­ler ve çay iç­ti­ler. Ef­sa­ne fut­bol­cu­la­ra bu soh­bet sı­ra­sın­da or­ga­ni­zas­yon ko­mi­te­si ile çok sa­yı­da genç­ler eş­lik et­ti­ler.